Göm menyn

Humaniorautredningen – moderna språk läggs ner

Prorektor Roger Klinth och universitetsdirektör Kent Waltersson gästade med anledning av humaniorautredningen styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV) tisdag 5 februari. SUV:s beslut 13 december bestod av 10 beslutspunkter. Merparten av besluten var formulerade som förslag eftersom de var beroende av inte bara SUV:s inställning utan också framförallt av universitetsledningens stöd.

I tisdags redogjorde Klinth och Waltersson för beslutsförslagen till universitetsstyrelsen. Den största avvikelsen från SUV:s beslut är att universitetsledningen avvisar förslaget om att fortsätta anta studenter till de moderna språken samtidigt som alternativa lösningar utreds. Universitetsledningen är tydligt med att förslaget innebär att antagning inte ska ske hösten 2019 samt att ingen undervisning i moderna språk ska ske vid LiU - utan samarbete med andra lärosäten förutsätter att all undervisning sker i deras regi.

Jag ska här inte upprepa varken utredarens argument för sitt förslag eller de som förts fram för fortsatt verksamhet. Många var dock kritiska till att utredningens underlag innehöll felaktigheter samtidigt som centrala uppgifter och överväganden utelämnats. Därför gjordes stora insatser av många för att skyndsamt ta fram ett fylligare beslutsunderlag. Med det som grund tog SUV sitt beslut, men baserat på samma underlag har nu universitetsledningen kommit till en annan slutsats. Måhända kan man finna någon tröst i vetskapen om att ställningstagandet nu i alla fall bygger på ett mycket bättre underlag – även om slutsatserna nu skiljer sig åt.

Universitetsstyrelsen sammanträder den 13 februari.

Se också https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.755750?l=sv

Notera att förutsättningarna för LiU att i framtiden bedriva professionsspråk ska utredas vidare. Det förväntas dock inte ha någon större betydelse för lärarutbildningen.

Jörgen Nissen
Dekan, Utbildningsvetenskap
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-11