Göm menyn

Antagningen ökar med 5%

Drygt 1000 personer har antagits i urval 2 till Utbildningsvetenskaps  anslagsfinansierade program1 hösten 2019. Det är en ökning med 5% jämfört med förra året. Därmed ökar antalet antagna för första gången på flera år.

Förutom att antalet antagna ökat finns en större ökning av antalet reserver vilket också vänder en flerårig negativ trend.

Utbildningar med särskilt anslag (ULV och VAL) fortsätter att öka och den externfinansierade andelen av områdets utbildningar stiger därmed ännu mer.

Fler vill bli förskollärare

Precis som tidigare år finns stora skillnader mellan olika program. Inga tydliga mönster finns dock när det gäller vilka program som ökar respektive minskar.

Satsningen på att starta Förskollärarutbildning på Campus i Småland gav 42 studenter i andra urvalet samtidigt som utbildningen i Norrköping ökade något. Förskollärarprogrammet växer därmed kraftigt i förhållande till förra året.

Samma utveckling finns på grundlärarprogrammets inriktning mot Fritidshem som växer med 24%. Inriktningen mot 4-6 minskar däremot med 21%.

Färre väljer ÄLP

Nämnvärd är också nedgången inom Ämneslärarprogrammet (ÄLP). Inriktningen mot 7-9 minskar med 5% och inriktningen mot Gy med 11%. Nedgången inom Gy är procentuellt ungefär dubbelt så stor som den nationella nedgången medan nedgången inom 7-9 istället kan jämföras med en nationell ökning av antalet antagna med 12%. Den nationella uppgången för 7-9 fortsätter därmed efter de förändringar som gjordes i utbildningen inför hösten 2018.

Någon nationell sammanställning finns ännu inte gällande antalet antagna till lärarutbildningar i urval 2. Antalet antagna i urval 1 minskade dock med ca 1% medan UV:s anslagsfinansierade program ökade med 2%.

1. Anlagsfinasierade program: grundutbildningarna förutom ULV (Utländska lärares vidareutbildning) och VAL (Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen)


Martin Bengtsson 2019-08-29
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-29