Göm menyn


Pedagogiska reflektioner/analyser

Här publiceras de färdiga pedagogiska reflektioner/analyser som godkänts vid docentansökan.

2020

Åskådliggörande av pedagogiska och kulturella traditioner liggandes till grund för syn på lärande hos kinesiska studenter och möjligheter till syntes med konstruktivistiskt baserad pedagogik  
Författare: Björn Berglund, docent i mikrobiologi

Simulatorträning inom ortopedi - hur nå optimal nytta för ST-läkaren och för patienten  
Författare: Håkan Löfgren, docent i ortopedi

The Use of Multiple-Choice Questions (MCQs) Examination as a Way to Minimize the Cost of Education - Shines and Shadows  
Författare: Emilia Wiechec, docent i cellbiologi

Metoder för att öka kvaliteten på ST-läkares vetenskapliga arbeten inom akutsjukvård - Litteraturgenomgång och implementering  
Författare: Daniel Wilhelms, docent i akutsjukvård

Att främja studenters lärande om arbetsmiljöåtgärder för säkrare personförflyttningar  
Författare: Charlotte Wåhlin, docent i fysioterapi med inriktning arbetsmedicin

Cultural Considerations in Problem-based Learning  
Författare: Stefan Koch, docent i cellbiologi

2019

Förutsättningar för välfungerande basgruppsarbete vid reducerad handledartid - En kort pedagogisk reflektion  
Författare: Sara Liin, docent i neurobiologi

Etablering av klinisk verksamhetsförlagd utbildning och andra undervisningsmoment inom 'diagnostik' i nytt curriculum för Läkarprogrammet vid Linköpings universitet  
Författare: Ivar Tjernberg, docent i klinisk kemi

Interprofessionellt lärande i simulationsbaserad utbildning - praktisk obstetrisk träning  
Författare: Caroline Lilliecreutz, docent i obstetrik och gynekologi

Pedagogiska metoder för att öka studenters delaktighet  
Författare: David Edholm, docent i kirurgi

Adjusting to Different Learning Techniques in the Digital Age  
Författare: Pádraig D'Arcy, docent i cell- och molekylärbiologi

Basgruppen med hämmande gruppdynamik - orsaker och lösningar  
Författare: Niklas Ekerstad, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Journal Club - A Pedagogy Tool of Research and Postgraduate Education  
Författare: Elena Dragioti, docent i epidemiologisk smärt- och rehabiliteringsmedicin

Lärande i interaktion Ett nytt sätt att använda personer som har afasi experts by experience i undervisningen på logopedprogrammet  
Författare: Inger Lundeborg Hammarström, docent i logopedi

Former och erfarenheter av att involvera patienter på nya sätt i undervisning  
Författare: Ann-Sofi Kammerlind, docent i fysioterapi

Rules and Equality - The Focus of the Two Cultures Analysis  
Författare: Huan Zhang, docent i molekylär immunologi

Proffspatientundervisning - En pedagogisk utmaning  
Författare: Elizabeth Nedstrand, docent i obstetrik och gynekologi

Att handleda en post doc  
Författare: Thomas Abrahamsson, docent i pediatrik

Att utvecklas som handledare - en reflektion över självreglerat lärande  
Författare: Ingrid Steinvall, docent i experimentell plastikkirurgi

Evidences Supporting Problem Based Learning and its Application in Third Cycle Studies  
Författare: Moustafa Elmasry, docent i plastikkirurgi

Förslag till ny pedagogisk metod vid strålsäkerhetsutbildning på kliniker som utför röntgenvägledda interventionsingrepp
Författare: Agnetha Gustafsson, docent i medicinsk bildvetenskap och radiofysik

Pedagogisk reflektion kring konstruktion av scenario som stimulerar studentens lärande  
Författare: Annette Sverker, docent i socialvetenskaplig rehabiliteringsmedicin

Effektiv simuleringsbaserad träning inom katastrofmedicin - instruktörens roll i att anpassa svårighetsgrad till elevens förmåga  
Författare: Carl-Oscar Jonson, docent i experimentell katastrofmedicin

Barnmorskestudentens verksamhetsförlagda utbildning -  möjliga undervisningsmodeller inom mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning  
Författare: Ing-Marie Claesson, docent i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

2018

Lärandeperspektiv på användning av smartphonebaserade applikationer vid interventioner inom idrottsmedicin
Författare: Håkan Gauffin, docent i ortopedi

Aspekter på inlärning och möjliga förbättringar inför den decentraliserade läkarutbildningen med inriktning på handledning av enskilda studenter    
Författare: David Robinsson, docent i urologi

Ledarskap och välfungerande arbetsgrupper - en reflektion över forskargruppens förutsättningar för utveckling och effektivitet    
Författare: Ulrika Müssener, docent i socialmedicin och folkhälsovetenskap

