Göm menyn

Internationella kontakter för pedagogisk utveckling och forskning

The Network: Towards Unity for Health

TUFH:s mål är att genom samhällsinriktade hälso- och sjukvårdsutbildningar skapa förutsättningar att uppnå WHO:s mål för en bättre folkhälsa, med en hälso- och sjukvård lika för alla.
Varje år anordnar nätverket en konferens där frågor om utbildningens betydelse för hälsan och utbildningarnas fokus diskuteras. Medicinska fakulteten har sedan starten skickat lärare och studenter till dessa konferenser.

För att bli fullvärdig medlem i TUFH krävs att medlemsinstitutionen verkar för dessa mål t.ex. genom att ge utbildningar med tydlig hälsoinriktning och som präglas av interprofessionellt och problembaserat lärande. År 2009 fick Medicinska fakulteten sitt medlemskap granskat och fick en upprgadering till att bli fullvärdig medlem (full member) med silverstatus, vilket innebär att medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet uppfyller nätverkets alla kriterier.
Kontaktperson för Medicinska fakulteten, LiU är Johanna Dahlberg


Nipnet

Nordiskt nätverket för interprofessionellt lärande. Nätverket organiserar årliga konferenser och webinarer 1-2 gånger/termin.

Johanna Dahlberg sitter med I Nipnets styrelse och är organisationens representant I WCC/ATHB


EIPEN

Europeiskt nätverket för interprofessionellt lärande, med årliga konferenser.


All Together Better Health ATBH

Globalt nätverk med konferenser vartannat år. Nätverket leds av WCC World Interprofessional Education and Collaborative Practice Co-ordinating Committee.


Centre for Research in Learning and Change UTS Sydney


ProPEL: Professional Practice, education and learning  University of Stirling UK


Program för student-och lärarutbyte

Fakulteten deltar i flera internationella program för student- och lärarutbyte som Sokrates, NordPlus, Linneaus-Palme och Svenska Institutet.


Sidansvarig: kicki.persson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-16