Göm menyn

Reell kompetens


Vad är reell kompetens?

Du som saknar formell behörighet men anser att du förvärvat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Syftet är att bedöma om din samlade kompetens ger möjlighet att klara den sökta utbildningen. Du kan till exempel ha grundat din erfarenhet/kunskap/kompetens på deltagande i föreningsliv, utlandsstudier, arbetsliv, personalutbildning eller andra typer av studier/kurser etc.

En bedömning av reell kompetens innebär att värdera kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som universitetet och den sökta utbildningen ställer. Du måste därför visa att du på annat sätt än genom att uppfylla det formella behörighetskravet har tillägnat dig de förkunskaper som är nödvändiga för att kunna gå in i högskolestudier och följa de kurser eller program du vill läsa.

På Linköpings universitet är beviljad reell kompetens för grundläggande behörighet på grundnivå giltigt tills vidare. För grundläggande behörighet på avancerad nivå samt för särskild behörighet är beslutet giltigt i fem år. Ett beslut om reell kompetens gäller bara för kurser/program på det lärosäte där det beviljats.


Tänk på att

 • *Ansökningar om reell kompetens som beviljas ger inte förtur till sökt utbildning. Om du söker en utbildning på nybörjarnivå och saknar avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet rekommenderar vi därför att du gör högskoleprovet. På så sätt ökar dina chanser i konkurrensen om en plats på den utbildning du vill läsa.
 • *Är du redan formellt behörig till den utbildning du söker kommer din ansökan om reell kompetens inte att beaktas.
 • *Inkommer din ansökan om reell kompetens efter sista anmälningsdag, eller om den är ofullständig, kan Linköpings universitet inte garantera att den hinner behandlas inom antagningsomgången.
 • *Styrker du inte din ansökan med relevant dokumentation som visar att du på annat sätt förvärvat den kompetens som du formellt saknar, kan vi komma att be dig komplettera innan din ansökan behandlas.
 • *Beslutet från behörighetsprövningen meddelas via antagningsbeskedet om du söker inom en antagningsomgång. Gäller ansökan ett förhandsbesked meddelas du beslutet via post.
 • *Antagningen begär inte in kompletteringar till sena ansökningar om reell kompetens som är ofullständiga. Eventuell bedömning görs då bara utifrån de underlag du skickat in.
 • *Linköpings universitet använder sig inte av tester eller intervjuer i bedömningen av reell kompetens.


Så här ansöker du

 1. Gör en anmälan till kurser eller program på www.antagning.se Läs informationen om reell kompetens som finns på Antagning.se.  Längst ner på sidan finns en blankett som du skriver ut och fyller i. Gäller din ansökan förhandsbesked hoppar du över punkt 1 och går direkt till punkt 2.
 2. Beskriv så utförligt du kan i fritext på vilket sätt du förvärvat den kunskap/kompetens/erfarenhet som du behöver för att klara den utbildning du söker, det vill säga din reella kompetens. Överst skriver du dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, e-postadress samt telefonnummer). Därefter skriver du vilken behörighet du saknar och ansöker om reell kompetens för (exempelvis Naturkunskap B/2) och vilken utbildning du söker/avser söka (exempelvis Sjuksköterskeprogrammet).
 3. Styrk dina uppgifter så långt som möjligt med intyg från exempelvis kurser, betyg och kursförteckningar/transcript från studier, dokumenterad erfarenhet från föreningsliv, utlandsstudier, arbetsliv, personalutbildning eller andra typer av erfarenhet. För att styrka studiemeriter från vissa länder gäller specifika regler. Läs mer på här. Bifoga gärna en förteckning över de dokument du vill åberopa. Observera att alla dokument måste vara vidimerade för att beaktas!
 4. Skicka din kompletta ansökan i två upplagor. En till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund och en till Linköpings universitet, Antagningen, 581 83 Linköping. Märk kuvertet ”Reell kompetens”. Söker du inom en antagningsomgång kan du, istället för skicka ansökan med post, ladda upp den på www.antagning.se


Mer information

Har du fler frågor om reell kompetens? Kontakta i så fall antagningen på Linköpings universitet via antagning@liu.se eller telefon 013-28 10 00 (växel).


Hur bedöms grundläggande behörighet för grundnivå?

Bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet på grundnivå görs av Antagningen. Som alternativ till slut- avgångsbetyg från gymnasium eller folkhögskola kan bedömningen av grundläggande behörighet göras utifrån andra typer av dokumenterad kunskap inom främst svenska och engelska, men också inom matematik och samhällskunskap.

En avgörande förutsättning för att ta del av information och presentera egna tankar är vana att använda det svenska och engelska språket. I akademiska studier kommer du att behöva arbeta med abstrakta och teoretiska resonemang både muntligt och skriftligt och måste därför kunna ta del av såväl svensk- som engelskspråkig litteratur samt föreläsningar på de utbildningar du söker till. Inom ämnesområdet matematik måste du visa att du kan tillämpa matematisk kunskap med anknytning till vardagslivet genom att formulera, analysera och lösa problem. Du bör även visa att du kan tolka och kritiskt granska statistiska data. För att styrka reell kompetens i samhällskunskap efterlyser vi dokumentation som påvisar livserfarenhet och allmänbildning.

Sedan några år tillbaka finns en schablon för grundläggande behörighet på grundnivå. Har du lägst betyg G/E i nedanstående kurser samt arbetslivserfarenhet behöver du inte ansöka om reell kompetens formellt. Du bör dock uppmärksamma oss på detta genom att skicka ett mail till adressen antagning@liu.se Glöm inte att ange ditt personnummer! Uppfyller du inte schablonen helt måste du ansöka om reell kompetens enligt ovan nämnda instruktion.

 • *Svenska B eller Svenska 3
 • Engelska kurs A eller Engelska 6
 • *Matematik kurs A eller Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 och 1a2
 • Tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder (styrks genom tjänstgöringsintyg där omfattning   måste framgå).


Hur bedöms grundläggande behörighet på avancerad nivå?

Grundläggande behörighet på avancerad nivå avser kandidatexamen. Beslut om reell kompetens fattas av studierektor/programansvarig på respektive kurs/program.


Hur bedöms särskild behörighet?

Bedömningen av särskild behörighet utgår från innehållet i den kurs eller program du söker. Det finns därför inga allmänna kriterier framtagna för respektive ämnesområde. Beslut om reell kompetens fattas i de flesta fall av studierektor/programansvarig på respektive kurs/program.

Tekniska högskolan:

För samtliga program inom Tekniska högskolan, klicka här >>

För kurser och program inom Filosofiska fakulteten, Hälsouniversitetet och Utbildningsvetenskap finns inga specifika rekommendationer.


Att överklaga ett behörighetsbeslut

Beslut om att du inte uppfyller reell kompetens för ett program eller kurs kan överklagas. Läs mer här. Överklagan görs skriftligen till Linköpings universitet som sänder skrivelsen vidare till Överklagandenämnden för högskolan. I skrivelsen anger du vilket beslut som överklagas, vilken ändring du begär och varför ändringen bör göras.

Överklagandet skall ha kommit in till Linköpings universitet inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Skriv under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress). Om du finner uppenbara fel i hanteringen av din anmälan, exempelvis misstag i registreringen av betyg, ska du inte överklaga utan istället omgående kontakta Antagningsenheten vid Linköpings universitet.


Sidansvarig: antagning@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-26