Göm menyn

Pedagogisk profil

Medicinska fakultetens mål är att utbilda kompetent och yrkeskunnig personal för olika yrken inom hälso- och sjukvård samt forskning. Vår utbildningsprofil bygger på problembaserat lärande, interprofessionellt lärande, ämnesintegration och integration mellan teori och praktik, samt fokus på ett hälsofrämjande förhållningssätt.

På alla utbildningar betonas studenternas personliga och professionella utveckling genom återkommande moment med träning och reflektion kring kommunikation och etiskt förhållningssätt. Stor vikt läggs också vid verklighetsanknytning, vilket innebär att studenterna möter patienter redan första terminen och därmed tidigt kommer i kontakt med hälso- och sjukvården.

Fokus på hälsa

Folkhälsovetenskapliga problem, preventivt och hälsofrämjande arbete är centrala begrepp i Medicinska fakulteten profil. Denna betoning på hälsa finns med i alla utbildningarnas målbeskrivningar vilket bland annat avspeglar sig i studenternas problembearbetningar och inlärningsmål.

 

Basgrupper

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande, PBL, är den pedagogiska filosofi som tillämpas inom samtliga utbildningar vid Medicinska fakulteten. Utbildningen ska vara studentcentrerad d.v.s. utgå från studentens lärande. Det innebär att utbildningarna utformas så att de stimulerar och stödjer studentens ansvar för sitt eget lärande.

En viktig arbetsform är basgruppsarbetet. Med stöd av en handledare utforskar studenterna sin egen förståelse av ett verklighetsanknutet problem eller situation. Studenterna använder gruppens kunskaper och erfarenheter till att gemensamt formulera frågor och inlärningsmål. På detta sätt förbereds de för ett livslångt lärande. Genom basgruppsarbetet tränas också förmågan att arbeta i grupp.

Syftet är att studenten ska utveckla sin professionella kompetens genom ett självständigt, undersökande och kritiskt förhållningssätt, samt träna sin förmåga att arbeta i team. Arbetsformerna ger studenterna möjlighet både att förstå och hantera de situationer de kommer att möta i sitt yrke, och att utveckla det egna lärandet. Problembearbetning, reflektion och eget ansvar är alltså centrala begrepp för studenterna vid Medicinska fakulteten.

Interprofessionellt lärande

Det interprofessionella lärandet handlar om att ”lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans”. Vid Medicinska fakulteten utvecklas studenternas interprofessionella kompetens genom återkommande utbildningsmoment där studenter från alla utbildningar möts och arbetar tillsammans. De interprofessionella momenten avslutas med en gemensam praktikperiod på en klinisk undervisningsavdelning (KUA) som drivs av studenterna själva.

handskarClinicum

På Clinicum kan Medicinska fakultetens studenter träna praktiska färdigheter i en säker och trygg miljö.

Didacticum

För att uppnå ovansående bistår vi på olika sätt lärare och utbildningsansvariga med pedagogiskt stöd och kompetensutveckling. Det görs bland annat genom kurser, seminarier, workshops, handledarkurser och olika typer av pedagogiska utvecklingsprojekt.

 

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-14