Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling


Pedagogiska reflektioner/analyser

Här publiceras de färdiga pedagogiska reflektioner/analyser som godkänts vid docentansökan.

2023

Reflektioner om utveckling av internetbaserad patientutbildning - med fokus på förmaksflimmer  
Författare: Ulla Walfridsson, docent i omvårdnad - specialistvård

Att överföra ett lärande baserat på studentaktivitet och dialog från föreläsning till bok  
Författare: Marika Wenemark, docent i socialmedicin och folkhälsovetenskap

Konstruktivt anpassad undervisning under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  
Författare: Maria Ekholm, docent i onkologi

Från produkt till process i examensarbetet. Design av en ny kurs i genetisk vägledning  
Författare: Kajsa Igelström, docent i neurovetenskap

Optimizing the Online Learning Experience: The Intersection of Pedagogy and Technology  
Författare: Gizeh Pérez-Tenorio, docent i cell- och molekyärbiologi

A teacher's plea for a holistic model of hemostasis  
Författare: Niklas Boknäs, docent i hematologi

Development of a PBL-based curriculum for data-driven precision medicine  
Författare: Wen Zhong, docent i allmänmedicinsk forskning med särskild inriktning mot datadriven precisionsmedicin

The Development of a Scientific Mindset for MD-PhD Students: Challenges and Strategies  
Författare: Irene Perini, docent i experimentell psykiatri

REAGERA utbildningsintervention  
Författare: Johanna Simmons, docent i experimentell geriatrik

Relationell pedagogik i PBL kontext och basgrupp  
Författare: Rikard Wärdig, docent i omvårdnad

The Potential of Serious Gaming in Online Interprofessional Education  
Författare: Leonie Klompstra, docent i omvårdnad

Läkarstudenters progress i begreppsförståelse och tolkning av EKG på Läkarprogrammet, Linköpings universitet - en pedagogisk reflektion  
Författare: Anette Davidsson, docent i klinisk fysiologi

2022

Är Balintgrupper ett användbart moment under läkarprogrammet för att stärka läkarstudenters empatiska förmåga, professionella utveckling och hållbarhet?  
Författare: Hanna Appelqvist, docent i experimentell patologi

Hur fångar man studenternas intresse i undervisning om cancerrehabilitering?  
Författare: Annika Knutsen, docent i onkologi

Diagnostiska test i syfte att förbättra undervisningen i läkemedelsberäkning - är det rätt väg att gå?  
Författare: Ghassan Mourad, docent i omvårdnad

Team Based Learning som pedagogisk modell på Logopedprogrammet vid Linköpings universitet - en balansgång mellan lärarstyrning och studentdrivet lärande  
Författare: Anna Ekström, docent i logopedisk vetenskap med inriktning mot kognition och kommunikation

Learning Occupational Therapy Practice using Standardised Patients in a Practical Examination - Experiences of Students and Teachers  
Författare: Christina Turesson, docent i arbetsterapi

Undervisning i praktiska färdigheter i kirurgi på läkarutbildningen  
Författare: Ellen Andersson, docent i kirurgi

Informatik - en trendig men dold kärnkompetens. - En reflektion om Aha-upplevelser för att stimulera lärande  
Författare: Jenny Drott, docent i omvårdnad

Pedagogiska utmaningar vid 6-årigt läkarprogram  
Författare: Helena Gauffin, docent i neurologi

Den digitala tidsåldern - Social epidemiologi och flipped classroom  
Författare: Nadine Karlsson, docent i socialmedicin och folkhälsovetenskap med inriktning mot epidemiologi

Fall-baserad workshop som pedagogisk modell för att stärka barnmorskestudentens förmåga till praktiskt amningsstöd  
Författare: Hanna Grundström, docent i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Cybersupervision - Att handleda doktorander på distans via internet  
Författare: Maria Liljeroos, docent i omvårdnad

Pedagogisk reflextion kring e-lärande kombinerat med färdighetsträning för fysioterapeuter i primärvård - ett utbildningsprogram vid implementering av nack-specifik träning  
Författare: Gunnel Peterson, docent i fysioterapi

