Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Hedersdoktorer

För två år sedan utsågs professorerna Brian Byrne och Richard Olson till hedersdoktorer. Nu är det äntligen dags för dem att ta emot sina diplom vid den Akademiska högtiden den 21 maj.

Första kullen i Förskollärarutbildningen som uppdragsutbildning färdiga

Den 26 april anordnade Linköpings kommun en avslutningsceremoni på Konsert och Kongress för den första kullen inom Förskollärarprogrammet som uppdragsutbildning vid LiU.

Konferens - Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund 2022

Äntligen är det dags igen. För andra året i rad genomför vi nu den regionala konferensen med temat ”praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund”. På konferensen får ni möjlighet att presentera, diskutera och lyssna till praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i vår region. Skicka in er ansökan för att presentera planerade, pågående eller avslutade projekt på konferensen, senast den 15:e juni.

Ny seminarieserie - Ledarskap i skolan och klassrummet

Seminarieserien kommer att belysa ledarskap utifrån beprövad erfarenhet och forskning. Målet är att du som lärare ska få en ökad kunskap om ledarskap i klassrummet och skolan, bland annat med anknytning till sociala relationer, ledarskap för lärande/didaktiskt ledarskap samt mobbning och konflikthantering. Dessa perspektiv på ledarskap och många fler påverkar barn och elever dagligen och därför fokuserar seminarieserien på ledarskap som verktyg för att underlätta för lärare att skapa en lyckad skolgång för barn och elever.

Förnyar samarbetet med University of Nairobi

Utbildningsvetenskap förnyar samarbetet med University of Nairobi, Kenya genom P-O Hansson, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Samarbetet kommer fortsätta inkludera utbyten inom Linneaus-Palme programmet, gästföreläsare, forskning med mera samt Fredrik Gustafssons projekt Smart savannahs.

Samverkansdialog för fler behöriga lärare

Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet och skolhuvudmän i vår region möts varje vår i en dialog om samverkan för att få fler utbildade lärare. Årets samverkansdialog fokuserade på nya och numera etablerade vägar att läsa till lärarexamen för en målgrupp som söker alternativ till de ordinarie, ”långa” lärarprogrammen.

Ökat intresse för Erasmuspraktik

Intresse för att göra Erasmuspraktik har ökat bland våra internationella studenter på Master's Programme in Outdoor and Sustainability Education. Just nu har vi beviljat 5 ansökningar från 3 studenter, de kommer praktisera i Spanien, Ungern, Tyskland och Luxemburg.

Film lyfter Teknikåttan – som föddes vid LiU

Teknikåttan, där åttondeklassare mäter sina kunskaper i teknik, matematik och naturvetenskap, startades av Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 1993. Nära 30 år senare har tävlingen vuxit över hela Sverige med tiotusentals tävlande.

Nominera till Årets alumn

Varje år uppmärksammar LiU tidigare studenter genom att utse två Årets alumner. Nu är det dags att nominera kandidater till Årets alumn 2022. De ska ha läst vid Linköpings universitet i minst två år på heltid och därefter gjort avtryck, kanske genom en prestation eller särskilt engagemang i en fråga.

Sök stipendier hos StiftelsenTornbylyckorna-Lektorshagen

Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping kommer att under 2022 dela ut flera stipendier. Ansökningar som avser digitalt lärande, matematik och naturvetenskap, barns och elevers läsande och skrivande kommer att prioriteras.

LiU-studenter coachar gymnasieelever i svenska

Linköping universitet samverkar med Katedralskolan i ett nytt projekt. En gång i veckan coachar lärarstudenter från LiU gymnasieelever i svenska. Under två timmar står dörren öppen – och alla frågor är välkomna.

LiU startar nytt masterprogram för yrkeslärare

I höst startar ett nytt masterprogram i pedagogik för yrkeslärare vid Linköping universitet. Programmet ges i samverkan med universiteten i Göteborg och Karlstad.
- Fantastiskt kul att vi har den möjligheten att kunna samarbeta med de två universiteten och sy ihop ett så bra program. Att studierna sker på distans öppnar upp för att vi kan locka studenter från hela Sverige, säger projektledaren Martin Lundberg, universitetslektor vid LiU.

Ny kortare lärarutbildning för akademiker

Regeringen beslutade före jul att införa en femårig försöksverksamhet med en kortare kompletterande lärarutbildning som kan leda till ämneslärarexamen eller grundlärarexamen (inriktning F-3 och 4-6). I beslutet pekas tio lärosäten som åläggs att genomföra utbildningen, varav LiU är ett.

Forskarporträtt: Magnus Hultén

Magnus Hulténs forskning rör grundskolans och folkskolans utveckling och förändring. Hur skolan styrs och vilket innehåll den har i olika tider samt varför det har förändrats.
– Det handlar om att se hur samtida idéer spelar in i skolan och samspelar med skolans utveckling och förändringar i skolan. Jag har framför allt tittat på stora skolreformerna över tid och förändringar i skolans inriktning.

Söker forskare till nya forskningsprojekt inom ULF

Är du intresserad av att leda ett av våra nya forskningsprojekt inom ramen för ULF, modell 1?

ULF (Utveckling, lärande och forskning) är en nationell försöksverksamhet där vi utprovar modeller för praktiknära forskning i vilken forskare och lärare samverkar. Forskningsområdena som beforskas tas fram av Skolchefsnätverket och bygger på de behov som finns i regionen.

Fler möjligheter till livslångt lärande

Ett livslångt lärande är centralt för att individer och organisationer ska klara de omställningar och förändringar som samhället står inför. Öppna nätbaserade kurser (MOOC) och uppdragsutbildningar för yrkesverksamma är ett sätt för Linköpings universitet att möta behoven.

Tack för allt gott arbete

Först av allt vill vi tacka er alla för allt gott arbete ni gjort under det gångna året! Det har varit ett år fortsatt präglat av pandemi med alla de utmaningar som det innebär, men också ett år då mycket annat har hänt inom Utbildningsvetenskap.

2021 års kvalitetsgranskning av grundutbildning inom Utbildningsvetenskap

Måluppfyllelsen i de granskade utbildningarna/kurserna är överlag god, liksom utformning-genomförande, forskningsanknytning och lärarkompetens.

Confero

Confero är en tvärvetenskaplig och double blind peer-reviewed tidskrift som fokuserar på frågor relaterade till utbildning och samhällskritik. Tidskriften erbjuder ett utrymme för essäistiskt skrivande och uppmuntrar särskilt diskussioner av filosofisk samt politisk karaktär. ​​​​​​

Klassrumsklimatet påverkar förekomsten av mobbning

Mobbning är mindre vanligt i klasser där elever uppfattar att klasskamraterna undantagslöst tycker att mobbning är fel, att den som utsätts far illa och att de som mobbar inte kan skylla ifrån sig. Det visar en studie som undersökt skolklassers benägenhet att frikoppla sig från moraliskt ansvar, så kallat moraliskt disengagemang. Studien har publicerats i Educational Psychology.Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-13