Göm menyn

Förlängt samverkansavtal mellan

Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Linköpings universitet (LiU)

Svenska Kommunalarbetareförbundet och Linköpings universitet bedriver sedan 3 år tillbaka ett framgångsrikt samarbete inom utbildning, forskning och utveckling.

Parterna är överens om att nuvarande arbetsmetod bör bibehållas. Den har tagit formen av en dynamisk utvecklingsprocess, som utgått från de frågor och problem som Kommunals företrädare formulerat och där LiU:s representanter presenterat och genomfört lösningar för kunskapsöverföring. Metod och innehåll har anpassats till de behov Kommunal identifierat.

Valet av samarbetsområden har i första hand styrts av de frågeställningar som aktualiserats under processen. Vi avser arbeta vidare med de nuvarande områdena utbildning/lärande, arbetsmiljö och mångfald i arbetslivet men också utvidga vårt samarbete till områdena handikappvetenskap samt vård och omsorg.

Parterna arbetar sedan en tid tillbaka med en stor forskningsansökan till Europeiska Socialfonden med arbetsnamnet Partnerskap för ArbetsplatsLärande, PAL. Bakom ansökan står, förutom Kommunal och LiU, också landstinget i Östergötland, länets kommuner och vårdföretaget Carema. Forskningsprojektet passar väl in i en kommande nationell satsning på arbetsplatslärande som har stöd av FAS, VINNOVA och Vetenskapsrådet.

I alla former av utvecklingsarbete i arbetslivet är arbetsgivarna en central part. Vi har i vårt projekt engagerat arbetsgivarna först när våra utvecklingsprojekt kommit igång. Vår framtida ambition är, i likhet med ovanstående forskningsprojekt, att låta arbetsgivarna medverka redan på idéstadiet.

Genom projektet har vi utvecklat metoder för kunskapsöverföring och modeller för validering, som är användbara också i andra sammanhang i våra respektive organisationer. Vi kommer att sprida dessa kunskaper inom Kommunal och LiU. Erfarenheterna från samarbetet och de kontakter som etablerats mellan Kommunal och LiU kommer sannolikt att vara värdefulla i arbetet med att uppfylla Nyckelaktörsprogrammets mål på LiU och kommer då också att sätta in vårt samarbete i ett större sammanhang inom universitetet.
Nyckelaktörsprogrammet, som löper över 8 år och delfinansieras av VINNOVA, syftar till att utveckla metoder för sådan kunskapsöverföring till näringsliv och samhälle(tvåvägskommunikation) som leder till tillväxt och skapar nya företag.

Studentuppsatser har visat sig vara en bra utgångspunkt för utvecklingsarbete. Uppsatserna fungerar som en första probleminventering genomförd av en utomstående iakttagare. Med uppsatserna som underlag och med studenterna som föredragande arrangerar Kommunal seminarier med berörda arbetsgivare och medarbetare om det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi avser att under det fortsatta projektet ytterligare utveckla användningen av uppsatser som stöd för utveckling.

I projektet har vi stimulerat intresse för högskolestudier hos Kommunals medlemmar genom utveckling av en hemsida och informationsmaterial anpassat till målgruppen. Vi avser att fortsätta detta arbete i delvis nya former.

Avtalsperiod 2008-01-01 till 2010-12-31.


Svenska Kommunalarbetareförbundet
Lars-Åke Almqvist

Linköpings universitet
Åsa Danielsson


Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2009-06-03