Kompetensbaserad undervisning i VFU  
Författare: Jonas Lind, docent i neurologi

Auskultation för lärande, förståelse och kommunikation inom en multidisciplinär forskargrupp - ett steg mot förbättrad medicinsk forskning?  
Författare: Annika Malmström, docent i klinisk neurovetenskap med särskild inriktning mot hjärntumörer

Studentcentrerad mottagning under allmänmedicinsk verksamhetsförlagd utbildning  
Författare: Fredrik Iredahl, docent i allmänmedicin

Pedagogiska modeller för utbildning och fortbildning av omvårdnadspersonal på barnkliniken  
Författare: Charlotte Angelhoff, docent i omvårdnad med inriktning omvårdnad av barn och unga vuxna

Betydelsen av individ- och situationsanpassat handledarskap i forskarutbildningen  
Författare: Erika Nyman, docent i handkirurgi

Korta radiografikurser på distans med PBL  
Författare: Johan Kihlberg, docent i radiografi

Gaffelmottagning - en effektiv inlärningsform för specialistutbildning i neurologi?  
Författare: Fredrik Lundin, docent i neurologi

Pedagogisk reflektion över självstyrt lärande avseende publikationen Mobile learning device increased study efficiency for radiology residents but with risk of temporary novelty effect  
Författare: Mischa Woisetschläger, docent i medicinsk radiologi

Läkemedelsanalyser vid terapikontroll. Nytt undervisningsmoment vid biomedicinska analytikerutbildningen  
Författaren: Björn Carlsson, docent i analytisk farmakologi

How to Implement Unconventional Teaching Tools and Reduce Passive Teaching Moments without Losing Academic Validity in Global Health  
Författare: Laura Pompermaier, docent i plastikkirurgi

Omvänt klassrum - en pedagogisk metod för effektiv inlärning vid aktivt lärande som undervisningsform  
Författare: Marie Hagbom, docent i molekylär virologi

Problemdesign i problembaserat lärande och dess betydelse för studenters intresse och motivation  
Författare: Max Larsson, docent i neurobiologi

Peer Physical Examination - analys och reflektion över för- och nackdelar med läkarstudenters träning av statustagning på varandra  
Författare: Björn Alkner, docent i ortopedi

Interprofessionellt lärande i primärvård - utvärdering av Klinisk Undervisningsmottagning på Läkarprogrammet vid Linköpings universitet  
Författare: Andreas Stomby, docent i experimentell allmänmedicin

Group Supervision in an Interdisciplinary Research Setting  
Författare: Johan Junker, docent i experimentell plastikkirurgi

Utbildning i fokuserat hjärtultraljud för akuta tillstånd för akut- och intensivvårdsläkare  
Författare: Meriam Åström Aneq, docent i klinisk fysiologi

Att designa/utforma en kurs på avancerad nivå inom fysioterapi - med exempel Medicinsk bildvetenskap för det muskoloskeletala systemet  
Författare: Paul Enthoven, docent i fysioterapi

Will The Virtual Patient Make The PBL-Case Fly? Decision-Making Elements In Web-Based PBL-Cases  
Författare: Sofia Nyström, docent i klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Intercultural Competence for Effective Group Performance  
Författare: Deepti Verma, docent i experimentell dermatologi

2021

Prioritera att utvärdera - Hur kan vi uppnå högre svarsfrekvens för studentutvärdering av undervisning på Läkarprogrammet, kurs 10?  
Författare: Johanna Sjöwall, docent i infektionsmedicin

Egenansvar och djupinriktat lärande som drivkraft i förändringsarbete/specialistutbildning? Pedagogisk reflektion över tillämpade former av teamlärande  
Författare: Anders Ersson, docent i anestesiologi och intensivvård

Inspiring a Solution-Oriented Attitude to Laboratory Trainees  
Författare: Antonios Pantazis, docent i neurobiologi med inriktning jonkanalbiofysik

Pedagogical Reflection on the Biopsychosocial Approach for Chronic Pain Assessment in Physician-Patient Communication  
Författare: Huanji Dong, docent i rehabiliteringsmedicin

Utveckling och anpassning av undervisning och handledning inom translationell medicinsk forskningsmiljö  
Författare: Linda Bojmar, docent i experimentell kirurgi med särskild inriktning mot tumörbiologi

Är undervisningen av läkarstudenter upplagd på ett optimalt sätt för att möta patienter med gastrointestinal blödning  
Författare: Stefan Redéen, docent i  kirurgi

