Göm menyn

Sök medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning

Lärare som är aktiva inom lärarprogrammen inbjuds att söka medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning. Medlen avser tid för forskning under läsåret 2020-21. Huvudsyftet är att stärka lärarprogrammens forskningsanknytning. Sista ansökningsdag är 29 februari 2020. Styrelsen för utbildningsvetenskap avser att fatta beslut om medelstilldelning vid sitt möte i april 2020. För mer information se nedan. Vid eventuella frågor, kontakta Katarina Eriksson Barajas via mejl (katarina.eriksson.barajas@liu.se).

För SUV:s utbildningsvetenskapliga forskningsresurs 2020-2021 gäller följande:

  • Lärare vid Linköpings universitet har möjlighet att söka. Icke disputerade lärare kan söka medel tillsammans med en eller flera disputerade lärare.
  • Ansökningar där de medverkande arbetar minst halvtid medundervisning inom lärarprogrammen kommer i första hand.
  • Forskningen ska stärka lärarprogrammens forskningsanknytning.
  • Ansökningarna bedöms utifrån sin relevans för lärarutbildning samt vetenskaplig kvalitet.
  • Samtliga sökande meddelas beslutet om fördelning av medel.
  • Ansökan som redan har finansiering från annat håll kan normalt inte erhålla medel.
  • Det möjligt att komma in med en fortsättningsansökan för projekt som tidigare beviljats medel från forskningsresursen (projekt kan beviljas medel för högst två år) förutsatt att det tidigare projekt redovisats.
  • Beviljade projekten ska avrapporteras i form av en artikel, rapport eller annan publikation som görs tillgänglig via SUV:s hemsida samt i form av en muntlig presentation för SUV.

Ladda ner ansökan 


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-19