Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Lärarstudenter testar utlandspraktik på distans

När pandemin sätter stopp för studier och praktik utomlands uppstår nya idéer. Lärarstudenter har i sommar möjlighet att göra verksamhetsförlagd utbildning i Kenya, Japan och Indien – men på distans.

Lärares (digitala) kompetens före, under och efter Covid – 19

I denna studie utforskas, utifrån en kronologisk logik, olika aspekter av lärares (oformulerade) yrkeskunskap i det digitalt “boostade” undervisningslandskap som covid-19-pandemin orsakar våren 2020, då skolverksamheter från gymnasieskolan och uppåt rekommenderas att stängas från och med den 18 mars och en ny lag träder i kraft den 21 mars som möjliggör stängning även av förskolor och grundskolor.

Mimmi Gustafsson är Årets pedagog

”Mimmi är lyhörd och väldigt engagerad i studenters lärande, hon visar det genom att engagera sig för att lära ut komplicerade saker på ett engagerande och personligt sätt”. Så motiverar studentkåren StuFF och studenterna vid Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap sitt val av Årets pedagog.

High five! Det går att skapa närhet online

Trots fysiskt avstånd kan närhet skapas mellan familjemedlemmar på olika platser. Det visar en studie från Linköpings universitet som undersökt hur videosamtal knyter samman familjemedlemmar. Resultatet visar att närheten i videosamtal främst byggs med hjälp av kroppen och sinnena, som exempelvis genom en digital high five.

Ny PUL till förskollärarprogrammet

Den 1 juli börjar Johanna Frejd som PUL för förskollärarprogrammet. Johanna Frejd ser framförallt fram emot att få fortsätta arbeta med de utvecklingsmål som satts upp för att göra LiUs förskollärarutbildning ännu bättre än vad den redan är.

Nominera till kommande styrelse och dekanat

Vi står inför en ny mandatperiod för våra fakultetsstyrelser och arbetet med att lägga ett förslag på styrelse samt dekanat för Utbildningsvetenskap för perioden 2021-2023 ligger nu på en av UV utsedd valberedningsnämnd. I denna ingår Annika Björn Tema, Birgitta Plymoth IBL (ordf), Joakim Samuelsson IBL, Peter Frejd MAI, Suzanne Parmeniuz-Swärd IKOS samt Wolfgang Schmidt IKOS. Arbetet är påbörjat och nämndens förslag ska presenteras för rektor senast 2020-09-16. Valet till ny styrelse kommer sedan att ske under hösten.

I denna process ingår ett nomineringsförfarande och vi önskar därför få in nomineringar till en kommande styrelse och dekanat. Förslag och synpunkter kan lämnas till någon av valberedningsnämndens ledamöter, muntligt eller skriftligt. Vi ber om att få nomineringar så snart som möjligt och gärna senast den 19/5. Era röster i detta arbete är viktiga.

/ Birgitta Plymoth, ordförande

Fler sökande till LiU:s lärarprogram

Antalet förstahandssökande till UV:s program ökade med 7% mellan 2019 och 2020. En något större ökning än motsvarande nationella ökning till förskollärar- och lärarutbildningar (+6%).

Tack för era insatser i nuvarande distansläge

Vem hade så sent som i februari i år kunnat sia om att vi en månad senare skulle ha så gott som all undervisning och alla examinationer på distans och att de flesta av oss skulle arbeta hemifrån? Sakta, men säkert har det under våren också sjunkit in att distansläget, som många från starten trodde skulle vara i några veckor, nu gäller terminen ut och kanske även i höst.

Lärarutbildningsutredningen – ännu en etapp avklarad!

Utredarna för lärarutbildningsutredningen lämnade i slutet av mars ifrån sig sitt förslag. Det finns tyvärr inte tillgängligt utan hanteras på departementet som arbetsmaterial. Förslag ska nu behandlas av partierna som ingått januariavtalet. Den version som kommer ut ur den processen ska sedan remissbehandlas. Det finns en ambition att förslagen ska träda i kraft 2022 men med tanke på Corona är det naturligtvis svårt att bedöma om det fortfarande är realistiskt.

UKÄ:s utvärdering av yrkeslärarutbildningen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fortsätter genomföra utvärderingar av lärarutbildningar i landet. I år utvärderas Yrkeslärarutbildningarna.

Ämnesdidaktik vid Linköpings universitet

Denna skrift ger en översikt av de ämnesdidaktiska miljöerna vid Linköpings universitet. Var och en av de ämnesdidaktiska miljöerna presenteras i ett kapitel där ämnets historia och utveckling beskrivs, hur den nuvarande forskningsfronten ser ut och var Linköpings universitet befinner sig i denna.

Ämneslärarprogrammen vid LiU bland de bästa i landet

Vid Universitetskanslersämbetets granskning av landets ämneslärarutbildningar får Linköpings universitet fortsatt toppbetyg. Statistiken visar att LiU är det enda lärosätet som fått godkänt för sin ämneslärarutbildning i matematik, åk 7-9.

Föräldrars användning av digitala media leder till långsammare språkutveckling

Språket hos barn vars föräldrar ofta använder digitala media utvecklas långsammare visar ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet.

Nyutbildade lärares erfarenheter av den första tiden i yrket

Utbildningspolitiska förändringarna, globala trenderna och tidsandan, har direkt betydelse för skolans funktioner och lärarprofessionens uppgifter. Föreliggande studie av Ulf Lundström, Umeå universitet, är ett försök att visa på hur nyutbildade lärare uppfattar sin situation, hur de söker riktning och mening och vad de kan stödja sig på i den processen. Klicka på rubriken för att ladda ner studien

Andreas Fejes ny ordförande för ESREA

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik valdes nyligen till ordförande för den europeiska organisationen European Society for Research on the Education of Adults (ESREA).

Läs till grundlärare i Nyköping eller Västervik

Hösten 2020 blir det möjligt att läsa grundlärarutbildning med inriktning fritidshem i Nyköping och Västervik. Utbildningen är treårig och det råder stor brist på grundlärare med inriktning fritidshem.

Studenter i Småland ansluter till LiU

Nya behov i undervisningen har gjort att föreläsningssalar på campus har utrustats med teknisk utrustning för att studenter ska kunna utbilda sig vid LiU även i Vimmerby, Västervik, Hultsfred, Norrköping, Kalmar och Jönköping.

Minikonferens Norrköping

Förskollärarstudenterna presenterade sina examensarbeten

LiU och Norrköpings kommuns Utbildningskontor (FoU) möttes i en konferens om förskollärarstudenternas examensarbeten. 64 arbeten presenterades för Norrköpings rektorer i förskola och FoU. Eleverna från Barn och Fritid (Haga) och Lärling deltog.
- Fantastiskt! tycker FoU Utbildningskontoret, Norrköpings kommun.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.

Stiftelsens Tornbylyckorna-Lektorshagens stipendier 2020

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping har beslutat att under 2020 särskilt prioritera ansökningar som avser digitalt lärande, matematik och naturvetenskap, barns och elevers läsande och skrivande samt främjande av kulturmöten. Sista ansökningsdag 9 mars. Ladda ner infobladet för mer information.Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-02