Faktorer som påverkar lärandet inom de aktiva lärometoderna, ur handledarperspektiv  
Författare: Sara Haghighi, docent i neurologi

Design, genomförande och utvärdering av internationella kurser för framtidens hälso- och sjukvårdspersonal  
Författare: Jan Sandqvist, docent i arbetsterapi

Internmedicinsk undervisningsrond - när pedagogik möter klinik  
Författare: Magnus Wijkman, docent i internmedicin

Effektiv feedback vid forskarhandledning på distans  
Författare: Ann-Charlotte Grahn Kronhed, docent i fysioterapi

How Does Diversity Influence Nursing Education?  
Författare: Naoko Perkiö Kato, docent i omvårdnad

Utveckling av interaktivt e-lärande på Fysioterapeutprogrammet  
Författare: Sofi Sonesson, docent i fysioterapi

Multidisciplinära forskargrupper. Samarbete i forskargrupp med olika kompetensområden
Författare: Fredrik Hammarskjöld, docent i anestesiologi och intensivvård

Rapport implementering av nytt IPL-curriculum 2015-2016/BMC Med Educ, vol. 1, no. 1, p. 103
Författare: Johanna Dahlberg, docent i medicinsk pedagogik

Should the PBL tutor be present? A cross-sectional study of group effectiveness in synchronous and asynchronous settings  
Författare: Patrik Rytterström, docent i omvårdnad

Lärandeaktiviteter vid regionaliserad läkarutbildning  
Författare: Kalle Landerholm, docent i kirurgi

Peer Supervision in Postgraduate Education - How to Create a Dynamic and Sustainable Environment for Students and Supervisors Combining Clinical Duties and Medical Research  
Författare: Nils Elander, docent i onkologi

Teaching in a Digital World - How do We Create Learning Opportunities in Hybrid Settings  
Författare: Kristin Thomas, docent i folkhälsovetenskap

Effects of a single exercise workout on memory and learning functions in young adults - A systematic review  
Författare: Peter Blomstrand, docent i klinisk fysiologi

Hur kan vi underlätta introduktionen av gästkirurger och forskarstudenter från Kina?  
Författare: Jonas Holm, docent i thoraxkirurgi

Pedagogisk reflexion kring ett nationellt webbaserat utbildningsprogram om förlossningsskador  
Författare: Eva Uustal, docent i obstetrik och gynekologi

Teaching Aspects During The COVID-19 Pandemic  
Författare: Firas Abdul-Sattar Aljabery, docent i urologi

Implementering av kardiovaskulär simulator i utbildning om hjärtsvikt  
Författare: Laila Hübbert, docent i kardiologi

Utbildning i ultraljud på en ortopedisk klinik med hjälp av en pedagogisk modell
Författare: Hanna Björnsson Hallgren, docent i ortopedi

Social Distancing During Corona - Experiences and Consequences of Increased Distant Teaching  
Författare: Rebecca Böhme, docent i experimentell psykiatri

Examination i ortopedisk undersökningsteknik för läkarstuderande och utbildningsläkare  
Författare: Markus Waldén, docent i ortopedi

2020

The Alignment Between Teaching and Discovery: How Do We Teach What We Do Not Know?  
Författare: Claudio Cantù, docent i cell- och molekylärbiologi

Strategier för handledning långt från universitetsmiljö  
Författare: Jonas Bonnedahl, docent i infektionsmedicin

Pedagogisk reflektion om hur PBL och Case-metodiken kan användas i den kliniska undervisningen för handkirurgi på läkarutbildningen  
Författare: Thomas Hansson, docent i plastikkirurgi

Interprofessional teacher: Teaching students in other health professions than your own    
Författare: Pontus Henriksson, docent i näringsfysiologi

Laborativa kursmoment - hur kan man få studenter att effektivare tillgodogöra sig kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt?  
Författare: Peter Wilhelmsson, docent i mikrobiologi

Utmaningar att forska inom translationell forskning  
Författare: Andreas Münch, docent i gastroenterologi

Introduction of new teaching tools into the medical faculty classroom: gamification  
Författare: Manuel Alvarez-Rodriguez, docent i cell- och molekylärbiologi med särskild inriktning mot reproduktion

