Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor


UV-Nytt

Digital didaktisk design

Lärare och forskare utvecklar digital didaktisk design

Hur kan en framtida digital utbildningspraktik främja elevers utveckling av kunskaper, förmågor och bildning i Hans Roslings anda? Elevers möjligheter att bidra till samhälleliga utmaningar som klimatförändringar, fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsvillkor behöver stärkas, skriver Ulrika Bodén, Linnéa Stenliden och Jörgen Nissen, LiU, i Venue.

Louise Malmström tar över som PUL

Louise Malmström tar över som programansvarig utbildningsledare (PUL) för Folkhögskollärarprogrammet efter Eva-Marie Harlin som avslutar sitt uppdrag som PUL vid årsskiftet. Louise Malmström arbetar på avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande på IBL och är idag bland annat kursansvarig inom Folkhögskollärarprogrammet. Hon tidigare har suttit som ledamot i styrelsen för Utbildningsvetenskap, SUV.

Humaniorautredningen överlämnad

Att LiU kan fortsätta att erbjuda relevanta utbildningar inom humaniora är centralt för arbetet med att hantera samhällets utmaningar. Därför föreslår humaniorautredningen att vissa utbildningar utvecklas och andra avvecklas samtidigt som organisationen för humaniora och samhällsvetenskap förändras.

Skola på golfbana

Hur kan en skola använda en golfanläggning i sin undervisning och sitt lärande ? - I ett gemensamt projekt krig utomhuspedagogik – outdoor education mellan LiU, Motala Golfklubb och Smedsby skola åk 1-6 har man jobbat med den frågan. Nu får du möjligheten att den 13 november ta del av de slutsatser och erfarenheter som projektet kommit fram till.

Veckans siffra: 3,3

… miljoner kronor är den årliga finansieringen av NATDID, Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik på LiU.

NATDID utgör ett av rektor särskilt inrättat centrum som på ett vetenskapligt förankrat och innovativt sätt ska fullgöra uppdraget att sprida forskning inom området till verksamma inom skolan.

Uppdraget gäller från den 1 juli 2014.

10,3 miljoner kronor till forskning om hållbart samhällsbyggande

Två forskningsprojekt vid LiU tilldelas medel från forskningsrådet Formas. Mest pengar får ett projekt där forskare ska hjälpa förskolor att arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Dessutom får en LiU-forskare bidrag för arrangerandet av en klimatanpassningskonferens.

 

Kalendarium

2018-10-23

Populärvetenskapliga veckan 2018

Föreläsning - Linköpings universitet
2018-10-23 kl 09:15 -- 2018-10-25 kl 15:15 Kom och träffa LiU:s mest framstående forskare och lyssna på när de berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3, alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Populärvetenskapliga veckan innehåller ett program med seminarier och utställning där ni kan möta forskare, dok­torander och studenter. Seminarierna är även öppna för allmänheten.
Sista anmälningsdag: 2018-10-20
Plats: C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/popularvetenskapliga-veckan, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-11-12

Forskningsdag Vetenskapsrådet

Seminarium - Utbildningsvetenskap
Forum för ämnesdidaktik arrangerar en VR-dag där forskare inom utbildningsvetenskap från LiU som nyligen har erhållit VR-medel presenterar sin forskning och professor Niklas Gericke från Karlstads universitet som sitter i en av beredningsgrupperna berättar om arbetet med att välja ut ansökningar som ges forskningsmedel. Syfte med dagen är att utbyta kunskap om VR-finansierade forskningsprojekt som pågår inom Utbildningsvetenskap, och hur arbetet i beredningsgrupperna som beslutar om finansiering fungerar.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Meddelas senare
För mer information kontakta Anmälan till Karolina Muhrman, e-post karolina.muhrman@liu.se.

2018-11-13

Matematiklyftet: vad, varför och hur

Seminarium - Utbildningsvetenskap
Fil. dr Peter Frejd, fil. lic Anna Lundberg, fil. dr Karolina Muhrman har arbetat både som modulmakare och modulgranskare inom matematiklyftet. Tillsammans med forskare från Umeå universitet har de skrivit modulen ”Undervisa matematik på yrkesprogram”, Anna har också granskat modulen ”Digitala verktyg” och Karolina modulen ”Matematik och specialpedagogik”. De har också rest runt på skolor som arbetet med matematiklyftet och intervjuat lärare, samt medverkat i fortbildningsdagar för lärare och skolledare tillsammans med Skolverket. Under seminariet berättar forskarna om bakgrunden till matematiklyftet, arbetet med att ta fram moduler och vad utvärderingen av matematiklyftet har visat.
Kl 12:10 - 13:00
För mer information kontakta Anmälan till Karolina Muhrman, e-post karolina.muhrman@liu.se.

2018-11-19

Workshop om studenter med behovsvariation

Övrigt - Linköpings universitet
Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö. Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Samtidigt ökar och förändras förväntningarna på oss som lärosäte utifrån såväl samhället i stort som från studenter - breddad rekrytering, livslångt lärande, ökad globalisering och fler studenter med olika behov och förutsättningar. Hur kan lärosätena utveckla verksamheten för att möta dessa utmaningar och förväntningar från samhälle och studenter över tid? Syftet med workshopen är att skapa bättre förutsättningar för oss alla i våra olika yrkesroller i mötet med studenter med behovsvariation genom att gemensamt utveckla nya verktyg, stöd, hanteringsordningar och förhållningssätt. Viktigt är också att diskutera hur vi kan sprida erfarenhet och kunskap i organisationen. Upplägget på workshopen utgår från fall som beaktas ur flera perspektiv, exempelvis pedagogiska/didaktiska, etiska, arbetsmiljö, studiemiljö, lika villkor, säkerhet, juridiska, resurser (ekonomi, kompetens mm) eller disciplinära.
Sista anmälningsdag: 2018-11-15
Kl 13:15 - 15:00
Plats: SAL G32, HUS G, INGÅNG 81 PLAN 3, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/Workshop-om-studenter-med-behovsvariation?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013286655.

2018-12-10

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en presentation av hur vi för närvarande samarbetar bland lärare och studenter för att kvalitetssäkra våra utbildningar, och vilka eventuella problem vi upplever med att genomföra mer genomgripande förändringar. Baserat på våra upplevelser av vilka förändringar vi tycker är lätta att genomföra och vilka som är svåra för vi diskussioner om hur vi vill gå vidare och hur vi kan fortsätta driva frågor gemensamt kopplade till hållbar utveckling vid LiU.
Sista anmälningsdag: 2018-11-26
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande.for-en-hallbar-utveckling-seminarium-4?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 19 13:53:39 CEST 2018