Göm menyn

Om programmet

Att arbeta som distriktssköterska

Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med sjukdomsprevention för olika åldersgrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på en fördjupad omvårdnad med kunskap om hur bedömning, åtgärder och utvärdering av enklare till mer komplexa tillstånd genomförs i mötet med barn, föräldrar, unga, vuxna, äldre och närstående. Distriktssköterskan arbetar också med vård vid sjukdom och med palliativ vård. Arbetet bedrivs ofta självständigt varför en god förmåga till bedömningar och val av åtgärder krävs.

Distriktssköterskeyrket har varit mycket självständigt alltsedan det inrättades i Sverige 1919. Utbildningen till distriktssköterska har alltid varit en påbyggnad på grundutbildningen till sjuksköterska.

Distrikt
Karriärvägar
Påbyggnadsutbildning inom exempelvis diabetesvård, hypertonivård, inkontinensvård, ger möjlighet att arbeta med egen mottagning för dessa patienter inom en vårdcentral. Magisterexamen är en grund för att kunna arbeta med vårdutveckling och utvärdering av vårdprogram på en övergripande nivå inom kommuner och regioner. Utbildningen kan förutom yrkesexamen ge magisterexamen, båda formerna ger behörighet för vidare studier.

Utbildningens uppläggning

Studierna bedrivs på heltid och innehåller både teoretisk- och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen består av 2 1/2 termin. Studenten läser omvårdnadsvetenskap med inriktning mot barnhälsovård, skolhälsovård och socialmedicin, medicinsk vetenskap, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap och farmakologi. Efter utbildningen är det möjligt att hos Socialstyrelsen ansöka om förskrivningsrätt för vissa läkemedel. Programmet bedrivs med PBL (Problem Baserat Lärande) som pedagogisk filosofi och metod. En studieform som förbereder studenten väl inför de situationer distriktssköterskan möter i arbetslivet. (Vidare info se länk "Problembaserat lärande. Mer om PBL" uppe till höger.)

I utbildningen läggs särskilt fokus på hälsofrämjande arbetsmetoder ur ett primärvårdsperspektiv.

Termin 1 består av fyra kurser:

  1. Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7.5 hp
  2. Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa, 7,5 hp
  3. Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 hp
  4. Examensarbete i omvårdnad 15 hp, kursen påbörjas och löper över tre terminer.

Utbildningen går på helfart. Kurs 1 och 2 varvas var annan vecka under första halvan av terminen. Därefter läses kurs 3 och 4 parallellt fram till v. 2/2024. Räkna med att vara fysiskt på plats minst en dag ibland flera dagar/studievecka beroende på vilka andra moment som är planerade i kurserna. Basgruppsträffarna, föreläsningarna och andra lärstödjande moment sker såväl på plats i Linköping som Norrköping. Det finns också webbaserade inslag av olika lärstödjande moment och basgruppsträffar under programmets gång.

Studieuppgifter genomförs individuellt och i vissa fall parvis/gruppvis och följs ibland upp med seminarier där intressanta diskussioner förs kopplat till uppgiften.

Examinationer sker genom skriftliga salstentamina, praktiska examinationer på Clinicum som är en utbildningsmiljö på Campus US och Campus Norrköping. På Clinicum sker också färdighetsträningar där du kan träna på praktiska färdigheter och simulerade realistiska vårdsituationer i en trygg miljö.

VFU genomförs vid två tillfällen, i termin 2 och termin 3. VFU sker under 5 veckor, 4 dagar/vecka, totalt 36 arbetspass. Placering sker med hjälp av VFU-samordnare i Region Sörmland och Nyköpings Kommun, Region Östergötland och kommuner i Östergötland. Det finns möjlighet att göra VFU i hemregionen om lämplig plats kan beredas där.

På uppropsdagen får du mer information och möjlighet att ställa frågor.

Utbildningen bygger på självständiga studier. Basgruppsarbete och föreläsningar ger förutsättningar och stöd för din lärandeprocess. Till detta tillkommer seminarier, studieuppgifter och examinationer. Det innebär att du bör räkna med att kunna sätta av 40 h per vecka för studier under utbildningen.

Distriktsköterskans uppdrag

Mer om Problembaserat lärande
 


Länkar

Folkhälsomyndigheten

WHO


Kontakt

Postadress:
Medicinska fakulteten
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:
Medicinska fakulteten
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78, plan 12/13/14
Campus US


Distriktssköterskeföreningen

Distriktssköterskan - en nyckelperson i hälso- och sjukvården (broschyr)

Masterprogram i medicinska vetenskaper


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-08