Interprofessionell examination    
Författare: Märta Sund Levander, docent i omvårdnad

Hur man kan öka studentcentrerat lärande på laborationer genom att föra tillbaka aktivitet och motivation i lärandet
Författare: Pernilla Eliasson, docent i experimentell ortopedi

Hur använda sig av nationell kvalitetsregisterdata i utvecklings- och förbättringsarbete för intensivvården?   
Författare: Lotti Orvelius, docent i vårdvetenskaplig anestesi och intensivvård

Balanserad feedback och kommunikation vid doktorandhandledning inom medicinsk grundforskning    
Författare: Robert Blomgran, docent i medicinsk mikrobiologi

Digitala självstudieuppgifter för kemiska koncentrationsberäkningar    
Författare: Svante Vikingsson, docent i forensisk toxikologi

Att balansera mellan handledning och (med)författarskap    
Författare: Pia Yngman Uhlin, docent i omvårdnad

Blended learning som lärandestrategi för att stödja studenter i specialistutbildningen psykiatri till att självständigt inta ett mer kritiskt förhållningssätt till det ofta dominerande biomedicinska synsättet    
Författare: Sally Hultsjö, docent i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård

Students' two-party reasoning unveiled - A video analysis of students' virtual interactions    
Författare: Samuel Edelbring, docent i medicinsk pedagogik

Pedagogisk reflektion över förbättring av läkarstudenters fördjupningsarbete inom endokrinologi (teoretisk laboration: Saltbalans)    
Författare: Ioana Simona Chisalita, docent i internmedicin

Möjligheter att stärka studenters lärande genom återkoppling i samband med praktisk färdighet    
Författare: Maria Bäck, docent i fysioterapi

Applying Integrated Practice Units to organize clinical research around a medical diagnosis  
Författare: Peter Zsigmond, docent i neurokirurgi

Utveckling av det kliniska resonemanget - en problembaserad utbildningsinsats för evidensbaserad implementering och lärande  
Författare: Kajsa Johansson, docent i fysioterapi

Kritisk vän  
Författare: Anita Kärner Köhler, docent i omvårdnad

Supervision of interdisciplinary doctoral students  
Författare: Colm Nestor, docent i medicinsk genetik

En praktisk zebrafisk laboration för ökad förståelse inom hjärt/kärlbiologi och funktion  
Författare: Lasse Jensen, docent i vaskulär biologi

En analys av tentamensresultat på läkarprogrammet termin 3  
Författare: Björn Granseth, docent i neurobiologi

"Vilket helhetsbetyg ger du kursen?" Om kursutvärderingar och svarsfrekvenser  
Författare: Jenny Alwin, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Flipped Statistics Classroom - en lämplig modell för undervisning i grundläggande statistik för doktorander?  
Författare: Johan Lyth, docent i utvärdering och hälsoekonomi

"Professional Helper" or "Helping Professional?" The Patient-Physician Relationship in the Chronic Pain Setting, with Special Reference to the Current Opiod Debate  
Författare: Emmanuel Bäckryd, docent i anestesiologi och intensivvård särskilt smärtmedicin

2017

Resultat av kursvärderingar i läkarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning 2003-2015 vid Öron-, näs- och halskliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Författare: Ola Sunnergren, docent i öron-, näs- och halssjukdomar

Hur bedrivs undervisningen i transfusionsmedicin vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, och hur kan undervisningen utvecklas för att möta framtida behov?
​Författare: Nahreen Tynngård, docent i experimentell transfusionsmedicin

Reflektion över undervisningen av "Generation Y" vid Medicinsk fakultet
Författare: Helen Karlsson, docent i miljömedicin

Förutsättningar för och pedagogiska utmaningar med decentralisering av läkarprogrammet vid Linköpings universitet
​Författare: Karin Åkesson, docent i pediatrik

Undervisning av praktiska färdigheter på läkarutbildningen
Författare: Éva Tamás, docent i thoraxkirurgi

Can increased cooperation between research groups improve PhD studies?
​Författare: Bergthor Björnson, docent i kirurgi

Otillräckligt stöd i handledningsprocessen - hur påverkar detta doktorandens självständighet?
​Författare: Micha Milovanovic, docent i omvårdnad med inriktning mot human biomedicin

Erfarenheter av "flipped classroom" - en kort reflektion
​Författare: Anita Öst, docent i medicinsk cellbiologi

Undervisning av kliniska färdigheter i psykiatri inom läkarprogrammet med videoinspelade vinjetter
​Författare: Ina Marteinsdottir, docent i psykiatri

Praktiska moment som verktyg för lärande i en forskarutbildningskurs med heterogen deltagargrupp     
Författare: Lars Bernfort, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Multidisciplinära team (MDT) som pedagogiskt instrument   
Författare: Pär Myrelid, docent i kirurgi

Handledning av forskarstuderande i team - ett delat handledarskap   
Författare: Joakim Alfredsson, docent i kardiologi

