Göm menyn

Om programmet

Att arbeta som distriktssköterska

Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med prevention för olika åldergrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på god kunskap om hur man bäst möter barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre för att göra bedömningar, utföra komplex omvårdnad, ge stöd i livsstilsfrågor och egenvård.
Distriktssköterskan arbetar också med vård vid sjukdom och med palliativ vård. Arbetet bedrivs självständigt varför en god förmåga till bedömningar och val av åtgärder krävs.

Allt om antagning och förkunskapskrav för utbildningen

Distriktssköterskeyrket har varit mycket självständigt alltsedan det inrättades i Sverige 1919. Utbildningen till distriktssköterska har alltid varit en påbyggnad på grundutbildningen till sjuksköterska.

Distriktssköterskor har behörighet att arbeta med primärvård, barnhälsovård, hemsjukvård och skolhälsovård. De är också attraktiva inom kommunal äldrevård, sjukhusansluten hemsjukvård, företagshälsovård och även för internationella uppdrag.
Distrikt
Karriärvägar
Påbyggnadsutbildning inom exempelvis diabetesvård, hypertonivård, inkontinensvård, ger möjlighet att arbeta med egen mottagning för dessa patienter inom en vårdcentral. Den valbara kursen inom utbildningen kan vara ett första steg mot denna specialisering.
Magisterexamen är en grund för att kunna arbeta med vårdutveckling och utvärdering av vårdprogram på en övergripande nivå inom kommuner och landsting.
Utbildningen kan förutom yrkesexamen ge magisterexamen och ger behörighet för vidare studier till en masterexamen (ytterligare 1 år) och till doktorsexamen (forskarutbildning, ytterligare 4 år).

Utbildningens uppläggning
Studierna bedrivs på heltid och innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen består av 2 1/2 termin. Studenten läser omvårdnadsvetenskap med inriktning mot barnhälsovård, skolhälsovård och socialmedicin, medicinsk vetenskap, beteendevetenskap och farmakologi. Efter utbildningen är det möjligt att söka förskrivningsrätt för vissa läkemedel på Socialstyrelsen.
Programmet bedrivs med PBL (Problem Baserat Lärande) som pedagogisk filosofi och metod. En studieform som förbereder studenten väl inför de situationer distriktssköterskan möter i arbetslivet. (Vidare info se länk till höger.)
I utbildningen läggs särskilt fokus på samtalet som arbetsmetod i hälso- och sjukvård och på psykiatri ur ett primärvårdsperspektiv.
Genom en del av programmet (valbar kurs 7,5hp och examensarbetet 15hp) ges möjlighet att skapa en egen profil inom utbildningen.
Elva veckor (44 dagar) utgörs av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och den genomförs företrädesvis i Östergötlands län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där. Studenten återvänder till samma vårdcentral tre gånger och fokuserar på olika verksamhets- och vårdområden riktade mot olika delar i befolkningen.

Intervju med Malin Wallberg, tidigare student

Distriktsköterskans uppdrag

Mer om Problembaserat lärande
 


Länkar

Folkhälsomyndigheten

WHO


Kontakt

Postadress:
Hälsouniversitetet
Avdelningen för omvårdnad
581 83 Linköping

Besöksadress:
Hälsouniversitetet
Avd för omvårdnad
Ingång 14, plan 14
Campus US

Kontaktperson
Lena Hanberger, Telefon 013-28 56 19


Distriktssköterskeföreningen

Distriktssköterskan - en nyckelperson i hälso- och sjukvården (broschyr)

Masterprogram i medicinska vetenskaper


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-27