Göm menyn

Länkar till andra organisationer inom folkbildningsområdet

I SVERIGE

Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet (FBR) är en ideell förening med tre medlemmar: Studieförbunden, Sveriges kommuner och Regioner (SKR)  och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor, lämnar budgetunderlag och årsredovisningar till regeringen samt följer upp och utvärderar folkbildningsverksamheten. Dessa uppgifter har rådet från regering och riksdag.

Föreningen för folkbildningsforskning

Föreningen för folkbildningsforskning har till uppgift att främja forskning och studier både om folkbildningens historia och om dess nutida och framtida roller. Föreningen verkar för att stärka kontakterna mellan folkbildare och forskare, inte minst i samband med utvecklingsarbete inom folkbildningen. Föreningen ger också årligen ut Årsbok om folkbildning.

Encell

Encell är ett nationellt kompetenscentrum för vuxnas lärande, inrättat på initiativ av regeringen.

Avdelningen för Pedagogik och Vuxnas lärande (PVL), Linköpings universitet

PedVux vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, bygger på tre kunskapsområden; vuxenpedagogik, folkbildning och yrkesdidaktik. I fokus står betingelser för, processer i och utfall av vuxnas studier och lärande. Inom avdelningen bedrivs utbildning, forskning och extern uppdragsverksamhet. Mimer har sin hemvist inom avdelningen.

 

NORDISKT

Nordic database of researchers in folkbildning

Hitta nordiska forskare inom folkbildningsområdet på folkbildningresearch.com.

 

NVL - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

NVL skall vara en virtuell mötesplats på webben men också organisera nordiska möten. NVL arbetar kring teman (validering, demokrati, pedagogiska metoder, kvalitet i utbildningen etc) och strävar efter att involvera miljöerna på bred bas.

 

 

 

 

 


Sidansvarig: henrik.nordvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-20