Göm menyn

Sök medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning 

Lärare som är aktiva inom lärarprogrammen inbjuds att söka medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning. Medlen avser tid för forskning under 2018-2019. Huvudsyftet är att stärka lärarprogrammens forskningsanknytning. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2018. Styrelsen för utbildningsvetenskap avser att fatta beslut om medelstilldelning vid sitt möte i oktober 2018. För mer information se nedan. Vid eventuella frågor, kontakta undertecknad via mejl (katarina.eriksson.barajas@liu.se).

För SUV:s utbildningsvetenskapliga forskningsresurs läsåret 2018-2019 gäller följande

  • Lärare vid Linköpings universitet har möjlighet att söka. Icke disputerade lärare kan söka medel tillsammans med en eller flera disputerade lärare.

  • Ansökningar där de medverkande arbetar minst halvtid medundervisning inom lärarprogrammen kommer i första hand.

  • Forskningen ska stärka lärarprogrammens forskningsanknytning.

  • Praktiknära projekt i samarbete med skolhuvudman kommer i viss mån prioriteras.

  • Ansökningarna bedöms utifrån sin relevans för lärarutbildning samt vetenskaplig kvalitet.

  • Samtliga sökande meddelas beslutet om fördelning av medel.

  • Ansökan som redan har finansiering från annat håll kan normalt inte erhålla medel.

  • Förutsatt att tidigare fas redovisats är det möjligt att komma in med en fortsättningsansökan för projekt som tidigare beviljats medel från forskningsresursen (projekt kan beviljas medel för högst två år).

  • Projekten ska avrapporteras i form av en artikel, rapport eller annan publikation som görs tillgänglig via SUV:s hemsida samt i form av en muntlig presentation för SUV.

Ansökan sker med hjälp av särskild blankett (se nedan). Blanketten är tillgänglig från och med 4 juni 2018.

Kontakt

katarina.eriksson.barajas@liu.se
 


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 05 09:13:05 CEST 2018