Göm menyn

På spaning efter kreativa lärmiljöer

Studenter på LiUSom en del i det Pedagogiska språnget har LiU gjort en omvärldsspaning för att se vad som händer inom området pedagogik och användningen av informationsteknologi, i världen, i Sverige och på LiU.

Spaningen, eller kartläggningen, har gjorts av Elinor Edvardsson Stiwne, universitetslektor och docent i pedagogik samt IT-direktör Joakim Nejdeby (bilden nedan). Fokus i kartläggningen har varit att ta fram underlag för fortsatta diskussioner om vad som är ett pedagogiskt språng samt ett försök att formulera frågor om var och hur detta pedagogiska språng ska göras, innan lösningar presenteras.
Kartläggningen i sin helhet finns att ladda ner under rubriken Rapporter men några exempel ur den kommer här.

Det är svårt att göra en omvärldsspaning utan att komma in på den ökande konkurrensen mellan lärosäten, även från lärosäten runt om i världen, menar författarna. I Kina och övriga Sydostasien startas massor av nya universitet som kommer att lägga beslag på de bästa studenterna och forskarna.
I sin spaning tittar på författarna på olika metoder och modeller av informations- och kommunikationsteknik, IKT- och IT-användning. Ett exempel är öppna lärresurser, alltså digital plats där man till exempel kan dela kursmaterial och lägga upp kursplaner är något som används allt mer, framför allt inom ungdomsskolan.

Joakim Nejdeby, IT-direktörEtt annat fenomen som blir allt vanligare, framför allt i länder med studieavgifter, är Massiva Öppna Online kurser, MOOC, kurser som ges över Internet och där kanske så många som 200 000 studenter deltar. Och det är förmodligen inte bara av godhet som lärosätena ger de här kurserna. Med så många deltagare finns möjlighet att plocka ut de absolut bästa studenterna och locka dem till sig. Även om LiU inte kommer att satsa på MOOC-kurser, så måste vi förhålla oss till det faktum att de finns.

Lärosätena måste också förhålla sig till det faktum att barn och unga idag använder och konsumerar digitala resurser på ett helt annat sätt än man gjort tidigare. Och de här ungdomarna kommer till LiU, snart. Redan för fem år sedan sa studenterna att ”e-post är dött, vi vill chatta med våra lärare”. Här kan det uppstå en klyfta mellan studenternas önskan och lärarnas vardag. Också detta måste LiU fundera kring.

Idag finns inget samlat grepp kring det pedagogiska arbetet. Förrän nu. Men författarna har i sin spaning mött ett positivt gensvar från lärarkollektivet på LiU. Det verkar finnas ett intresse för de här frågorna. Men också en oro för hur stor arbetsbelastningen kan bli för den enskilde läraren. Och en oro för att alla ska tvingas undervisa på samma sätt. Det lugnande svaret är nej, alla måste inte undervisa på samma sätt. Men ett par exempel på hur man kan göra i framtiden är The flipped classroom och Khan Academy.

Text: Elisabet Wahrby

 

Ny metod vänder på klassrummet

Khan Academy: The future of education?

Lärarkompetens, vad är det? - Om TPACK

Lärande i det digitala samhället - Om SAMR

 

Läs hela kartläggningen här

 

 


2013-01-29Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-01-31