Göm menyn

Psykoterapeut med inriktning familjeterapi, 90 hp

Studierna på psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi är inriktade på att ge kompetens att självständigt arbeta psykoterapeutiskt med familjer t.ex. inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen baseras på teorier, metoder och tekniker som utvecklats inom de familjeterapeutiska skolbildningarna och baseras på systemteori för förståelse av psykosociala/mänskliga system. Terapin syftar till att identifiera och behandla de dysfunktionella relationsmönster som kan utgöra ett hinder för familjens/individens utveckling och funktion. Utbildningen syftar till att de studerande ska förvärva de kunskaper och färdigheter som gör dem kvalificerade att arbeta med olika problemtyper i familjer och andra nära relationer. Utbildningen syftar också till att belysa sambandet mellan forskning och familjeterapeutiskt arbete.

Om programmet

Programmet fokuserar på såväl skolspecifika som skolövergripande frågor. De skolövergripande frågorna rör etik, diagnostik, bibliotekskunskap och litteratursökning, utveckling och hälsa, samt vetenskapsteori och forskningsmetodik och forskningsetik, inklusive moment som är av vikt vid all psykoterapiutövning

De skolspecifika studierna är de mest omfattande och rör fördjupad terapeutism metod och teknik, frågor om klinisk bedömning och prognos samt utveckling av den egna personliga terapeutiska stilen. Studierna omfattar en stor mängd klinisk psykoterapihandledning i grupp av eget klientarbete. Egen utbildningsterapi är ett moment. 

Planering

Studierna sker på halvtid i sex terminer och i utbildningen tillämpas problembaserat lärande. Arbetet sker i s.k. basgrupper där fall, problem, eller vinjetter introducerar diskussioner. Föreläsningar, seminarier och övningar följer basgruppsarbetet.

Psykoterapeututbildningen med inriktning familjeterapi omfattar 52 hp teori (det psykoterapeutiska arbetets grunder, psykoterapeutisk metodik, psykiatrisk och psykosocial ohälsa, intervjumetodik och diagnostik, etik och juridik inom psykoterapeutisk verksamhet, behandlingsplanering samt familjerekonstruktion), 16 hp omfattande psykoterapi under handledning, samt 7 hp omfattande vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetik. Den sjätte och sista terminen ägnas huvudsakligen åt det självständiga arbetet (examensarbete) i form av empiriskt undersökningsarbete och uppsatsskrivning som omfattar 15 hp.

På IKE/Barn och ungdomspsykiatri, den avdelning där utbildningen ges, bedrivs en bred forskning om barn, unga och familjer, huvudsakligen med förtecken av risk och utsatthet.

Efter utbildningen

Yrket psykoterapeut med inriktning familjeterapi innebär kompetens att självständigt kunna bedriva psykoterapeutisk behandling inom t.ex. hälso- och sjukvården.

Programmet ger behörighet till att söka handledar- och lärarutbildning i psykoterapi.

 

Särskilda förkunskaper/Specific requirements

För tillträde till psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi krävs utöver grundläggande behörighet:

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser) eller läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn och ungdomspsykiatri (enligt 1985 års studieordning eller senare bestämmelser) eller socionomexamen eller annan motsvarande akademisk examen i människovårdande yrke om minst 180 högskolepoäng som inkluderar en uppsats på 15 hp på minst kandidatnivå.

För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning, tidigare kallad statlig steg-1-utbildning, eller motsvarande.

Den sökande ska därefter ha arbetat minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning.

Den sökande skall också, antingen inom ramen för ovannämnda utbildningar eller på annat sätt, ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut med minst 50 timmar individuellt eller 120 grupptimmar, eller motsvarande. Därtill kommer handledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 6 deltagare).

För att erhålla en psykoterapeutexamen (bilaga 2 till HF 1993:100) skall studenten under utbildningen ha haft deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Detta förutsätter att den studerande under hela utbildningstiden måste ha möjlighet att arbeta med klienter på den egna arbetsplatsen. Pågående anställning med dessa arbetsuppgifter skall styrkas av arbetsgivare.

 

Uppgifter på referenspersoner skall lämnas. 

Efter anmälan på antagning.se skickas intyg på samtliga ovanstående behörighetskrav tillsammans med övriga meriter till Antagningsservice, FE20101, 839 87 Östersund eller laddas upp via antagning.se.

Urval

Bedömning och rangordning för urval görs av avdelningen för Barn och ungdomspsykiatri, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Undervisningsspråk

Svenska

 

Examen

Psykoterapeutexamen. Ansökan om legitimation som psykoterapeut prövas av Socialstyrelsen.

 

Länkar

 


Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-14