Hur kan metoderna för uppsatshandledning anpassas efter dagens universitetsstudenter?  
Författare: Marie Öberg, docent i audiologi med inriktning mot rehabilitering

Behovet av kollegiala nätverk för forskningshandledare och dess betydelse för handledningskvaliteten    
Författare: Anna J Henningsson, docent i infektionsmedicin

Klinisk examination - en examination som stärker studenten i sin verksamhetsförlagda utbildning   
Författare: Susanna Ågren, docent i omvårdnad

Rethinking assessment in medical education, a reflection on programmatic assessment based on experience from the University of Adelaide   
Författare: Stina Garvin, docent i patologi

Hembesök med fokus på helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor . Förslag på nytt lärandemoment på Kurs 6, Läkarprogrammet LiU    
Författare: Staffan Nilsson, docent i allmänmedicin

Litteraturgenomgång av orsaker till att forskarstudenten kan utveckla ett beroende av sin handledare under doktorandtiden    
Författare: Lovisa Farnebo, docent i otorhinolaryngologi

Östgöta-ST inom ortopedi. Det bästa från varje sjukhus    
Författare: Jörg Schilcher, docent i ortopedi

Hur kan man öka studenters motivation och delaktighet och därmed öka inlärningen?   
Författare: Åsa Keita, docent i experimentell gastroenterologi

Att handleda deltidsdoktorander   
Författare: Anna Jönsson, docent i forensisk toxikologi

Career pathways and problems of professional socialization in doctoral supervision    
Författare: Maria Turkina, docent i medicinsk proteomik

2016

Handledning av forskarstuderande - att hitta sin roll
Författare: Siw Carlfjord, docent i socialmedicin och folkhälsovetenskap med inriktning mot implementering

Optimering av förutsättningar för forskningshandledning
Författare: Helene Zachrisson, docent i klinisk fysiologi

Handledning för handledare av multiprofessionella team
Författare: Björn Börsbo, docent i rehabiliteringsmedicin

Application of Pedagogical Perspectives in the Teaching and Training of New Cataract Surgeons - A Literature-Based Essay
Författare: Björn Johansson, docent i oftalmologi

Industridoktoranden - förutsättningar och kulturklimat
Författare: Karin Cederbrant, docent i experimentell klinisk patologi med inriktning mot immuntoxikologi

Skriftlig rapport av individuellt fördjupningsarbete som examinationsform: Bedömningskriterier och genomförande av bedömning
Författare: Petter Dyverfeldt, docent i fysiologi

Handledning av blivande handledare inom hälso- och sjukvård
Författare: Agneta Andersson, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Att använda PBL som lärandemodell vid enskilda kurser
Författare: Andreas Tillmar, docent i forensisk genetik

Strategier för att som handledare stimulera och stödja forskning hos kliniskt verksamma läkare
Författare: Malin Bengnér, docent i infektionsmedicin

Teaching philosophy applied in didactic teaching activities - Chronic pain assessment and management and an application in clinical education
Författare: Allan Abbott, docent i fysioterapi

Odontologi i svensk läkarutbildning
Författare: Mats Bågesund, docent i pedodonti

Utvärdera studenters eget lärande - en pedagogisk utmaning för basgruppshandledaren
Författare: Fredrik Uhlin, docent i vårdvetenskaplig njurmedicin

The effect of problem-based learning in patient education after an event of CORONARY heart disease – a randomised study in PRIMARY health care: design and methodology of the COR-PRIM study
Författare: Pia Tingström, docent i medicinsk pedagogik

Att handleda på distans i olika forskarmiljöer – en kort reflexion
Författare: Johan Nordgren, docent i medicinsk mikrobiologi

2015

Hur kan den verksamhetsförlagda undervisningen i kirurgi under läkarutbildningen vid Hälsouniversitet optimeras?
Författare: Peter Andersson, docent i kirurgi

Towards a procedure for supervising science writing with students for whom English is a second language
Författare: India Morrison, docent i experimentell klinisk neurofysiologi

Att utvecklas som handledare: reflektion kring litteratur, samt ett kort narrativ
Författare: Christian Ståhl, docent i arbetslivsinriktad rehabilitering

Anpassning av undervisning till målgruppen
Författare: Thomas Davidson, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Möjligheter att genom återkoppling stärka studenters reflektiva kunskapsutveckling i samband
med flippat klassrum och e-lärande

Författare: Barbro Krevers, docent i utvärdering och hälsoekonomi

Behovet av basgruppshandledare på läkarprogrammet och Medicinsk biologi
Författare: Mattias Alenius, docent i neurobiologi

Amanuensledda utbildningsmoment i Klinisk kemi vid läkarprogrammet i Linköping: reflektion kring att lära genom att undervisa 
Författare: Jakob Ström, docent i experimentell klinisk kemi


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-07