Göm menyn


Pedagogiska reflektioner/analyser

Här publiceras de färdiga pedagogiska reflektioner/analyser som godkänts vid docentansökan.

Hur kan den verksamhetsförlagda undervisningen i kirurgi under läkarutbildningen vid Hälsouniversitet optimeras?
Författare: Peter Andersson, docent i kirurgi

Towards a procedure for supervising science writing with students for whom English is a second language
Författare: India Morrison, docent i experimentell klinisk neurofysiologi

Att utvecklas som handledare: reflektion kring litteratur, samt ett kort narrativ
Författare: Christian Ståhl, docent i arbetslivsinriktad rehabilitering

Anpassning av undervisning till målgruppen
Författare: Thomas Davidson, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Möjligheter att genom återkoppling stärka studenters reflektiva kunskapsutveckling i samband
med flippat klassrum och e-lärande

Författare: Barbro Krevers, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Behovet av basgruppshandledare på läkarprogrammet och Medicinsk biologi
Författare: Mattias Alenius, docent i neurobiologi

Handledning av forskarstuderande - att hitta sin roll
Författare: Siw Carlfjord, docent i socialmedicin och folkhälsovetenskap med inriktning mot implementering

Optimering av förutsättningar för forskningshandledning
Författare: Helene Zachrisson, docent i klinisk fysiologi

Amanuensledda utbildningsmoment i Klinisk kemi vid läkarprogrammet i Linköping: reflektion kring att lära genom att undervisa 
Författare: Jakob Ström, docent i experimentell klinisk kemi

Handledning för handledare av multiprofessionella team
Författare: Björn Börsbo, docent i rehabiliteringsmedicin

Application of Pedagogical Perspectives in the Teaching and Training of New Cataract Surgeons - A Literature-Based Essay
Författare: Björn Johansson, docent i oftalmologi

Industridoktoranden - förutsättningar och kulturklimat
Författare: Karin Cederbrant, docent i experimentell klinisk patologi med inriktning mot immuntoxikologi

Skriftlig rapport av individuellt fördjupningsarbete som examinationsform: Bedömningskriterier och genomförande av bedömning
Författare: Petter Dyverfeldt, docent i fysiologi

Handledning av blivande handledare inom hälso- och sjukvård
Författare: Agneta Andersson, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Att använda PBL som lärandemodell vid enskilda kurser
Författare: Andreas Tillmar, docent i forensisk genetik

Strategier för att som handledare stimulera och stödja forskning hos kliniskt verksamma läkare
Författare: Malin Bengnér, docent i infektionsmedicin

Teaching philosophy applied in didactic teaching activities - Chronic pain assessment and management and an application in clinical education
Författare: Allan Abbott, docent i fysioterapi

Odontologi i svensk läkarutbildning
Författare: Mats Bågesund, docent i pedodonti

Utvärdera studenters eget lärande - en pedagogisk utmaning för basgruppshandledaren
Författare: Fredrik Uhlin, docent i vårdvetenskaplig njurmedicin

The effect of problem-based learning in patient education after an event of CORONARY heart disease – a randomised study in PRIMARY health care: design and methodology of the COR-PRIM study
Författare: Pia Tingström, docent i medicinsk pedagogik

Att handleda på distans i olika forskarmiljöer – en kort reflexion
Författare: Johan Nordgren, docent i medicinsk mikrobiologi

Resultat av kursvärderingar i läkarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning 2003-2015 vid Öron-, näs- och halskliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Författare: Ola Sunnergren, docent i öron-, näs- och halssjukdomar

Hur bedrivs undervisningen i transfusionsmedicin vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, och hur kan undervisningen utvecklas för att möta framtida behov?
​Författare: Nahreen Tynngård, docent i experimentell transfusionsmedicin

Reflektion över undervisningen av "Generation Y" vid Medicinsk fakultet
Författare: Helen Karlsson, docent i miljömedicin

Förutsättningar för och pedagogiska utmaningar med decentralisering av läkarprogrammet vid Linköpings universitet
​Författare: Karin Åkesson, docent i pediatrik

Undervisning av praktiska färdigheter på läkarutbildningen
Författare: Éva Tamás, docent i thoraxkirurgi

Can increased cooperation between research groups improve PhD studies?
​Författare: Bergthor Björnson, docent i kirurgi

Otillräckligt stöd i handledningsprocessen - hur påverkar detta doktorandens självständighet?
​Författare: Micha Milovanovic, docent i omvårdnad med inriktning mot human biomedicin

Erfarenheter av "flipped classroom" - en kort reflektion
​Författare: Anita Öst, docent i medicinsk cellbiologi

Undervisning av kliniska färdigheter i psykiatri inom läkarprogrammet med videoinspelade vinjetter
​Författare: Ina Marteinsdottir, docent i psykiatri

Praktiska moment som verktyg för lärande i en forskarutbildningskurs med heterogen deltagargrupp     
Författare: Lars Bernfort, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Multidisciplinära team (MDT) som pedagogiskt instrument   
Författare: Pär Myrelid, docent i kirurgi

Handledning av forskarstuderande i team - ett delat handledarskap   
Författare: Joakim Alfredsson, docent i kardiologi

Hur kan metoderna för uppsatshandledning anpassas efter dagens universitetsstudenter?  
Författare: Marie Öberg, docent i audiologi med inriktning mot rehabilitering