Online Education and the Flipped Classroom - Principles, Ideas and Tips  
Författare: Marcus Bendtsen, docent i medicinsk informatik med särskild inriktning mot socialmedicin och folkhälsovetenskap

Kliniknära simulatorstödd utbildning  
Författare: Bo Tillander, docent i ortopedi

Pedagogiskt förankrad undervisning av läkemedelsberäkning vid sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet - Litteraturgenomgång med tillämpning av mastery learning på PBL-baserat lärande  
Författare: Sara Bergstrand, docent i omvårdnad

Looking for Blind Spots! Self-recorded Videotaped Consultations by Substitute Interns - A Powerful Method of Reflecting Upon the Complexity of Clinical Consultations  
Författare: Mattias Ekstedt, docent i gastroenterologi och hepatologi

Ledarskap och följarskap - ett lärande  
Författare: Ninnie Borendal Wodlin, docent i obstetrik och gynekologi

The Use of Technologies in Deep Learning: Example of the Flipped Classrooms  
Författare: Estelle Barbier, docent i experimentell psykiatri

Learning the pelvic examination  
Författare: Karin Siwe, docent i obstetrik och gynekologi

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) på läkarprogrammet vid Linköpings universitet för ett formativt lärande  
Författare: Karin Rådholm, docent i allmänmedicin

Hur kan digitala pedagogiska verktyg stödja lärandet i fysiologiundervisning?  
Författare: Kristofer Hedman, docent i experimentell klinisk fysiologi

Andragogik vs. Pedagogik. Undervisning av kliniskt yrkesverksamma äldre studenter En utvärdering baserad på "adult learning theory"  
Författare: Maria Zetterqvist, docent i klinisk psykologi med inriktning mot barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet

Problem-Based versus Small Group Learning in Medical Education  
Författare: Ahmed Elserafy, docent i cell- och molekylärbiologi

Akademisk prokrastinering och handledarskapet  
Författare: Marcus Lindenberger, docent i kardiologi

Case Based Learning Model in the Surgical Trainee Educational Program  
Författare: Islam Abdelrahman, docent i experimentell plastikkirurgi

Att entusiasmera kollegor till klinisk forskning  
Författare: Eva Fernlund, docent i kardiologi med inriktning pediatrik

Att handleda och ha utbyte med kinesiska studenter - reflektion baserad på egna erfarenheter  
Författare: Stefan Börjesson, docent i mikrobiologi

Konsten att göra anteckningar som underlättar och stimulerar inlärningsprocessen med speciellt fokus på för- och nackdelar med digitala hjälpmedel  
Författare: Eva Landberg, docent i klinisk kemi

Åskådliggörande av pedagogiska och kulturella traditioner liggandes till grund för syn på lärande hos kinesiska studenter och möjligheter till syntes med konstruktivistiskt baserad pedagogik  
Författare: Björn Berglund, docent i mikrobiologi

Simulatorträning inom ortopedi - hur nå optimal nytta för ST-läkaren och för patienten  
Författare: Håkan Löfgren, docent i ortopedi

The Use of Multiple-Choice Questions (MCQs) Examination as a Way to Minimize the Cost of Education - Shines and Shadows  
Författare: Emilia Wiechec, docent i cellbiologi

Metoder för att öka kvaliteten på ST-läkares vetenskapliga arbeten inom akutsjukvård - Litteraturgenomgång och implementering  
Författare: Daniel Wilhelms, docent i akutsjukvård

Att främja studenters lärande om arbetsmiljöåtgärder för säkrare personförflyttningar  
Författare: Charlotte Wåhlin, docent i fysioterapi med inriktning arbetsmedicin

Cultural Considerations in Problem-based Learning  
Författare: Stefan Koch, docent i cellbiologi

2019

Förutsättningar för välfungerande basgruppsarbete vid reducerad handledartid - En kort pedagogisk reflektion  
Författare: Sara Liin, docent i neurobiologi

Etablering av klinisk verksamhetsförlagd utbildning och andra undervisningsmoment inom 'diagnostik' i nytt curriculum för Läkarprogrammet vid Linköpings universitet  
Författare: Ivar Tjernberg, docent i klinisk kemi

Interprofessionellt lärande i simulationsbaserad utbildning - praktisk obstetrisk träning  
Författare: Caroline Lilliecreutz, docent i obstetrik och gynekologi

