Göm menyn

Ansökan till senare del HT 2022 – för dig som läst  motsvarande program vid annat lärosäte 

Till antagningsomgången hösten 2022 kommer endast Logopedprogrammet att tillämpa antagning till senare del. Inga andra program vid Medicinska fakulteten kommer att tillämpa antagning till senare del.

Med antagning till senare del av utbildningsprogram menas att den sökande antas till termin 2 eller senare på en utbildning vid Medicinska fakulteten, Linköping universitet. Meriter från tidigare studier som ligger till grund för antagning ska vara avklarade och godkända från motsvarande utbildningsprogram/högskola vid ansökningstillfället. För läkarprogrammet gäller att meriter från tidigare studier som ligger till grund för antagning ska vara avklarade och godkända från ett annat läkarprogram vid ansökningstillfället.


Information: Många förfrågningar från Ukraina
Det kommer många förfrågningar till oss om möjligheten att ansöka om transfer till LiU från universitet i Ukraina. I nuläget gör vi inga undantag från antagningsordningen med anledning av situationen i Ukraina. Studenter med korrekt behörighet kan ansöka om tillträde till termin 1 på våra program och efter antagning ansöka om tillgodoräknande som då bedöms av en sakkunnig. Detta kan inte göras i förväg. Se denna sida för mer information om ansökan till det program du är intresserad av: https://liu.se/utbildning

Information: Many inquiries from Ukraine

We receive many inquiries about the possibility of applying for a transfer to LiU from universities in Ukraine. At present, we do not make any exceptions to the admission procedure due to the situation in Ukraine. Students with the correct eligibility can apply for admission to semester 1 of our programs and, after admission, apply for credit, which is then assessed by an expert. This can not be done in advance.
See this page for more information about applying for the program you are interested in: https://liu.se/utbildning.

Antagning

Antagning kan endast ske i mån av ledig plats.

Antagning till senare del av ett utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten kan endast ske till termin 2 eller senare. För läkarprogrammet gäller att antagning sker till termin 3 eller senare.

Aktuella sökbara utbildningsprogram specificeras på antagning.se.

Antagning kan endast ske till hel termin och kurs.

Behörighet

Behörig att antas till senare del av utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten är den som uppfyller följande krav:

  • grundläggande behörighet till högskolestudier,
  • den särskilda behörighet som krävs för respektive utbildningsprogram,
  • de behörighetskrav som krävs för antagning till den termin och kurs som anmälan avser; dessa annonseras separat inför varje antagningsomgång, se antagning.se

Anmälan och komplettering

Anmälan gällande antagning till senare del görs via antagning.se senast sista anmälningsdatum, vanligtvis den 15 april för kommande hösttermin. Det kommer inte att ske någon antagning till senare del vårterminen på Medicinska fakulteten. 

Din anmälan ska kompletteras med:

  • bilaga till anmälan, Särskild blankett för bilagan finns här
  • utbildningsplan (en utbildningsplan innehåller det gemensamma regelverket för utbildningen som till exempel mål för examen, innehåll och upplägg)
  • kursplaner/syllabus från tidigare studier (en kursplan/syllabus beskriver kursens mål och innehåll, undervisnings- och examinationsformer, behörighetskrav, betygssättning, nivå och huvudområde)
  • resultatintyg/transcripts (Transcript of records måste vara officiellt utfärdat av lärosätet med stämpel och signering (Official transcript))

Kompletteringen sker genom att du laddar upp ovan nämnda dokument via antagning.se senast sista ansökningsdag. Om du har sökt senare del till samma program tidigare år, ber vi dig att ladda upp alla dokument på nytt för att underlätta handläggningen av din ansökan.

Om utbildningsplan, kursplaner/syllabus och resultatintyg/transcripts inte finns uppladdade sista ansökningsdag anses din ansökan som ofullständig och kommer inte att behandlas.

Resultat för innevarande termin är undantagna och kompletteras senast den 30 juli.

De kompletteringsdatum som anges på antagning.se avser endast komplettering av gymnasiala meriter.

Utbildningsplan, kursplaner/syllabus och resultatintyg/transcripts ska vara på svenska eller engelska (gäller även de nordiska språken).

För dig som söker från utländskt lärosäte

Transcript of records måste vara officiellt utfärdat av lärosätet med stämpel och signering (Official transcript). För att säkerställa att dina meriter från utländskt universitet bedöms korrekt så behöver du sända in information från universitetet där det framgår vilken betygsskala som används samt hur många poäng som läses per termin/år, gärna i ECTS.

För dig som söker till läkarprogrammet

För läkarprogrammet gäller att endast kurser tagna inom ett annat läkarprogram räknas för behörighetsbedömning och meritvärde. Andra kurser (frivilliga eller fristående) eller andra lärosätens tillgodoräknanden kommer ej att ingå i bedömningen och skall därför ej anges i din bilaga till anmälan. 

Regler för antagning till senare del vid Medicinska fakulteten


Sidansvarig: helen.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-10