Göm menyn

Specialpedagogprogrammet 90 hp

Specialpedagogprogrammet är en påbyggnadsutbildning efter avlagd lärarexamen och minst tre års yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid som lärare. Programmet innebär studier på avancerad nivå om 90 hp och leder fram till en specialpedagogexamen. Programmet innebär såväl akademiska studier som studier på fältet och beroende på grundutbildning finns det framtida verksamhetsområdet inom förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller inom vuxenutbildning.

De akademiska studierna varvas med fältanknutna studier och utbildningen har som syfte att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt samt problematisera och kritiskt granska både erfarenhetsbaserad och teoribaserad kunskap. Studierna i programmet är uppdelade på tre block om vardera 30 hp.

OBS! From VT18 hittar du dina kurser under fliken Programplan på https://liu.se/studieinfo/program/l7ysp (OBS! Välj rätt antagningstillfälle)

Block 1

Det första blocket är en introduktion till det specialpedagogiska kunskapsområdet. Specialpedagogik och specialundervisning som begrepp och företeelse analyseras och problematiseras. Vidare fokuseras förutsättningar för lärande, grupper och grupprocesser samt ledarskap och pedagogisk handledning.

Block 2

Under block 2 är lärandesituationer i skolans vardag föremål för studier och kunskaper om samverkan och samspel med det omgivande samhället vidareutvecklas. En djup kunskap om olika faktorers påverkan på situationer och individer, samt insikt om att dessa upplevs och tolkas på olika sätt på organisations-, grupp- och individnivå, är av största betydelse. Specialpedagogen ska kunna analysera, förstå och i samverkan, på ett professionellt och välunderbyggt sätt, möta och hantera händelser, reaktioner och resultat. Hinder för lärande på grund av omgivningens möte med och bemötande av neuropsykiatriska funktionshinder, utvecklingsstörning samt olika socioemotionella påverkansfaktorer analyseras och problematiseras.

Block 3

Under block tre studeras teorier om vetenskapliga metoder och förhållningssätt samt tillämpning av dessa kunskaper i det självständiga arbetet som avslutar programmet. Den vetenskapliga utvecklingen och debatten inom det specialpedagogiska kunskapsfältet följs och ger möjlighet till förtrogenhet med vetenskaplig problemformulering och vetenskapligt förhållningssätt. Kunskaperna om olika metoder för undersökning, utvärdering och analys samt ett kritiskt förhållningssätt är viktiga avsnitt i studierna. Studierna avslutas med ett självständigt arbete på 15 hp.

Verksamhetsinriktade utbildningsinslag är integrerade i studierna under de två första blocken.

Studieorganisation

Programmets uppläggning och studieorganisation utgår från ett studentcentrerat arbetssätt. Kännetecknande för sådana arbetssätt i en yrkesutbildning är bland annat att utgå från verklighetsanknutna komplexa situationer som en bas för lärandet, att studenternas egna initiativ, deras aktivitet och ansvar för lärandet poängteras samt att lärprocessen till stor del sker i grupper av studerande. Verklighetens komplexitet kommer således att speglas i både studieuppgifter och examinationsuppgifter, och i uppgifterna ingår att studera och bearbeta olika teoretiska perspektiv såväl i grupp som enskilt.

 


Sidansvarig: anette.starborg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-26