Behovet av kollegiala nätverk för forskningshandledare och dess betydelse för handledningskvaliteten    
Författare: Anna J Henningsson, docent i infektionsmedicin

Klinisk examination - en examination som stärker studenten i sin verksamhetsförlagda utbildning   
Författare: Susanna Ågren, docent i omvårdnad

Rethinking assessment in medical education, a reflection on programmatic assessment based on experience from the University of Adelaide   
Författare: Stina Garvin, docent i patologi

Hembesök med fokus på helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor . Förslag på nytt lärandemoment på Kurs 6, Läkarprogrammet LiU    
Författare: Staffan Nilsson, docent i allmänmedicin

Litteraturgenomgång av orsaker till att forskarstudenten kan utveckla ett beroende av sin handledare under doktorandtiden    
Författare: Lovisa Farnebo, docent i otorhinolaryngologi

Östgöta-ST inom ortopedi. Det bästa från varje sjukhus    
Författare: Jörg Schilcher, docent i ortopedi

Ledarskap och välfungerande arbetsgrupper - en reflektion över forskargruppens förutsättningar för utveckling och effektivitet    
Författare: Ulrika Müssener, docent i socialmedicin och folkhälsovetenskap

Hur kan man öka studenters motivation och delaktighet och därmed öka inlärningen?   
Författare: Åsa Keita, docent i experimentell gastroenterologi

Att handleda deltidsdoktorander   
Författare: Anna Jönsson, docent i forensisk toxikologi

Lärandeperspektiv på användning av smartphonebaserade applikationer vid interventioner inom idrottsmedicin
Författare: Håkan Gauffin, docent i ortopedi

Aspekter på inlärning och möjliga förbättringar inför den decentraliserade läkarutbildningen med inriktning på handledning av enskilda studenter    
Författare: David Robinsson, docent i urologi

Career pathways and problems of professional socialization in doctoral supervision    
Författare: Maria Turkina, docent i medicinsk proteomik

Interprofessionell examination    
Författare: Märta Sund Levander, docent i omvårdnad

Hur man kan öka studentcentrerat lärande på laborationer genom att föra tillbaka aktivitet och motivation i lärandet    
Författare: Pernilla Eliasson, docent i experimentell ortopedi

Hur använda sig av nationell kvalitetsregisterdata i utvecklings- och förbättringsarbete för intensivvården?   
Författare: Lotti Orvelius, docent i vårdvetenskaplig anestesi och intensivvård

Balanserad feedback och kommunikation vid doktorandhandledning inom medicinsk grundforskning    
Författare: Robert Blomgran, docent i medicinsk mikrobiologi

Digitala självstudieuppgifter för kemiska koncentrationsberäkningar    
Författare: Svante Vikingsson, docent i forensisk toxikologi

Att balansera mellan handledning och (med)författarskap    
Författare: Pia Yngman Uhlin, docent i omvårdnad

Blended learning som lärandestrategi för att stödja studenter i specialistutbildningen psykiatri till att självständigt inta ett mer kritiskt förhållningssätt till det ofta dominerande biomedicinska synsättet    
Författare: Sally Hultsjö, docent i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård

Students' two-party reasoning unveiled A video analysis of students' virtual interactions    
Författare: Samuel Edelbring, docent i medicinsk pedagogik

Pedagogisk reflektion över förbättring av läkarstudenters fördjupningsarbete inom endokrinologi (teoretisk laboration: Saltbalans)    
Författare: Ioana Simona Chisalita, docent i internmedicin

Möjligheter att stärka studenters lärande genom återkoppling i samband med praktisk färdighet    
Författare: Maria Bäck, docent i fysioterapi

Applying Integrated Practice Units to organize clinical research around a medical diagnosis  
Författare: Peter Zsigmond, docent i neurokirurgi

Utveckling av det kliniska resonemanget - en problembaserad utbildningsinsats för evidensbaserad implementering och lärande  
Författare: Kajsa Johansson, docent i fysioterapi

Kritisk vän  
Författare: Anita Kärner Köhler, docent i omvårdnad

Supervision of interdisciplinary doctoral students  
Författare: Colm Nestor, docent i medicinsk genetik

En praktisk zebrafisk laboration för ökad förståelse inom hjärt/kärlbiologi och funktion  
Författare: Lasse Jensen, docent i vaskulär biologi

Lärandeperspektiv på användning av smartphonebaserade applikationer vid interventioner inom idrottsmedicin  
Författare: Håkan Gauffin, docent i ortopedi

En analys av tentamensresultat på läkarprogrammet termin 3  
Författare: Björn Granseth, docent i neurobiologi

"Vilket helhetsbetyg ger du kursen?" Om kursutvärderingar och svarsfrekvenser  
Författare: Jenny Alwin, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Flipped Statistics Classroom - en lämplig modell för undervisning i grundläggande statistik för doktorander?  
Författare: Johan Lyth, docent i utvärdering och hälsoekonomi

"Professional Helper" or "Helping Professional?" The Patient-Physician Relationship in the Chronic Pain Setting, with Special Reference to the Current Opiod Debate  
Författare: Emmanuel Bäckryd, docent i anestesiologi och intensivvård särskilt smärtmedicin


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Dec 06 10:46:05 CET 2018