Göm menyn

Sök medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning

Lärare som är aktiva inom lärarprogrammen inbjuds att söka medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning. Medlen avser tid för forskning under 2021-2022. Huvudsyftet är att stärka lärarprogrammens forskningsanknytning.

För SUV:s utbildningsvetenskapliga forskningsresurs läsåret 2021-2022 gäller följande:

  • Lärare vid Linköpings universitet har möjlighet att söka. Icke disputerade lärare kan söka medel tillsammans med en eller flera disputerade lärare.
  • Ansökningar där de medverkande arbetar minst halvtid medundervisning inom Lärarprogrammen kommer i första hand.
  • Forskningen ska stärka lärarprogrammens forskningsanknytning.
  • Praktiknära projekt i samarbete med skolhuvudman kommer i viss mån prioriteras.
  • Matematikdidaktiska projekt kommer i viss mån prioriteras
  • Ansökningarna bedöms utifrån sin relevans för lärarutbildning samt vetenskaplig kvalitet.
  • Samtliga sökande meddelas beslutet om fördelning av medel.
  • Ansökan som redan har finansiering från annat håll kan normalt inte erhålla medel.
  • Förutsatt att tidigare fas redovisats är det möjligt att komma in med en fortsättningsansökan för projekt som tidigare beviljats medel från forskningsresursen (projekt kan beviljas medel för högst två år).
  • Projekten ska avrapporteras i form av en artikel, rapport eller annan publikation som görs tillgänglig via SUV:s hemsida samt i form av en muntlig presentation för SUV.

Ansökan

Ansökningsblankett till SUV forskningsresurs 2022-2022

Sista ansökningsdag: 31 Maj 2021 kl 14.00

Beslut om medelstilldelning 

Styrelsen för utbildningsvetenskap avser att fatta beslut om medelstilldelning vid sitt möte i September 2021. p

Kontakt

För frågor, kontakta Maria Simonsson, maria.simonsson@liu.se


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-21