Göm menyn

Budgeten 2019 klar

Budgeten för 2019 är den första där både all anslagsfinansierad och bidragsfinansierad grundutbildning ingår. Den sistnämnda växer årligen och utgör ca 10% av områdets totala grundutbildning.

Den anslagsfinansierade grundutbildningen förväntas däremot minska något i volym till 2019 på grund av ett minskat och förändrat söktryck där halvfartsutbildningar ökar sin andel av den totala utbildningsvolymen. Det minskade antalet studenter kombinerat med att takbeloppet stiger ytterligare något innebär en kraftig ökning av områdets underproduktion till 2019.

2019 förväntas en underproduktion på ca 21 mnkr och medel sparas därför på fakulteten för att möjliggöra återbetalning till rektor alternativt satsningar under året som kan öka områdets produktion. Motsvarande underproduktion för 2018 beräknas bli ca 14 mnkr.

Den ökade underproduktionen innebär i sig inte något problem för området utan kan ses som en tillgänglig resurs för nya satsningar som ger ökad studentvolym. Minskningen av områdets volym innebär dock att färre studenter får dela på fasta kostnader vilket på sikt kan innebära problem. Budget 2019 är dock expansiv och höjer upp flera utgående prislappar mer än vanligt samtidigt som prestationsgraden som budgeten beräknas på höjs från 83 till 85 procent för programkurser och från 70 till 72 procent för fristående kurser.

Forskningsbudgeten för 2019 liknar budgeten för 2018. Inför nästa budgetarbete kommer en fördjupad diskussion föras för att kunna ta beslut om hur områdets forskningsanslag bäst används. I arbetet kommer den översyn som under 2018 gjorts av områdets organisering av ämnesdidaktisk forskning beaktas samtidigt som eventuella beslut till följd av humaniorautredningen kan påverka.


Martin Bengtsson 2018-10-30
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-30