Göm menyn

Remissvar En tioårig grundskola (dnr U2021/02645)

Linköpings universitet (LiU) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet En tioårig grundskola (SOU2021:33). 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har LiU följande synpunkter på remissen:

  • LiU ser positivt på en stärkt reglering av överlämningen och tydligare progression mellan förskoleklass/nya åk 1 och åk 1/nya åk 2.
  • LiU ser positivt på att stärka undervisningen i svenska/svenska som andraspråk och matematik i de tidiga skolåren. LiU framhåller dock att det i dessa tidiga år inte är ett motsatsförhållande mellan lek och lärande, och att undervisning behöver bygga på att lära genom lek, vilket också framgår i forskningsöversikten som biläggs remissen.
  • LiU betonar att yngre barns handlingsutrymme och kreativitet bör vara vägledande då skolan reformeras och ser därför positivt på ser positivt på att de tidiga skolåren ska innehålla betydande inslag av fysisk aktivitet och utevistelse, lek, samspel och social träning, estetiska uttrycksformer samt att undervisningen ska ha en rik variation av uttrycksformer och arbetssätt.
  • LiU menar att de positiva effekter som eftersträvas med förslagen kan uppnås utan namnbyte från förskoleklass till nya årskurs 1. Ett namnbyte för med sig stora administrativa kostnader på olika nivåer, utan i sig vara kopplat till det förändrade innehåll som eftersträvas.
  • LiU ser positivt på att Grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 föreslås ges behörighet att undervisa i det nya lågstadiets årskurs 1–4, men anser att det ställer krav på stärkta inslag av praktisk-estetiska arbetsformer. Examensmål som tydligt kopplar till praktisk-estetiska arbetsformer bör införas i grundlärarexamen 1–4, och samtidigt bör andra examensmål ses över för att undvika en ytterligare utökad stoffträngsel inom utbildningen
  • LiU ser positivt på att kompletterande utbildning i svenska och matematik erbjuds för förskollärare med lång erfarenhet av att undervisa i förskoleklass.
  • LiU avvisar förslaget att de som genomgått kompletterande utbildning i svenska och matematik får behörighet att undervisa i ämnen som inte inkluderas i utbildningen.
  • LiU ser positivt på att reformen ges relativt god tid för att genomföras och att det finns tydlig plan för uppföljning och utvärdering.

Anna Johnsson Harrie 2021-10-01
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-01