Pedagogiska metoder för att öka studenters delaktighet  
Författare: David Edholm, docent i kirurgi

Adjusting to Different Learning Techniques in the Digital Age  
Författare: Pádraig D'Arcy, docent i cell- och molekylärbiologi

Basgruppen med hämmande gruppdynamik - orsaker och lösningar  
Författare: Niklas Ekerstad, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Journal Club - A Pedagogy Tool of Research and Postgraduate Education  
Författare: Elena Dragioti, docent i epidemiologisk smärt- och rehabiliteringsmedicin

Lärande i interaktion Ett nytt sätt att använda personer som har afasi experts by experience i undervisningen på logopedprogrammet  
Författare: Inger Lundeborg Hammarström, docent i logopedi

Former och erfarenheter av att involvera patienter på nya sätt i undervisning  
Författare: Ann-Sofi Kammerlind, docent i fysioterapi

Rules and Equality - The Focus of the Two Cultures Analysis  
Författare: Huan Zhang, docent i molekylär immunologi

Proffspatientundervisning - En pedagogisk utmaning  
Författare: Elizabeth Nedstrand, docent i obstetrik och gynekologi

Att handleda en post doc  
Författare: Thomas Abrahamsson, docent i pediatrik

Att utvecklas som handledare - en reflektion över självreglerat lärande  
Författare: Ingrid Steinvall, docent i experimentell plastikkirurgi

Evidences Supporting Problem Based Learning and its Application in Third Cycle Studies  
Författare: Moustafa Elmasry, docent i plastikkirurgi

Förslag till ny pedagogisk metod vid strålsäkerhetsutbildning på kliniker som utför röntgenvägledda interventionsingrepp
Författare: Agnetha Gustafsson, docent i medicinsk bildvetenskap och radiofysik

Pedagogisk reflektion kring konstruktion av scenario som stimulerar studentens lärande  
Författare: Annette Sverker, docent i socialvetenskaplig rehabiliteringsmedicin

Effektiv simuleringsbaserad träning inom katastrofmedicin - instruktörens roll i att anpassa svårighetsgrad till elevens förmåga  
Författare: Carl-Oscar Jonson, docent i experimentell katastrofmedicin

Barnmorskestudentens verksamhetsförlagda utbildning -  möjliga undervisningsmodeller inom mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning  
Författare: Ing-Marie Claesson, docent i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

2018

Lärandeperspektiv på användning av smartphonebaserade applikationer vid interventioner inom idrottsmedicin
Författare: Håkan Gauffin, docent i ortopedi

Aspekter på inlärning och möjliga förbättringar inför den decentraliserade läkarutbildningen med inriktning på handledning av enskilda studenter    
Författare: David Robinsson, docent i urologi

Ledarskap och välfungerande arbetsgrupper - en reflektion över forskargruppens förutsättningar för utveckling och effektivitet    
Författare: Ulrika Müssener, docent i socialmedicin och folkhälsovetenskap

Interprofessionell examination    
Författare: Märta Sund Levander, docent i omvårdnad

Hur man kan öka studentcentrerat lärande på laborationer genom att föra tillbaka aktivitet och motivation i lärandet
Författare: Pernilla Eliasson, docent i experimentell ortopedi

Hur använda sig av nationell kvalitetsregisterdata i utvecklings- och förbättringsarbete för intensivvården?   
Författare: Lotti Orvelius, docent i vårdvetenskaplig anestesi och intensivvård

Balanserad feedback och kommunikation vid doktorandhandledning inom medicinsk grundforskning    
Författare: Robert Blomgran, docent i medicinsk mikrobiologi

Digitala självstudieuppgifter för kemiska koncentrationsberäkningar    
Författare: Svante Vikingsson, docent i forensisk toxikologi

Att balansera mellan handledning och (med)författarskap    
Författare: Pia Yngman Uhlin, docent i omvårdnad

Blended learning som lärandestrategi för att stödja studenter i specialistutbildningen psykiatri till att självständigt inta ett mer kritiskt förhållningssätt till det ofta dominerande biomedicinska synsättet    
Författare: Sally Hultsjö, docent i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård

