Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Nominera till LiU:s entreprenöriella lärare 2021

Har du en kollega som bidrar till att skapa en entreprenöriell kultur vid LiU? En lärare som kommer med idéer och uppmuntrar dig kring entreprenörskap, eller känner du en forskare eller grupp som gör en egen entreprenörsskapsgärning?

Konferens: Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund

Tillsammans med skolor i regionen genomför LiU flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Alla projekten har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns på skolorna i regionen. Välkommen att ta del av den pågående eller avslutade praktiknära forsknings- och skolutvecklingsprojekten.

Remissvar En tioårig grundskola

Linköpings universitet (LiU) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet En tioårig grundskola (SOU2021:33) och lämnar följande synpunkter.

Venue - forskning och erfarenheter om förskola och skola

Linköpings universitet vill med tidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.

The Junior Faculty are looking for candidates to the steering board

The Junior Faculty would like to announce that we are looking for candidates to fill one position at the steering board. Working on the board is a great professional career building experience.

Nominering av prodekan mot grundutbildning

Utbildningsvetenskaps prodekan för grundutbildning har begärt entledigande från årsskiftet 2021/2022 och därför kommer ett fyllnadsval för perioden 2022-2023 att utlysas under hösten. Vi i valberedningen ber därför om era synpunkter och förslag på nomineringar så snart som möjligt men senast onsdagen den 6 oktober.

UV inför schablonersättningar för förändringsarbete i lärarutbildningarna

Lärarutbildningen kännetecknas av ständig förändring. Bland annat är utbildningen föremål för ökade krav och detaljstyrning i högre utsträckning än andra yrkesutbildningar i Sverige. För att skapa förutsättningar för att hantera kraven på förändringar inom lärarutbildning har området Utbildningsvetenskap (UV) infört två schabloner för ersättning till institutionerna för förändringsarbete inom lärarutbildning.

Kursplaneprocessen har förtydligats och nya kursplanemallar har tagits fram

Området utbildningsvetenskap (UV) har under 2020-2021 arbetat med att se över och förtydliga kursplaneprocessen. Sådant som vilka deadlines som styr processerna och hur kursplaner ska granskas har utvecklats. I arbetet har även kvalitetssäkring av kursplaner och kursklassificering ingått.

Ny rapport om lärarstudenters övergång från lärarutbildning till arbete som lärare i skolan

Förväntningarna på nya lärares kunskaper och förmåga att klara alla delar av yrket efter utbildningen är hög hos skolledarna, enligt rapporten "Lärarstudenters övergång från lärarutbildning till arbete som lärare i skolan". Samtidigt beskriver de nya lärarna att de upplever många utmaningar med läraryrket och att det finns ett behov av en mentor som kan ge stöd under det första året.

Ingemars Lärarpris

Han har fått vänta i mer än ett år. Men snart är det dags för matematikläraren Daniel Carlsson att få ta emot Ingemars Lärarpris, som med sin prissumma på 500 000 kronor är det största lärarpriset i landet!

Fler vill läsa på LiU

Lyckad satsning på decentraliserade utbildningar
Lyckad satsning på decentraliserade utbildningar
– Det är roligt att LiU lyckats så väl med satsningen på decentraliserade utbildningar inom utbildningsvetenskap, säger Ragnhild Löfgren. Det här är inte studier på distans utan man läser tillsammans på ett campus. Lärare är ett bristyrke och på det här sättet når man människor som av olika skäl inte kan flytta från dessa relativt små orter.

Virtuella elever ger tryggare lärare

Lärarstudenter som tränade på att undervisa virtuella elever fick större tilltro till sin förmåga som lärare. Det visar en studie från Linköpings universitet. På sikt kan övning i virtuell praktik leda till att lärarstuderande är mer förberedda när de kommer ut i yrkeslivet.

38,5 miljoner till forskarskola om vuxnas lärande

Vetenskapsrådet beviljar Linköpings universitet 38,5 miljoner kronor till en ny forskarskola om vuxnas lärande. Tillsammans med en tidigare satsning innebär det att 21 doktorander de närmaste åren kommer att bedriva forskning om komvux och folkhögskolor.

Lärarstudent har beviljats Asem-Duo Fellowship stipendium

Ämneslärarstudenten Alicia Jonsson har som första lärarstudent vid LiU beviljats ett så kallat Asem-Duo Fellowship stipendium för en termins utbytesstudier vid EWHA Womens University i Seul, Sydkorea.

Nordiska nätverket för forskning om uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv

Det nordiska nätverket för forskning om uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv, NNL2P, bjuder in till konferens den 14-15 juni 2021.

Nu möjligt få examen med global profil på Kompletterande pedagogisk utbildning

Styrelsen för Utbildningsvetenskap har beslutat att införa möjlighet till examen med global profil efter avslutad kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasiet och år 7-9.

Stort intresse hos ULV-studenter att undervisa online utomlands

Digital VFU utomlands har blivit ett riktigt bra alternativ för studenter som inte kan åka utomlands på grund av Covid-19, men också för de som av familje- eller personliga skäl inte har möjlighet att vara borta en längre tid. Vi har på så sätt kunnat nå nya studentgrupper som får internationell erfarenheter inom ramen för lärarutbildningen.

Utredning om tioårig grundskola - Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementets utredning om en tioårig grundskola redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1.

LiU bevakar följer och bevakar detta.

Fler sökande till LiU:s lärarprogram

De senaste årens positiva utveckling vad gäller antalet sökande till UV:s utbildningar fortsätter inför hösten 2021. Totala antalet förstahandsansökningar till UV:s lärarprogram ökade mellan 2020 och 2021 med 18%. Motsvarande ökning för fristående kurser är 22%.

Stor ökning av antal examinerade lärare i Sverige enligt UKÄ

Läsåret 2019/20 påbörjade 13 560 personer en lärarutbildning och 9 760 avlade någon form av lärarexamen. Det är en stor ökning av antalet examinerade jämfört med läsåret innan.Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-02