Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Visualiseringsbordet, Education portal och Uniview – kort översikt

 

Anatomilab sectrabordetVisualiseringsbordet (VB) från Sectra finns på Clinicum och används i anatomiundervisning på medicinska fakultetens program, oftast basgruppsvis och med anatomiamanuens som lärare. VB är ett stort bord med skärm som erbjuder autentiskt, avidentifierat bildmaterial från radiologiska undersökningar omvandlat till 3D. Studenter och amanuenser har utvärderat VB som ett uppskattat och användbart komplement till dissektioner då de autentiska fallen också ökar förståelsen för variation.

 

Från att VB initialt innehöll ett fåtal lokala fall innebar Sectras utveckling av molntjänsten Education Portal (Eduportal) tillgång till hundratals fall inom anatomi, radiologi, patologi och histologi.

Fall och bilder i Eduportal kan studeras på plats vid VB eller via det webbaserade visningsverktyget Uniview.

 

Under 2019 erhöll Clinicum tillsammans med lärare och amanuenser pedagogiska utvecklingsmedel för e-lärande för implementation av Eduportal och Uniview.

I samarbete med LiU-IT och Sectra skapades då ett system för att studenter på medicinska fakulteten när som helst och var som helst – via egna datorer och sitt LiU-id – kan få åtkomst till Eduportals bildmaterial via Uniview. Detta möjliggjorde för lärare att skapa gemensamma fall och undervisningsmaterial i Eduportal, både inom radiologi och patologi, oavsett studenternas studieort.

I Eduportal placerades även alla de histologiska preparat som används på fakultetens grundutbildningar och som digitaliserats i ett tidigare projekt. Mycket arbete har utförts av amanuenser inom anatomi och histologi för att skapa och bearbeta undervisningsmaterial både för föreläsningar och självstudier.

 

Med Eduportal finns möjligheter att skapa och dela patientfall som integrerar basal anatomi, patologi och histologi t.ex. genom att visualisera en frisk lunga, en lunga med tumör och därefter även se vävnadsförändringar på mikronivå. Ämnesintegration av detta slag är central för det problembaserade lärandet. Vidare är det värdefullt att studenter tidigt kommer i kontakt med digitaliserade diagnostiska verktyg då dessa i allt högre utsträckning används i vården.

 

Under pandemin har Eduportal och Uniview använts frekvent vid föreläsningar via Zoom såväl som för egna studier i histologi.

 

En utmaning är att etablera processer för att enkelt använda materialet i Eduportal för realistiska och utmanande basgruppsfall.

 

Sammanfattningsvis erbjuder VB, Eduportal och Uniview stora möjligheter för att stötta lärandet i olika kontexter och kan användas både i strukturerad undervisning och för självstudier.

För att fortsätta att utveckla användandet på medicinska fakulteten är det värdefullt med samverkan, både mellan utbildningsprogrammen och med LiU-IT och Sectra, och att det finns forum för att dela erfarenheter.

 

Tillgänglighet

 

Uniview

Uniview är ett zoombart visningsverktyg för det bildmaterial som finns i Eduportal. Alla studenter som är registrerade på Medicinska fakulteten får automatiskt tillgång till Uniview och de loggar in med hjälp av sitt LiU-id. Länken till Uniview kan med fördel läggas i studenternas kursrum i Lisam. Studenter kan använda Uniview för exempelvis självstudier i histologi (alla preparat som används i histologiundervisningen finns digitaliserade och zoombara här) och åtkomst av typfall inom anatomi, radiologi och patologi.

Lärare och anställda på Medicinska fakulteten som vill ha tillgång till Uniview måste läggas till manuellt. Detta sker genom att skicka e-post till clinicum@liu.se.

 

Visualiseringsbordet

Visualiseringsbordet finns på Clinicum campus US ingång 54 och kan bokas för schemalagd undervisning och egenträning.

För schemalagd anatomiundervisning kan amanuenserna anlitas, se högermarginalen. 

Studenter som vill egenträna kan själva boka Visualiseringsrummet i Time-edit (14-dagars bokning).

 

Eduportal

I Eduportal kan lärare förbereda bildmaterial till föreläsningar, skapa typfall eller bearbeta och redigera material till studenternas kommande egenstudier i Uniview, lägga in instuderingsuppgifter, frågeställningar med mera.

För att arbeta i Eduportal krävs ett specifikt lärar-inlogg, vid behov vänligen kontakta clinicum@liu.se.

Kontakt

 

UNIVIEW

Medfak-studenter: automatiskt inlogg med LiU-id

Medarbetare: se under rubriken Uniview till vänster

 

Sectra Utbildningsportal

https://contentguide.epsectra.com/

 


Sidansvarig: maria.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-30