Students' two-party reasoning unveiled - A video analysis of students' virtual interactions    
Författare: Samuel Edelbring, docent i medicinsk pedagogik

Pedagogisk reflektion över förbättring av läkarstudenters fördjupningsarbete inom endokrinologi (teoretisk laboration: Saltbalans)    
Författare: Ioana Simona Chisalita, docent i internmedicin

Möjligheter att stärka studenters lärande genom återkoppling i samband med praktisk färdighet    
Författare: Maria Bäck, docent i fysioterapi

Applying Integrated Practice Units to organize clinical research around a medical diagnosis  
Författare: Peter Zsigmond, docent i neurokirurgi

Utveckling av det kliniska resonemanget - en problembaserad utbildningsinsats för evidensbaserad implementering och lärande  
Författare: Kajsa Johansson, docent i fysioterapi

Kritisk vän  
Författare: Anita Kärner Köhler, docent i omvårdnad

Supervision of interdisciplinary doctoral students  
Författare: Colm Nestor, docent i medicinsk genetik

En praktisk zebrafisk laboration för ökad förståelse inom hjärt/kärlbiologi och funktion  
Författare: Lasse Jensen, docent i vaskulär biologi

En analys av tentamensresultat på läkarprogrammet termin 3  
Författare: Björn Granseth, docent i neurobiologi

"Vilket helhetsbetyg ger du kursen?" Om kursutvärderingar och svarsfrekvenser  
Författare: Jenny Alwin, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Flipped Statistics Classroom - en lämplig modell för undervisning i grundläggande statistik för doktorander?  
Författare: Johan Lyth, docent i utvärdering och hälsoekonomi

"Professional Helper" or "Helping Professional?" The Patient-Physician Relationship in the Chronic Pain Setting, with Special Reference to the Current Opiod Debate  
Författare: Emmanuel Bäckryd, docent i anestesiologi och intensivvård särskilt smärtmedicin

2017

Resultat av kursvärderingar i läkarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning 2003-2015 vid Öron-, näs- och halskliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Författare: Ola Sunnergren, docent i öron-, näs- och halssjukdomar

Hur bedrivs undervisningen i transfusionsmedicin vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, och hur kan undervisningen utvecklas för att möta framtida behov?
​Författare: Nahreen Tynngård, docent i experimentell transfusionsmedicin

Reflektion över undervisningen av "Generation Y" vid Medicinsk fakultet
Författare: Helen Karlsson, docent i miljömedicin

Förutsättningar för och pedagogiska utmaningar med decentralisering av läkarprogrammet vid Linköpings universitet
​Författare: Karin Åkesson, docent i pediatrik

Undervisning av praktiska färdigheter på läkarutbildningen
Författare: Éva Tamás, docent i thoraxkirurgi

Can increased cooperation between research groups improve PhD studies?
​Författare: Bergthor Björnson, docent i kirurgi

Otillräckligt stöd i handledningsprocessen - hur påverkar detta doktorandens självständighet?
​Författare: Micha Milovanovic, docent i omvårdnad med inriktning mot human biomedicin

Erfarenheter av "flipped classroom" - en kort reflektion
​Författare: Anita Öst, docent i medicinsk cellbiologi

Undervisning av kliniska färdigheter i psykiatri inom läkarprogrammet med videoinspelade vinjetter
​Författare: Ina Marteinsdottir, docent i psykiatri

Praktiska moment som verktyg för lärande i en forskarutbildningskurs med heterogen deltagargrupp     
Författare: Lars Bernfort, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Multidisciplinära team (MDT) som pedagogiskt instrument   
Författare: Pär Myrelid, docent i kirurgi

Handledning av forskarstuderande i team - ett delat handledarskap   
Författare: Joakim Alfredsson, docent i kardiologi

Hur kan metoderna för uppsatshandledning anpassas efter dagens universitetsstudenter?  
Författare: Marie Öberg, docent i audiologi med inriktning mot rehabilitering

Behovet av kollegiala nätverk för forskningshandledare och dess betydelse för handledningskvaliteten    
Författare: Anna J Henningsson, docent i infektionsmedicin

Klinisk examination - en examination som stärker studenten i sin verksamhetsförlagda utbildning   
Författare: Susanna Ågren, docent i omvårdnad

