Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Studietiden

Det är ett viktigt och långsiktigt åtagande att anta en doktorand. Inte bara doktorandens försörjning ska kunna garanteras under studietiden, utan också kvaliteten i den undervisning och handledning som ges, samt en kreativ och öppen arbetsmiljö. Det är fakultetens erfarenhet att den goda studietiden, och därmed det goda vetenskapliga resultatet, åstadkoms genom en kombination av ekonomisk och social trygghet, kvalitativt högtstående och professionell utbildning, samt ett gott arbetsklimat såväl mellan lärare och doktorander som inom doktorandgruppen.

I beslutet om Riktlinjer för utbildning och examination på forskarnivå framgår vad som förväntas av doktoranden men också vad doktoranden kan förvänta av lärosätet.

Doktorandstudierna/forskarstudierna består av två delar: avhandlingsarbete och kurser.

Omfattningen av kursdelen liksom andelen obligatoriska kurser varierar mellan utbildningarna. Det finns möjlighet att delta i kurser inom andra forskarutbildningar inom området. Likaså kan man delta i kurser vid andra universitet och högskolor. Val av kurser görs i samråd med handledare och/eller studierektor.

Till en högkvalitativ doktorandutbildning hör undervisning med ett internationellt perspektiv. Internationaliseringen kan exempelvis ske genom att ge doktoranderna möjlighet att delta i internationella kurser och konferenser, samt genom att presentera forskningsresultat för en internationell publik. En lika viktig sida av forskarutbildningarnas internationalisering är att göra det möjligt för icke-svenska studenter att ansluta sig till forskarutbildningarna på lika villkor. Det blir därför allt vanligare att forskarutbildningskurser och seminarier hålls på engelska så att alla kan delta, liksom att miljön i stort ges en internationell prägel.

Undervisning kan bedrivas i olika former, till exempel som föreläsningar, seminarier, läskurser, grupparbeten och projektarbeten.

Finansiering och trygghet

Det vanligaste sättet att finansiera forskarutbildningen är anställning som doktorand. Övriga finansieringsformer är anställning som assistent i kombination med utbildningsbidrag för doktorander, samt stipendier eller annan finansiering. Till forskarutbildning får bara antas sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag kombinerat med assistenttjänstgöring. Rena utbildningsbidrag är dock en finansieringsform som håller på att fasas ut för att helt ersättas av anställning som doktorand (se Universitetsstyrelsens beslut 2007-04-02). Sökande med annan form av finansiering kan antas om finansieringen kan säkras för hela studietiden och den sökande beräknas kunna slutföra utbildningen inom åtta år.

Forskarstuderande med anställning som doktorand omfattas av allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). ALFA gäller även för assistentanställningen i den mån den omfattar minst 20% av full arbetstid, vid kombination med utbildningsbidrag.

Pensionsavtalet (PA- 03) gäller för anställning som doktorand liksom vid assistentanställning.

Lönen för innehavare av anställning som doktorand och anställning som assistent i kombination med utbildningsbidrag regleras via en lokalt avtalad och prestationsrelaterad lönestege. Lönen höjs stegvis allt eftersom fordringarna för doktorsexamen uppnåtts.

För utbildningsbidraget gäller inte ALFA, men du kan behålla utbildningsbidraget vid föräldraledighet och sjukperiod som har godkänts av den allmänna försäkringskassan. Mer utförlig information finns på personalavdelningens hemsida. Statens personskadeförsäkring gäller inte för den som bara har utbildningsbidrag. Dock gäller den personskadeförsäkring statliga universitet och högskolor är ålagda att teckna för sina studenter och doktorander.

Assistenttjänstgöring

Antagna till forskarutbildning kan kombinera studier med så kallad assistenttjänstgöring. En vanlig kombination är att studera i en omfattning av 80 % och att vara assistent 20%. Assistenttjänstgöringen är inte primärt ett sätt att förlänga studietiden, utan en möjlighet för meritering inför den kommande karriären. Den kan innefatta pedagogisk meritering i form av undervisning och planering av undervisning, administrativt arbete, arbete med forskningsansökningar, arrangera konferenser, med mera.

Studieplan

För varje forskarutbildning finns en allmän studieplan, fastställd av områdesstyrelsen.

En individuell studieplan skall upprättas för varje doktorand. I beslutet om Riktlinjer för utbildning och examination på forskarnivå framgår vad som gäller kring individuella studieplaner.

Handledning och handledare

Riktlinjer för handledning inom forskarutbildning vid utbildningsvetenskap

Den individuella studieplanen kan ses som en form av kontrakt mellan doktorand och handledare där man, under angivna villkor, förbinder sig att utföra vissa prestationer. Det viktigt att doktoranden och handledaren på ett tidigt stadium diskuterar och tydliggör vilka förväntningar man har på varandra. Vad kan doktoranden förvänta sig av handledaren vad gäller tid, fysisk närvaro, handledning, med mera. Vad kan handledaren förvänta sig av doktoranden?

Kurser och seminarier

Tillgodoräknande

Om den sökande med godkänt resultat gått igenom en del av forskarutbildning vid annat universitet/högskola har denne möjlighet att få tillgodoräkna sig poäng. Det är alltid det mottagande universitet/högskola (dvs LiU) som gör värderingen och beslutar till vilken poängnivå tillgodoräknandet får ske. Den sökande har även rätt att tillgodoräkna sig relevant utbildning vid en utländsk läroanstalt. Tillgodoräknande kan endast göras om prestationerna inte ingår som behörighetskrav för forskarutbildningen.

Doktorsavhandling och Licentiatuppsats

Doktorsavhandling och licentiatexamen utformas i enlighet med det som framgår i besluten:


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-11