Göm menyn

Studentsidor för Lärare i år 4-6

 

Här är studentsidorna för dig som läser till lärare i år 4-6.

Studiegång

 

Se en skiss över hela studiegången


Inför utlandsstudier

  • När kan jag åka på utbyte?

Du kan åka under din VFU i termin 5.

Du kan också åka termin 6 antingen under UK 5 och UK 6 dvs i de sista 10 veckorna på terminen och / eller under ditt Examensarbete 1 under förutsättning att din handledare går med på att ha distanshandledning.

Du kan slutligen åka termin 8 från och med v 5 - under bara den Avslutande VFU, 13,5 hp eller även under ditt Examensarbete 2 under förutsättning att din handledare går med på distanshandledning. Se mer information och vilka regler som gäller för utlandsstudier på http://www.student.liu.se/ut/utbildningsvetenskap-lararutbildning?l=sv

 

  • Vad ska jag läsa för att kunna tillgodoräkna mig?

När det gäller VFU-kurser ska din utlands-VFU motsvara samma antal veckor eller överstiga antalet veckor (det inkräktar dock på din ämnesteori-kurs men kan vara berättigat om din utlands-VFU placering är i ett land som ligger långt bort). Din VFU-placering ska godkännas av vår internationella samordnare och av programansvarig.

När det gäller utbyte av UK 5 ska de kurser du läser i utlandet motsvara 7,5 hp och innehålla socialpsykologiska teorier om grupprocesser och lärares ledarskap, konflikthantering och strategier mot mobbning. När det gäller utbyte av UK 6 ska de kurser du läser i utlandet motsvara 7,5 hp och innehålla lärarkurser i specialpedagogik – vad som är viktigt att leta efter är att kursinnehållet omfattas av ett inkluderande perspektiv i synen på elever i behov av specialpedagogiska åtgärder.
Gå själv in på respektive LiU-kurs hemsida i din studiegång och läs vad det står. Jämför sedan detta med de kurser du vill läsa utomlands.

Här är exemplet UK 5:

"Kursen innehåller fyra delmoment. I det första momentet behandlas socialpsykologiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupper, grupprocesser, grupputveckling, socialt klimat, normer, roller, social påverkan, socialisation, identitet, kommunikation och interaktion är centrala i detta moment. I det andra momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring lärares ledarskap. Kunskaper om lärar-elevrelationens betydelse, organisering av det sociala livet i skolan, fostran, elevinflytande, yrkesetik, barns rättigheter och föräldrasamverkan är centrala i detta moment. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. Kunskaper om konfliktprocesser, aggression, strategier och taktiker för konflikthantering, tredje part, medling och förhandling är centrala i detta moment. I det fjärde momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring mobbning och andra former av kränkningar. Kunskaper om riskfaktorer, förklaringsmodeller, prevention och intervention är centrala i detta moment. Under kursen behandlas även frågor som rör sexualitet och samlevnad. "

 

  • Hur tillgodoräknar jag mig?


När du har fullföljt dina kurser på det utländska universitetet kontaktar du programansvarig som i samtal med dig gör ett underlag för tillgodoräknanden. Detta läggs sedan in av kansliadministratör i LADOK. Din utlands- VFU-kurs rapporteras in på den ordinarie registreringen för kursen du har på LiU.   

 

 

Nyheter


För dig som vill bli Grundlärare i årskurs 4-6

Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

 

Lärarportalen

Lärarportalen
 

Kontakt

Programansvarig utbildningsledare
Monica Sandlund
013-28 2064
monica.sandlund@liu.se

 

Samordnare

Sophia Grelsson Erni
Tel: 013-28 2169
sophia.grelsson.erni@liu.se

 

Studievägledare

Studievägledare
 

 


 

A - Ö

 


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-11