Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Populärvetenskapliga veckan visas i TV

Föreläsningar från populärvetenskapliga veckan sänds i Kunskapskanalen. Du kan också se dem på UR Skola.

Aktivt arbete i små grupper i stället för föreläsnig

På kursen i evolution har föreläsningar lämnat plats för aktivt arbete i små grupper. Blivande biologer och gymnasielärare läser ihop. Kursens upplägg ger dessutom lärarstudenterna gyllene tillfällen att träna på sin framtida yrkesroll.

UV:s dekan om kommenterar Humaniorautredningen

- Det är nu mycket underlag som måste tas fram innan vi ens kan börja ta ställningen till utredningens förslag, skriver Jörgen Nissen.

Priser till KfU:s medarbetare

För elfte gången delades det årliga priset för gott ledarskap ut vid Linköpings universitet. Förutom ledarskapspriset delades det ut ett hedersomnämnande för gott ledarskap till UV:s kanslichef Catharina Magnusson och ett pris för bästa grupp/team till bl a Helena Loborg och Helena Öström Haugum.

5,6 miljoner från VR till simuleringsträning inom gymnasial yrkesutbildning

Sofia Nyström och Song-ee Ahn, institutionen för beteendevetenskap och lärande, får ett projektbidrag från Vetenskapsrådet på drygt 5,6 miljoner kronor för att arbeta med simuleringsträning inom gymnasial yrkesutbildning. Läs projektets populärvetenskapliga beskrivning.

5,8 miljoner från VR till livsfrågornas didaktik

Tünde Puskás, Anita Andersson och Fredrik Jeppsson, institutionen för välfärdsstudier (ISV) får bidrag på drygt 5,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att arbeta med projektet Livsfrågornas didaktik - Att arbeta med frågor om döden i förskolans praktik. Läs projektets populärvetenskapliga beskrivning.

Forskning inom utbildningsvetenskap får drygt 11,3 miljoner

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2018. Vid LiU tar två forskare ta emot anslag.

Forskningsdag Vetenskapsrådet

Under VR-förmiddagen presenterar forskare inom utbildningsvetenskap från LiU fem olika
forskningsprojekt som nyligen har erhållit VR-medel.

Familjeaktiv inskolning i förskolan

Familjeaktiv inskolning i förskolan – nya roller för förskolepedagoger

När inskolning av barn i förskolan på betydande sätt förändras, uppstår behov av nya förhållningssätt till barn och föräldrar. Nya professionella roller för förskolepedagoger skapas. Dessa roller skiljer sig betydligt från de roller som intogs tidigare, skriver Ingrid Karlsson, LiU, i Venue.

Bokrelease på Campus Norrköping

Den 22 november var det bokrelease för boken “Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser”.

Förskollärarstudenter erbjuds medarbetarskap

Några kommuner i Östergötland rekryterar studentmedarbetare inom förskolan. De vänder sig till studenter som går det sista utbildningsåret. Anställningsformen är på cirka 20 - 25% beräknat på heltid under två terminer med start februari 2019. Klicka på rubriken för att ladda ner kommunernas infoblad.

Intensivt arbete efter humaniorautredningen

Sedan humaniorautredningen överlämnades i mitten av oktober har kanslierna för Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap samt berörda institutioner granskat och analyserat dess förslag om ny organisation och utveckling men också avveckling av utbildningar och ämnen.

Utvärderingen av försöksverksamheten med lämplighetsbedömning av sökande till lärarutbildningar

I maj presenterade Universitets- och högskolrådet utvärderingen av försöksverksamheten med lämplighetsbedömning, Klicka på rubriken för att ladda ner rapporten.

Humaniorautredningen överlämnad

Att LiU kan fortsätta att erbjuda relevanta utbildningar inom humaniora är centralt för arbetet med att hantera samhällets utmaningar. Därför föreslår humaniorautredningen att vissa utbildningar utvecklas och andra avvecklas samtidigt som organisationen för humaniora och samhällsvetenskap förändras.

Budgeten 2019 klar

Budgeten för 2019 är den första där både all anslagsfinansierad och bidragsfinansierad grundutbildning ingår. Den sistnämnda växer årligen och utgör ca 10% av områdets totala grundutbildning.

Övningsskolorna fortsätter

VFU-modellen med övningsskolor blir permanent på LiU med vissa justeringar från HT 2019. Även Grundlärarprogrammet 4-6 kommer att inkluderas.

Ladok3 testas för fullt

Det är nu en intensiv testperiod där olika integrationer mellan system som behöver skicka information till och från nya Ladok testas.
- Inte helt enkelt men vi ser att när det är färdigt utbyggt så blir detta riktigt bra, säger Helena Öström Haugum, UV:s represantant i projektets expertgrupp.

10,3 miljoner kronor till forskning om hållbart samhällsbyggande

Två forskningsprojekt vid LiU tilldelas medel från forskningsrådet Formas. Mest pengar får ett projekt där forskare ska hjälpa förskolor att arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Dessutom får en LiU-forskare bidrag för arrangerandet av en klimatanpassningskonferens.

Utlysning av pedagogiska utvecklingsmedel för e-lärande 2019

I syfte att främja pedagogiskt utvecklingsarbete inom e-lärande vid Linköpings universitet utlyser rektor via Didacticum sökbara utvecklingsmedel.

Digital didaktisk design

Lärare och forskare utvecklar digital didaktisk design

Hur kan en framtida digital utbildningspraktik främja elevers utveckling av kunskaper, förmågor och bildning i Hans Roslings anda? Elevers möjligheter att bidra till samhälleliga utmaningar som klimatförändringar, fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsvillkor behöver stärkas, skriver Ulrika Bodén, Linnéa Stenliden och Jörgen Nissen, LiU, i Venue.Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 14 13:08:36 CET 2018