Göm menyn

Om programmet

Att arbeta som distriktssköterska

Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med prevention för olika åldersgrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på god kunskap om hur man bäst möter barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre för att göra bedömningar, utföra komplex omvårdnad, ge stöd i livsstilsfrågor och egenvård.
Distriktssköterskan arbetar också med vård vid sjukdom och med palliativ vård. Arbetet bedrivs självständigt varför en god förmåga till bedömningar och val av åtgärder krävs.

Allt om antagning och förkunskapskrav för utbildningen

Distriktssköterskeyrket har varit mycket självständigt alltsedan det inrättades i Sverige 1919. Utbildningen till distriktssköterska har alltid varit en påbyggnad på grundutbildningen till sjuksköterska.

Distriktssköterskor har behörighet att arbeta med primärvård, barnhälsovård, hemsjukvård och skolhälsovård. De är också attraktiva inom kommunal äldrevård, sjukhusansluten hemsjukvård, företagshälsovård och även för internationella uppdrag.
Distrikt
Karriärvägar
Påbyggnadsutbildning inom exempelvis diabetesvård, hypertonivård, inkontinensvård, ger möjlighet att arbeta med egen mottagning för dessa patienter inom en vårdcentral.
Magisterexamen är en grund för att kunna arbeta med vårdutveckling och utvärdering av vårdprogram på en övergripande nivå inom kommuner och landsting.
Utbildningen kan förutom yrkesexamen ge magisterexamen och ger behörighet för vidare studier.

Utbildningens uppläggning
Studierna bedrivs på heltid och innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen består av 2 1/2 termin. Studenten läser omvårdnadsvetenskap med inriktning mot barnhälsovård, skolhälsovård och socialmedicin, medicinsk vetenskap, beteendevetenskap och farmakologi. Efter utbildningen är det möjligt att söka förskrivningsrätt för vissa läkemedel på Socialstyrelsen.
Programmet bedrivs med PBL (Problem Baserat Lärande) som pedagogisk filosofi och metod. En studieform som förbereder studenten väl inför de situationer distriktssköterskan möter i arbetslivet. (Vidare info se länk till höger.)
I utbildningen läggs särskilt fokus på hälsofrämjande arbetsmetoder i hälso- och sjukvård och på psykiatri ur ett primärvårdsperspektiv.
Cirka tio veckor utgörs av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och den genomförs företrädesvis i Östergötlands län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där. Studenten återvänder till samma vårdcentral två gånger och fokuserar på olika verksamhets- och vårdområden riktade mot olika delar i befolkningen.

Intervju med Malin Wallberg, tidigare student

Distriktsköterskans uppdrag

Mer om Problembaserat lärande
 


Länkar

Folkhälsomyndigheten

WHO


Kontakt

Postadress:
Medicinska fakulteten
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:
Medicinska fakulteten
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78, plan 12/13/14
Campus US


Distriktssköterskeföreningen

Distriktssköterskan - en nyckelperson i hälso- och sjukvården (broschyr)

Masterprogram i medicinska vetenskaper


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-08