Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Färdighetsträning och simulering

Clinicum är Medicinska fakultetens träningscentrum, där studenter får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiska situationer. Här finns lokaler, utrustning och material för att Medicinska fakultetens studenter ska kunna träna praktiska färdigheter och simulera vårdsituationer i en trygg miljö.

Clinicums lokaler i Linköping samt Kåkenhus och Vingården i Norrköping är till för alla studenter på Medicinska fakulteten. Här tränar studenter individuellt och interprofessionellt utifrån olika scenarion eller färdighetsträningar. 

Färdighets- och procedurträning

Färdighetsträning innebär en återkommande övning för att träna på olika praktiska färdigheter men också övning i bemötande och kommunikation gentemot patienter och andra medstudenter.

På Clinicum tränar studenterna olika färdighetsträningar, både lärarlett och självständigt på olika modeller och attrapper.

Exempel på färdighetsträningar som sker på Clinicum:

  • Kommunikationsövningar
  • Samtal med kommunikationsverktyg
  • ​Förflyttningsteknik och gånghjälpmedel
  • Lägenhetsanpassning
  • Blodtryck- och pulsmätning
  • Provtagning/injektion/Perifer venkateterisering
  • Sondsättning/urinkateterisering
  • Kroppsundersökning
  • Fria/Säkra luftvägar 
  • Laborativ undervisning/Mikroskopering

I procedurträningen tillämpas de tidigare tränade färdigheterna i ett vårdsammanhang ett så kallat scenario. Hjärt- och lungräddning (HLR) är exempel på en sådan träning där praktiska färdigheter tränas i en vårdkontext.

Studenterna har också möjlighet att träna på att använda olika typer av diagnostiskt och terapeutiskt material som exempel kognitiva tester, undersökningsutrustning, och hjälpmedel av olika slag.

På Clinicum erbjuds studenterna att få träna så mycket som möjligt före de praktiserar momenten på "riktiga" patienter ute på sin VFU. Clinicums lokaler och utrustning är därför tillgängligt för studenterna alla dagar fram till klockan 22.00
Egenträning på Clinicum

Bokning av lokaler och utrustning

Scenarioträning med simulering

De flesta av Medicinska fakultetens program tränar med hjälp av simulering. Simulering. Det möjliggör för studenterna att utifrån lärandemålen träna sina praktiska färdigheter, kommunikation, teamarbete med mera i en nära verklig miljö, själv, eller tillsammans med sina medstudenter.

”Patienterna” eller anhöriga som studenterna möter under simuleringen kan både ageras av en simulerad patient eller en patient simulator.
Clinicum SimManPå de olika patient simulatorerna kan studenterna bland annat mäta blodtryck, syresättning, hjärtrytm, lyssna på hjärt- och lungljud med mera. Simulatorn kan också tala, hosta, kräkas, gråta mm. för att så långt som möjligt efterlikna en nära verklig situation.  

Simulerade patienter används för att ge studenter möjlighet att träna realistiska situationer redan innan man kommer ut och träffar ”riktiga” patienter. Simulerade patienter är amatörskådespelare som lär sig att gestalta en patient, anhörig eller någon annan roll. Den simulerade patienten tränas i att kunna aSimulerad patientgera i en roll, kunna återge en korrekt respons och vara följsamma mot studentens agerande under simuleringen, ex. agera korrekt om studenterna administrerar ett läkemedel.

Simuleringen innehåller en introduktion till de lärandemål som avses tränas under den specifika simuleringen. Det finns också med en lärare som vägleder, stöttar och coachar studenterna under och efter simuleringen i den efterföljande reflektionen av vad som hände under simuleringen. I simuleringen finns det också medstudenter som observatörer. Det genomförs både programspecifika simuleringar men också interprofessionella simuleringar (IPS).

Interprofessionella simuleringar på Clinicum

Interprofessionell kompetens och att kunna träna i team är en väsentlig del av den professionella kompetensen och tränas under hela utbildningen genom gemensamma kursmoment och klinisk praktik på den kliniska undervisningsavdelningen.

På Clinicum genomförs två olika interprofessionella simuleringar (IPS Stroke och IPS Akuta situationer) där studenter från flertalet av Medicnska fakultetens program får träna tillsammans.

Simon Tidén
Koordinator för Simulering- och Simulerade patienter verksamheten på Campus Linköping och Norrköping - simon.tiden@liu.se 

 

 

 

 

 

 

ASPIRE AWARD

För excellens inom simulering

 

ASPIRE Award till Clinicum

 

2017 belönades Clinicum med den internationella utmärkelsen Aspire Award för excellens inom simulering. 

Läs mer här


Sidansvarig: maria.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-07-04