Rethinking assessment in medical education, a reflection on programmatic assessment based on experience from the University of Adelaide   
Författare: Stina Garvin, docent i patologi

Hembesök med fokus på helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor . Förslag på nytt lärandemoment på Kurs 6, Läkarprogrammet LiU    
Författare: Staffan Nilsson, docent i allmänmedicin

Litteraturgenomgång av orsaker till att forskarstudenten kan utveckla ett beroende av sin handledare under doktorandtiden    
Författare: Lovisa Farnebo, docent i otorhinolaryngologi

Östgöta-ST inom ortopedi. Det bästa från varje sjukhus    
Författare: Jörg Schilcher, docent i ortopedi

Hur kan man öka studenters motivation och delaktighet och därmed öka inlärningen?   
Författare: Åsa Keita, docent i experimentell gastroenterologi

Att handleda deltidsdoktorander   
Författare: Anna Jönsson, docent i forensisk toxikologi

Career pathways and problems of professional socialization in doctoral supervision    
Författare: Maria Turkina, docent i medicinsk proteomik

2016

Handledning av forskarstuderande - att hitta sin roll
Författare: Siw Carlfjord, docent i socialmedicin och folkhälsovetenskap med inriktning mot implementering

Optimering av förutsättningar för forskningshandledning
Författare: Helene Zachrisson, docent i klinisk fysiologi

Handledning för handledare av multiprofessionella team
Författare: Björn Börsbo, docent i rehabiliteringsmedicin

Application of Pedagogical Perspectives in the Teaching and Training of New Cataract Surgeons - A Literature-Based Essay
Författare: Björn Johansson, docent i oftalmologi

Industridoktoranden - förutsättningar och kulturklimat
Författare: Karin Cederbrant, docent i experimentell klinisk patologi med inriktning mot immuntoxikologi

Skriftlig rapport av individuellt fördjupningsarbete som examinationsform: Bedömningskriterier och genomförande av bedömning
Författare: Petter Dyverfeldt, docent i fysiologi

Handledning av blivande handledare inom hälso- och sjukvård
Författare: Agneta Andersson, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Att använda PBL som lärandemodell vid enskilda kurser
Författare: Andreas Tillmar, docent i forensisk genetik

Strategier för att som handledare stimulera och stödja forskning hos kliniskt verksamma läkare
Författare: Malin Bengnér, docent i infektionsmedicin

Teaching philosophy applied in didactic teaching activities - Chronic pain assessment and management and an application in clinical education
Författare: Allan Abbott, docent i fysioterapi

Odontologi i svensk läkarutbildning
Författare: Mats Bågesund, docent i pedodonti

Utvärdera studenters eget lärande - en pedagogisk utmaning för basgruppshandledaren
Författare: Fredrik Uhlin, docent i vårdvetenskaplig njurmedicin

The effect of problem-based learning in patient education after an event of CORONARY heart disease – a randomised study in PRIMARY health care: design and methodology of the COR-PRIM study
Författare: Pia Tingström, docent i medicinsk pedagogik

Att handleda på distans i olika forskarmiljöer – en kort reflexion
Författare: Johan Nordgren, docent i medicinsk mikrobiologi

2015

Hur kan den verksamhetsförlagda undervisningen i kirurgi under läkarutbildningen vid Hälsouniversitet optimeras?
Författare: Peter Andersson, docent i kirurgi

Towards a procedure for supervising science writing with students for whom English is a second language
Författare: India Morrison, docent i experimentell klinisk neurofysiologi

Att utvecklas som handledare: reflektion kring litteratur, samt ett kort narrativ
Författare: Christian Ståhl, docent i arbetslivsinriktad rehabilitering

Anpassning av undervisning till målgruppen
Författare: Thomas Davidson, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Möjligheter att genom återkoppling stärka studenters reflektiva kunskapsutveckling i samband
med flippat klassrum och e-lärande

Författare: Barbro Krevers, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Behovet av basgruppshandledare på läkarprogrammet och Medicinsk biologi
Författare: Mattias Alenius, docent i neurobiologi

Amanuensledda utbildningsmoment i Klinisk kemi vid läkarprogrammet i Linköping: reflektion kring att lära genom att undervisa 
Författare: Jakob Ström, docent i experimentell klinisk kemi


Sidansvarig: kom@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-09-07