Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Medel kvar att söka för att öka den internationella rörligheten inom Utbildningsvetenskap

UV:s internationaliseringsnämnd vill påminna om att det finns medel kvar att söka för att:

- Utveckla kurser (fristående- och programkurser) inom UV för att erbjuda ett attraktivt kursutbud på engelska för inresande utbytesstudenter (gärna samläsning med UV:s studenter).
- öka samarbetet med UV:s partneruniversitet för att främja goda relationer och mobilitet

Interkulturell kompetens: underlättande och effektiv förberedelse av online-seminarier för internationella grupper.

UV:s tyska samarbetspartner Europa-Universität Flensburg bjuder in kollegor vid Univ of Jyväskylä, Syddansk universitet, Etvös Lórand i Budapest samt LiU till en digital fortbildningsserie

Fortsatta tidskriftsbidrag till Pedvux

Vetenskapsrådet har beslut om tidskriftsstöd inom humaniora-samhällsvetenskap kommit ut. Våra tidskrifter RELA och NJVET får fortsatt stöd från Vetenskapsrådet. Sammanlagt drygt 1,25 miljoner kronor får tidskrifterna perioden 2021-2023.

Forskning inom utbildningsvetenskap får 34 miljoner kronor

LiU var det lärosäte som fick störst utdelning vid Vetenskapsrådets årliga utlysning inom utbildningsvetenskap. Forskningsprojekten rör allt från läsning och fysisk kontakt i förskolan till lässvårigheter och visualisering inom naturvetenskap.

Studier och praktik utomlands åter möjligt under vårterminen 2021

LiU:s fakulteter har nu gjort bedömningen att möjligheten att genomföra utlandsstudier och praktik kan öppnas upp inför vårterminen 2021. (Dnr LIU-2020-03353).

Programstart för de långa lärarprogrammen 2020

Med anledning av Covid 19 blev det ett annorlunda välkomnande av årets nya lärarstudenter. Både i Linköping och Norrköping utgick de traditionsenliga stora uppropen och mottaganden som tidigare samlat flera hundra studenter. För första gången prövades istället ett digitalt upprop som pågick under en vecka mellan den 10-17 augusti.

Mobility Grants for Internationalisation - ansökan öppen till 25 september

Allt fler länder i världen erbjuder forskning och utbildning av god kvalitet och STINT har bilaterala program med ett urval av dem. Det nya programmet Mobility Grants for Internationalisation erbjuder möjlighet till samarbete med alla länder utanför EU/EFTA. Det gäller projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

Satsning på forskarskola för folkhögskollärare

För att säkra folkhögskolans vetenskapliga grund föreslås Linköpings universitet tilldelas 2 miljoner kronor per år i fyra år för att anordna en forskarskola för yrkesverksamma folkhögskollärare.

Ny projektledare för VP-uppdraget ökade övergångstal till eftergymnasiala studier

Nu står det klart att det är UllaKarin Sundqvist Nilsson, utredare på Planerings- och ekonomiavdelningen, blir projektledare för VP-uppdraget Ökade övergångstal till eftergymnasiala studier.

Nytt program: Grundlärare i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Hösten 2021 startar ett nytt program inom Utbildningsvetenskap, då de första studenterna på det erfarenhetsbaserade grundlärarprogrammet mot fritidshem antas. Utbildningen, Grundlärare i fritidshem - erfarenhetsbaserad, kommer att ske i Norrköping och decentraliserat på lokala campus i Vimmerby, Katrineholm och Motala.

Samarbete med en av världens högst rankade lärarutbildningar?

National Institute of Education i Singapore har vänt sig till Utbildningsvetenskap för ett eventuellt virtuellt samarbete i Covid-19 tider. Syftet är att ge lärarstudenter internationella perspektiv under pandemin samt lära mer om olika utbildningssystem och reformer som sker globalt.

Akututlysning av forskningsmedel för datainsamling om distansundervisning pga coronapandemin 2020

För högskolorna innebar coronavirusets spridning en snabbomställning till distansundervisning. Så även för lärarutbildningen. Distansundervisning inom lärarutbildning fanns redan nationellt, och de nya erfarenheterna lär innebära att det blir än mer aktuellt. Därför vill vi passa på att lära oss mer om distansundervisning, särskilt digital undervisning.

