Göm menyn

Lärarprogrammet - antagna 2001-2010

 


Här är studentsidorna för dig som är antagen 2001-2010.

Du som läser på Lärarprogrammet har möjlighet att fullfölja din utbildning och ta examen till och med 30 juni 2023 (du bör ha tagit alla dina poäng och lämnat in ansökan om examen senast 1 april 2023 för att vara säker på att du hinner få ditt examensbevis innan examensrätten upphör).

Om du är osäker på vilka kurser du har kvar kan du få ett Ladokutdrag på Infocenter i Studenthuset eller via Studentportalen (kräver att du har ett aktiverat LiU-id). 

I kurslistan ser du när de olika kurserna ges. Om du har rester kvar i en kurs ska du ta kontakt direkt med kurs-/inriktningsansvarig. Se kurslistan för information.

Om du behöver läsa nya kurser ska du ansöka om ändring av studiegång senast 15 oktober inför vårterminen och 15 april inför höstterminen.

Kontakt Lärarprogrammet

Studieort Norrköping:
Lotta Lindgren

Studieort Linköping:
Eva Tjernström

Programadministratör:
Sophia Grelsson Erni
Om programmet

Kurserna i lärarprogrammet följer en särskild progressionsordning för att du ska utveckla dina vetenskapliga, ämnesmässiga och didaktiska förmågor och kunskaper på ett så bra sätt som möjligt.

Det betyder att kurser ska läsas i en viss ordning. Det innebär också att en inriktning har olika kursplaner med delvis olika innehåll och krav, beroende på om du läser den som första eller andra inriktning.

Utbildningens struktur

Lärarprogrammet innehåller följande tre områden som samverkar med varandra.

 • Allmänt utbildningsområde (AUO) som består av tre kurser om vardera 15 hp i centrala kunskapsområden och tre kurser om vardera 15 hp i tvärvetenskapliga ämnesstudier (inklusive kursen Examensarbete).
   
 • Inriktningar om 60 hp. Kurserna utgår från ett eller flera ämnen. I kurserna studeras också hur barn, ungdomar och vuxna lär sig ämnet. Delar av inriktningen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning som genomförs i skolor och andra utbildningsmiljöer som utvecklas i nära samarbete med dem.
   
 • Specialiseringar om minst 30 hp. I specialiseringen profileras lärarkompetensen ytterligare, endera genom en fördjupning av en inriktning (61-90 hp / 91-120 hp) eller genom en breddning (1-30 hp).

Studierna i allmänt utbildningsområde, inriktningar och specialiseringar har klart samband. Det skall för den studerande finnas tydliga bryggor mellan vad som görs inom de olika utbildningsområdena.

Förkunskapskrav

Inriktningar och specialiseringar

Vissa inriktningar och specialiseringar har andra förkunskapskrav än de som krävdes för att bli antagen till programmet. De ska du ha klarat av och kunna visa intyg på senast när inriktningen eller specialiseringen börjar. I kursplanen kan du läsa vilka särskilda förkunskapskrav som gäller.

Fördjupningar

Även fördjupningarna kräver att du klarat en del av inriktningen.

Obs!

Tänk också på förkunskapskraven till PA 3 Lärarens och lärarens arbete ( Linköping) och En förskola och skola för alla ( Norrköping). Läs om förkunskapskraven till dessa kurser i kursplanerna.

Kurser utanför programmet

Vill du vara säker på att studier utanför programmet kan tillgodoräknas måste du alltid se till att få ett förhandsbesked från din studievägledare.

Efter att kursen eller kurserna är avslutade tar du kontakt med studievägledaren igen för ett formellt tillgodoräknande. Du visar då upp studieintyg och kursplaner.

Examensarbete

Under ditt sista år på utbildningen skriver du examensarbete, ett eller två - beroende på vilket lärarprogram du läser. Det finns två typer av examensarbete som det är viktigt att du skiljer på.

Studenter som är antagna 2006 eller tidigare skriver ett examensarbete. Det sker normalt i AUO 3 men vissa specialiseringar (fördjupningar) erbjuder också examensarbete.

Studenter antagna 2007 eller senare skriver ett eller två examensarbeten beroende på examen.

Två typer av examensarbeten

 • Forskningsproduktion: ett forskningsproduktionsinriktat examensarbete innebär att du baserar uppsatsen på material som du själv samlar in genom till exempel enkäter, observationer eller textanalys.
 • Forskningskonsumtion: ett konsumtionsinriktat examensarbete utgår från den forskning som redan finns inom ett område.

Du som läser mot förskola-förskoleklass, fritidshem eller grundskolans tidigare år skriver ett forskningsproduktionsinriktat examensarbete i AUO 3.

Du som läser mot grundskolans tidigare år - på avancerad nivå, grundskolans senare år eller gymnasieskolan skriver två examensarbeten, varav ett ska vara produktionsinriktat och det andra ska vara konsumtionsinriktat.

Det ena skriver du i AUO 3 och det andra i en specialisering (fördjupning). Tänk på att vissa ämnen bara erbjuder en variant av examensarbete och att du därför måste planera hur du lägger upp dina båda examensarbeten.

För dig som ska skriva examensarbete inom AUO

Specialiseringar som bara erbjuder forskningsproduktion

 • Biologi
 • Engelska
 • Franska
 • Kemi
 • Samhällsvetenskapligt tema
 • Spanska
 • Teknik
 • Tyska

Specialiseringar som bara erbjuder forskningskonsumtion

 • Datavetenskap
 • Filosofi
 • Matematik
 • Matematik för grundskolan

Alla övriga specialiseringar erbjuder båda varianterna.

Examen

Studerande som med godkänt resultat genomgått allmänt utbildningsområde, inriktning/ar och specialiseringar i tillräcklig omfattning inom Lärarprogrammet får efter begäran examensbevis.

I examensbeviset skall anges utbildningens omfattning, vilka kurser inom inriktningar och specialiseringar som studenten har fullgjort och för vilket verksamhetsområde varje inriktning är avsedd. Utöver detta anges de kurser inom allmänt utbildningsområde som den studerande har fullgjort.

Dessutom redovisas titel på det examensarbete och eventuella övriga uppsatser omfattande minst 15 hp som den studerande skrivit under utbildningen.

Ansökan om examen

Alla examensfrågor sköts av Avdelningen för studenttjänsters examensenhet.
Examensenhetens webbsida


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-28