Göm menyn

Studentsidor för Lärare i förskoleklass och år 1-3

 

Här är studentsidorna för dig som läser till  lärare i förskoleklass och år 1-3.

Studiegång

 

Se en skiss över hela studiegången


Inför utlandsstudier

  • När kan jag åka på utbyte?

Du kan åka under din VFU i termin 5. För F-3 gäller det NO-VFU, 3hp.

Du kan också åka termin 6 antingen under  UK 5 och UK 6 dvs i de sista 10 veckorna på terminen och / eller under ditt Examensarbete 1 under förutsättning att din handledare går med på att ha distanshandledning.

Du kan slutligen åka termin 8 från och med v 5 - under bara den Avslutande VFU, 13,5 hp eller även under ditt Examensarbete 2 under förutsättning att din handledare går med på distanshandledning.

Se mer information och vilka regler som gäller för utlandsstudier på http://www.student.liu.se/ut/utbildningsvetenskap-lararutbildning?l=sv

 

 

  • Vad ska jag läsa för att kunna tillgodoräkna mig?

När det gäller VFU-kurser ska din utlands-VFU motsvara samma antal veckor eller överstiga antalet veckor (det inkräktar dock på din ämnesteori-kurs men kan vara berättigat om din utlands-VFU placering är i ett land som ligger långt bort). Din VFU-placering ska godkännas av vår internationella samordnare och av programansvarig.

När det gäller utbyte av UK 5 ska de kurser du läser i utlandet motsvara 7,5 hp och innehålla socialpsykologiska teorier om grupprocesser och lärares ledarskap, konflikthantering och strategier mot mobbning. När det gäller utbyte av UK 6 ska de kurser du läser i utlandet motsvara 7,5 hp och innehålla lärarkurser i specialpedagogik – vad som är viktigt att leta efter är att kursinnehållet omfattas av ett inkluderande perspektiv i synen på elever i behov av specialpedagogiska åtgärder.
Gå själv in på respektive LiU-kurs hemsida i din studiegång och läs vad det står. Jämför sedan detta med de kurser du vill läsa utomlands.

Här är exemplet UK 5 http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_year.lasso?&year=2016&kurskod=972G22 :
"Kursen innehåller fyra delmoment. I det första momentet behandlas socialpsykologiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupper, grupprocesser, grupputveckling, socialt klimat, normer, roller, social påverkan, socialisation, identitet, kommunikation och interaktion är centrala i detta moment. I det andra momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring lärares ledarskap. Kunskaper om lärar-elevrelationens betydelse, organisering av det sociala livet i skolan, fostran, elevinflytande, yrkesetik, barns rättigheter och föräldrasamverkan är centrala i detta moment. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. Kunskaper om konfliktprocesser, aggression, strategier och taktiker för konflikthantering, tredje part, medling och förhandling är centrala i detta moment. I det fjärde momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring mobbning och andra former av kränkningar. Kunskaper om riskfaktorer, förklaringsmodeller, prevention och intervention är centrala i detta moment. Under kursen behandlas även frågor som rör sexualitet och samlevnad."

 

  • Hur tillgodoräknar jag mig?


När du har fullföljt dina kurser på det utländska universitetet kontaktar du programansvarig som i samtal med dig gör ett underlag för tillgodoräknanden. Detta läggs sedan in av kansliadministratör i LADOK. Din utlands- VFU-kurs rapporteras in på den ordinarie registreringen för kursen du har på LiU.     

 

 

Nyheter

Vi söker deltagare till fokusgrupper om övningsskolor

Projektgruppen för övningsskolor vid LiU och IBL har beslutat att utvärdera försöksverksamheten med övningsskolor. Vi söker därför deltagare till fokusgrupper där ni som studenter har möjligheter att tycka till om och påverka framtidens VFU på övningsskolor.

Förfrågan om deltagande i dessa fokusgrupper skickas ut till samtliga studenter som går sin sista termin F-3 och som genomfört VFU vid övningsskolorna i Linköpings och Norrköpings kommun.

Medverkan är frivillig men dina synpunkter är viktiga för att få tillförlitliga och användbara resultat som underlag för åtgärder som kan förbättra kvaliteten på övningsskolorna. Kom ihåg att dina svar eller synpunkter inte kan ersättas av någon annans. De synpunkter och åsikter du lämnar hanteras konfidentiellt. Endast nedanstående kontaktpersoner som också fungerar som moderatorer i fokusgrupperna hanterar inkomna synpunkter. Synpunkterna kommer sedan att sammanställas och redovisas i en rapport, där ingen enskild persons svar kan utläsas.

Fokusgrupperna kommer att genomföras 2-3 maj i Norrköping och 8-9 maj i  Linköping. Intervjuerna beräknas ta ca 1 – 1 ½ timme. Max 8 personer deltar i varje fokusgrupp. De teman som kommer att diskuteras är lärande och bedömning på övningskolorna, vad en övningsskola är och VFU:n i sin helhet. Vi har skapat en anmälningsfunktion på Lisam där det finns exakta tider och platser för fokusgrupperna.

Anmäla dig på följande länk för deltagande i fokusgruppsintervju:

https://liuonline.sharepoint.com/sites/972A04/972A04-2018VTNL/Sidor/default.aspx

Gå in på ”anmälan” senast 25/4.

Om du har frågor om fokusgrupperna så är du välkommen att kontakta:

P-O Hansson per-olof.hansson@liu.se eller Mattias Örnerheim: mattias.ornerheim@liu.se


Thu Apr 19 15:33:00 CEST 2018
För dig som vill bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 240 hp

 

Lärarportalen

Lärarportalen
 

Programansvarig Linköping

Programansvarig utbildningsledare
Monica Sandlund
013-28 2064
monica.sandlund@liu.se
 

Samordnare Linköping

Britt-Marie Gunnarson
Tel: 013-28 6954
britt-marie.gunnarson@liu.se

 

Programansvarig Norrköping

Programansvarig utbildningsledare
Maria Arvidsson
011-36 3396
maria.arvidsson@liu.se
 

Samordnare Norrköping

Lena Haskler
Tel: 011-36 3658
lena.haskler@liu.se
 

Studievägledare

Studievägledare
 

 


 

A - Ö

 


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Apr 19 15:37:10 CEST 2018