Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Ny lärarutbildning i Vimmerby

Från och med hösten2020 kommer Linköpings universitet att erbjuda Vimmerby som utbildningsort för programmet grundlärare i fritidshem.

LiU ska erbjuda sommarkurser för snabbare väg till läraryrket

Regeringen satsar ytterligare på sommarkurser i budgetpropositionen för 2020, vilket innebär att satsningen uppgår till totalt 75 miljoner kronor årligen. 18 universitet och högskolor får nu i uppdrag att anordna fler kurser på sommaren och lärarutbildningen ska särskilt prioriteras. Antalet studenter som kan omfattas av satsningen ökar från 2000 till 4000.

39 miljoner kronor till forskarskola

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik fick i hård konkurrens 39 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i årets utlysning till forskarskolor inom utbildningsvetenskap.

Ny ansökningsperiod av forskningsmedel från Norrköpings fond för forskning och utveckling

Ny ansökningsperiod av forskningsmedel från Norrköpings fond för forskning och utveckling inleds måndagen den 4 november 2019 och pågår till den 29 februari 2020. Ansökningar ska genomföras via kommunens e-tjänst (klicka på rubriken) som öppnar den 4 november 2019.

Utvärdering av försök med övningsskolor klar

Utvärderingens viktigaste slutsatserna kan sammanfattas med att lyfta handledarens centrala roll för en lyckad VFU, skriver rapportförfattarna. De rekommenderar också att man förlägger en VFU-period på en annan skola i mitten av utbildningen istället för i slutet. Klicka på rubriken för att ladda ner rapporten.

Majoritet väljer högskola i hemregionen

Av alla studenter som tog examen mellan 2008 och 2015 vid Sveriges universitet och högskolor valde 53 procent att studera i sin hemregion. Tre år efter examen bor också 61 procent kvar i samma region som de valde att studera i. Det visar en ny sammanställning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Rapport från LiU-forskare ledde till regeringsuppdrag till UKÄ

I somras lade Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik på LiU, rapporten Redo för komvux på regeringens bord.
- Lärarutbildningarna bryter mot högskoleförordningen genom att inte förbereda sina studenter för artbete i komvux, konstaterade Fejes. Regeringen har nu gett ett uppdrag till UKÄ att se över detta.
Uppdraget uppmärksammas i DN (klicka på rubriken).

Andreas Fejes rapport finns här: https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1320505/FULLTEXT01.pdf

Folkhögskolan ger människor ny chans

Förra året deltog över en miljon svenskar i folkbildningens – folkhögskolornas och studieförbundens – utbildningar och cirklar. Historiskt har folkbildningen spelat en stor roll i samhällsutvecklingen och det fortsätter den att göra.

”Där är vi inblandade allihop”

Hur förstår och beskriver lärare i fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 förutsättningarna för samverkan? Detta är utgångspunkten för Lina Lagos och Helene Elvstrands Venue-artikel som bygger på ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt om samverkan i skolans tidiga år.

Öva och pröva - Hur kan fritidspedagogik stärka teknikundervisningen?

Undervisning är inte detsamma som lärande. Om undervisningen ska bidra till lärande måste fritidsläraren vara medveten om hur elever lär sig, besitta vissa ämneskunskaper samt bedriva en undervisning som ökar elevers förståelse, skriver Marie Karlsson och Fredrik Jeppsson i Venue.

Drygt 29 miljoner till LiU-forskning i Utbildningsvetenskap

Det blev ett gott utfall för LiU:s del när Vetenskapsrådet fördelade drygt 160 miljoner till forskning i Utbildningsvetenskap för åren 2020-2023. Fem forskningsprojekt tilldelades sammanlagt 29 600 kronor.

Medverka vid pedagogikdagarna 2020

Pedagogikdagarna 2020 äger rum 17 mars i Norrköping och 18 mars i Linköping. Temat är det samma "Framtidens lärande".

Fler vägar in i läraryrket fyller stort behov

Behovet av alternativa utbildningsvägar till läraryrket märks tydligt efter höstens ansökningsperiod till satsningen "Fler vägar in".
- Vi rekryterar nya grupper. Vi ser till exempel att det är många äldre sökande, säger Ingrid Olsson, projektledare. Och söktrycket har varit ovanligt högt.

Regeringen vill öka kvalitet i lärarutbildningen och underlätta för fler att bli lärare

Regeringskansliet ger två utredare i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Intresset för lärarutbildning ökar

Intresset ökar för flera lärarutbildningar, med undantag för förskollärarutbildningen, visar en rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR). Både yrkeslärarutbildningen, grundlärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen har fler förstahandssökande hösten 2019 jämfört med för ett år sedan. Klicka på rubriken för att ladda ner rapporten.

”Tveksamt om ’kunskapsskolan’ leder till mer kunskaper”

- En revidering av kursplanerna och kunskapskraven kommer inte åt problemen utan kanske till och med bara befäster dem än mera, skriver Magnus Hultén (ISV) med flera forskare på DN-debatt angående skolverkets förslag till förändrade kurs- och ämnesplaner.

Vad lär de sig i skolan nuförtiden?

Öppet lunchseminarium med Ragnhild Löfgren, utbildningsråd LiU, Anna Johansson Harrie, programansvarig Lärarprogrammet och Sofia Ritenius, lärarstudent och ordförande StuFF. 6 november kl 12.15, KY32, Key-huset, Campus Valla. Klicka på rubriken för mer info och anmälan.

Lärarlönerna ökar i Europa

Lärarlönerna ökar i Europa och Sverige hör till länderna där de ökar mest. Men medan en europeisk lärares lön ökar i genomsnitt med runt 50 procent under karriären, ökar den med 34 procent i Sverige. Läs mer på UHR:s webbplats.

”Som lärare har man ett ansvar att nå fram trots språkbarriärer”

Ämnesläraren Sakarias Bengtsson var först ut från LiU att göra sin praktik i Japan. Dessförinnan var han utbytesstudent i Australien. – Jag har lärt mig om andra kulturer och andra skolsystem och fått många internationella kontakter, säger han.

Rektorsprogrammet vid LiU?

Under hösten 2019 undersöker LiU möjligheten att lämna in en intresseanmälan till Skolverket om att få ge Rektorsprogrammet, med start 2021. LiU Uppdragsutbildning engagerar Karin Skill, postdoc vid IEI, som projektledare. Till sin hjälp har hon en referensgrupp med Jörgen Nissen som ordförande. I en första fas undersöker projektet vilka miljöer på LiU som skulle kunna engagera sig i en rektorsutbildning. Om beslut fattas om att lämna in intresseanmälan fortsätter arbetet och en anmälan lämnas i början av 2020.Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-09