Göm menyn

Studentsidor för Speciallärarprogrammet 90 hp

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå och för att vara behörig sökande ställs krav på avlagd lärarexamen samt minst tre års erfarenhet omfattande minst halvtid som lärare efter uttagen lärarexamen. Specialläraren ska arbeta med såväl förebyggande som åtgärdande specialpedagogisk verksamhet, leda pedagogisk utveckling, följa upp och utvärdera arbete, vara en kvalificerad samtalspartner samt ha fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och utveckling. Specialläraren ska självständigt kunna arbeta för elever som har behov av särskilt stöd. Se vidare examensbeskrivningen i Svensk författningssamling, SFS 2011:186.

Inom speciallärarprogrammet erbjuds, vid Linköpings universitet, tre specialiseringar. Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, matematik och matematikutveckling och mot utvecklingsstörning.

Programmet innebär såväl akademiska som verksamhetsförlagda studier och beroende på grundutbildning finns det framtida verksamhetsområdet inom förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola eller inom vuxenutbildning.

De akademiska studierna varvas med fältanknutna studier och utbildningen har som syfte att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt samt problematisera och kritiskt granska både erfarenhetsbaserad och teoribaserad kunskap. Studierna i programmet är uppdelade på tre block om vardera 30 hp.

OBS! From VT18 hittar du dina kurser under fliken Programplan på https://liu.se/studieinfo/program/l9ysl (OBS! Välj rätt antagningstillfälle)

BLOCK 1

Det första blocket är en introduktion till det specialpedagogiska kunskapsområdet och fokuserar specialpedagogik som ämne och som forskningsområde. Specialpedagogisk verksamhet, specialundervisning, analyseras och problematiseras. Vidare fokuseras förutsättningar för lärande, grupper och grupprocesser samt ledarskap och pedagogisk konsultation och handledning.

BLOCK 2

Det andra blocket innebär, beroende på tidigare lärarexamen, fördjupade studier inom ett av områdena grundläggande färdigheter med fokus på språk, läsning och skrivning, grundläggande färdigheter i matematik eller inom området utvecklingsstörning. Specialläraren kommer att möta situationer som kräver stor insikt i och god kompetens och ska kunna handleda och skapa förutsättningar för, följa upp, utvärdera och bedöma varje individs lärandeprocess och utveckling.

SPRÅK-, SKRIV- OCH LÄSUTVECKLING

MATEMATIKUTVECKLING

UTVECKLINGSSTÖRNING

BLOCK 3

Under det tredje blocket studeras teorier om vetenskaplig metod och förhållningssätt samt tillämpning av dessa kunskaper i det självständiga arbetet som avslutar programmet. Den vetenskapliga utvecklingen och debatten inom det specialpedagogiska kunskapsfältet följs och ger möjlighet till förtrogenhet med vetenskaplig problemformulering och vetenskapligt framställningssätt. Kunskaper om olika metoder för undersökning, utvärdering och analys samt ett kritiskt förhållningssätt är viktiga avsnitt i studierna.

Verksamhetsinriktade utbildningsinslag är integrerade i studierna under de två första blocken.

Studieorganisation

Programmets uppläggning och studieorganisation utgår från ett studentcentrerat arbetssätt. Kännetecknande för sådana arbetssätt är bland annat att utgå från verklighetsanknutna komplexa situationer som en bas för lärandet, att studenternas egna initiativ, deras aktivitet och ansvar för lärandet poängteras samt att lärprocessen till stor del sker i grupp. Verklighetens komplexitet kommer således att speglas i både studieuppgifter och examinationsuppgifter, och i uppgifterna ingår att studera och bearbeta olika teoretiska perspektiv såväl i grupp som enskilt.


Sidansvarig: anette.starborg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-26