Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Hög kvalitet på lärarutbildningar på LiU

Linköpings universitet kommer mycket väl ut i en ny granskning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjort av lärarutbildningar i landet. Samtliga granskade lärarprogram vid LiU bedöms hålla hög kvalitet.

LiU samarbetar med förskolor kring hållbarhet

Forskare ska tillsammans med förskolor i Norrköping arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Syftet är att ihop med barnen skapa förståelse för ett hållbart samhälle.

LiU värd för ECIU Teacher Thematic Network

Trots olikheter möter lärarutbildningarna inom nätverket ”ECIU Teacher Thematic Network” liknande utmaningar. Vid en träff i början av april bestämde man kartlägga varandras expertis-områden för att ringa in samarbetsområden.

Ledningen utsedd för institution Z

Josefina Syssner kommer att utses till prefekt för den nya institutionen för humaniora och samhällsvetenskap av rektor Helen Dannetun. Som proprefekter kommer samtidigt Ann-Kari Sundberg som för närvarande är prefekt på IKK, och professor Stefan Jonsson vid ISV att utses.

Var med och samverka med Agora

Matematiska institutionen vill i samarbete med Agora och Linköpings kommun skapa ett program med aktiviteter för att stödja samverkan och en regelbunden kontakt mellan akademiker och samhället. Vi vill därför ha idéer och förslag från medarbetare vid LiU på hur deras forskning och ämnesintressen kan komma allmänheten till nytta.

CKS uppsatstävling

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, stödjer framväxten av relevant forskning för kommunerna och för att stimulera intresset för kommunforskning och uppmuntrar studenter vid Linköpings universitet till att skriva kommunrelevanta uppsatser genom en uppsatstävling!
För att kunna delta i tävlingen ska studenten (-erna) skrivit en godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats eller examensarbete vid någon institution vid LiU under läsåret HT2018/VT2019. CKS styrelse fattar beslut i tävlingen under hösten 2019. Den totala prissumman uppgår till 20 000 kronor.

Ökande behov väntas i flera undervisningsämnen

Det finns ett fortsatt behov av lärare i alla undersöka ämnen och störst verkar behoven bli i årskurs 7–9 konstaterar UKÄ i en analys. Det ser ut att bli ett tilltagande behov av lärare i ämnen som matematik, svenska som andraspråk, de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt slöjd och hem- och konsumentkunskap framöver, om antalet examinerade lärare fortsätter att vara i samma nivå som de senaste åren. Klicka på rubriken för att ladda ner UKÄ:s analys (PDF).

Studie om ökad psykisk ohälsa bland unga uppmärksammas

Den 14 mars skrev LiU om Anettes Wikströms och Sofia Kvist Lindholms studie med niondeklassare om vad som döljer sig bakom siffrorna på en ökad psykisk ohälsa bland unga. Nu uppmärksammas studien även av Svenska dagbladet, SVT och TV4.

Fredrik Alm ny PUL för mastern

Fredrik Alm från IBL tar över som PUL för mastern i pedagogiskt arbete, specialpedagogik och yngre barns lärande efter Håkan Löfgren. Fredrik kommer att ha uppdraget på 30%. Håkan har möjlighet att vara kvar i uppdraget på ca 15% fram till han helt lämnar uppdraget vid halvårsskiftet.

Anja Torsten projektledare för ULF

Projektledare för ULF-projektet blir Anja Torsten. Hon kommer arbeta med det på 20% fr o m nu. ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

Maria Simonsson ny redaktör för Venue

Maria Simonsson tar över redaktörskapet för Venue efter Håkan Löfgren. Maria har varit redaktör för webbtidskriften 2017.

Eva Bolander genuslektor

Eva Bolander på ISV kommer att ersätta Camilla Forsberg som ny genuslektor under Camillas föräldraledighet.

Margaretha Grahn ny prefekt för ISV

Marie Jansson har begärt att få lämna prefektskapet vid ISV i samband med att hon tillträder uppdraget som fakultetsråd vid medicinska fakulteten. Rektor förordnar universitetslektor Margaretha Grahn att vara prefekt för institutionen fr.o.m den 1 maj 2019 t.o.m. den 31 dec 2019 då institutionen upphör.

Skola och samhälle

Skola och samhälle är en nättidning om skola, skolpolitik och lärarutbildning. Den är också "en signal om att den avser föra en fördjupad, kritisk och bred diskussion om vart skolan är på väg".

Den senaste artikeln behandlar t.ex. dikotomiseringen mellan flum och och katederdisciplin, en annan diskussionen om evidens som tenderar att ramla in i den gamla vanliga ”antingen eller”-mentaliteten kring mätbarhet och generaliserbarhet.

Dags att söka till förskollärarprogrammet på Campus Vimmerby

Vimmerby tidning uppmärksammar utbildningen till förskolelärare på Campus i Vimmerby som startat i höst i samarbetet med LiU. Det finns 20 platser i Vimmerby och lika många vardera på de två andra platserna, Hultsfred och Västervik.

Ute är inne-konferensen i Jönköping

Boka 29-30 augusti 2019 och lyssna på föreläsningar och gå på workshops på temat Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster. I anslutning till konferensen arrangeras ett forskningssymposium 28 augusti. Läs mer på nätverket Utenavets webbplats.

Kom ihåg LiUs pedagogikdagar 12-13 mars

Didacticum arrangerar i år pedagogikdagarna i heldagsformat, med temat Digitalisering och Lärande för hållbar utveckling. Det blir seminarier, presentationer, demonstrationer och praktiska övningar. Det blir samtal om morgondagens studenter, breddad rekrytering, Active Learning Classroom, distansutbildning, Evaliuate.

Sök bidrag inom Linnaeus-Palme partnerskap

Samarbeta med en institution i ett låg- och medelinkomstland - sök bidrag inom Linnaeus-Palme partnerskap och ge era lärare och studenter möjlighet att undervisa och studera utomlands. Ansökan öppnar första mars. Ansök senast 10 april.

Skola och migration förenar högern och vänstern

Höger och vänster i svensk politik är inte de motpoler som man oftast tror. På flera politikområden har S och M konvergerat och blivit allt mer lika varandra. Det är slutsatserna i en ny doktorsavhandling i statsvetenskap.

Försöksverksamheten med övningsskolor firar fem år

Den 14 februari var samtliga övningsskolor i Linköpings och Norrköpings kommuner inbjudna till Kårhuset Kollektivet för att fira att det är fem år sedan projektet med försöksverksamheten drog igång. Från hösten 2019 blir övningsskolor en permanent VFU-modell för grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 vid LiU.Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-18