I denna akututlysning välkomnar området Utbildningsvetenskap ansökningar för att hantera ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsdata om omställningen till distansläge (digital undervisning) av lärarutbildningen kopplade till coronapandemin. Området Utbildningsvetenskap avsätter 460 000 SEK för sådan datainsamling. Medlen kan fördelas på ett eller flera projekt.

Lärarstudenter testar utlandspraktik på distans

När pandemin sätter stopp för studier och praktik utomlands uppstår nya idéer. Lärarstudenter har i sommar möjlighet att göra verksamhetsförlagd utbildning i Kenya, Japan och Indien – men på distans.

Lärares (digitala) kompetens före, under och efter Covid – 19

I denna studie utforskas, utifrån en kronologisk logik, olika aspekter av lärares (oformulerade) yrkeskunskap i det digitalt “boostade” undervisningslandskap som covid-19-pandemin orsakar våren 2020, då skolverksamheter från gymnasieskolan och uppåt rekommenderas att stängas från och med den 18 mars och en ny lag träder i kraft den 21 mars som möjliggör stängning även av förskolor och grundskolor.

Mimmi Gustafsson är Årets pedagog

”Mimmi är lyhörd och väldigt engagerad i studenters lärande, hon visar det genom att engagera sig för att lära ut komplicerade saker på ett engagerande och personligt sätt”. Så motiverar studentkåren StuFF och studenterna vid Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap sitt val av Årets pedagog.

High five! Det går att skapa närhet online

Trots fysiskt avstånd kan närhet skapas mellan familjemedlemmar på olika platser. Det visar en studie från Linköpings universitet som undersökt hur videosamtal knyter samman familjemedlemmar. Resultatet visar att närheten i videosamtal främst byggs med hjälp av kroppen och sinnena, som exempelvis genom en digital high five.

Ny PUL till förskollärarprogrammet

Den 1 juli börjar Johanna Frejd som PUL för förskollärarprogrammet. Johanna Frejd ser framförallt fram emot att få fortsätta arbeta med de utvecklingsmål som satts upp för att göra LiUs förskollärarutbildning ännu bättre än vad den redan är.

Nominera till kommande styrelse och dekanat

Vi står inför en ny mandatperiod för våra fakultetsstyrelser och arbetet med att lägga ett förslag på styrelse samt dekanat för Utbildningsvetenskap för perioden 2021-2023 ligger nu på en av UV utsedd valberedningsnämnd. I denna ingår Annika Björn Tema, Birgitta Plymoth IBL (ordf), Joakim Samuelsson IBL, Peter Frejd MAI, Suzanne Parmeniuz-Swärd IKOS samt Wolfgang Schmidt IKOS. Arbetet är påbörjat och nämndens förslag ska presenteras för rektor senast 2020-09-16. Valet till ny styrelse kommer sedan att ske under hösten.

I denna process ingår ett nomineringsförfarande och vi önskar därför få in nomineringar till en kommande styrelse och dekanat. Förslag och synpunkter kan lämnas till någon av valberedningsnämndens ledamöter, muntligt eller skriftligt. Vi ber om att få nomineringar så snart som möjligt och gärna senast den 19/5. Era röster i detta arbete är viktiga.

/ Birgitta Plymoth, ordförande

Fler sökande till LiU:s lärarprogram

Antalet förstahandssökande till UV:s program ökade med 7% mellan 2019 och 2020. En något större ökning än motsvarande nationella ökning till förskollärar- och lärarutbildningar (+6%).

Tack för era insatser i nuvarande distansläge

Vem hade så sent som i februari i år kunnat sia om att vi en månad senare skulle ha så gott som all undervisning och alla examinationer på distans och att de flesta av oss skulle arbeta hemifrån? Sakta, men säkert har det under våren också sjunkit in att distansläget, som många från starten trodde skulle vara i några veckor, nu gäller terminen ut och kanske även i höst.Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-23