Göm menyn

Särskilt urval

Observera att informationen på denna sida kan komma att ändras inför varje antagningsomgång!

Antagning från och med VT 2018

För sjuksköterske- och läkarprogrammet

Till och med antagningen till Höstterminen 2019 tillämpar Linköpings universitet särskilt urval på 10 procent av platserna till sjuksköterskeprogrammet. För läkarprogrammet fördelas 12 utbildningsplatser till urvalsgruppen.

Urvalet innebär att 10 procent, respektive 12 utbildningsplatser, på respektive program görs utifrån arbetslivserfarenhet från yrken inom medicin och vård. Arbetslivserfarenheten ska vara minst två år på minst halvtid och efter 19 års ålder. De sökande som uppfyller detta kriterium för arbetslivserfarenhet hamnar i en särskild urvalsgrupp och rangordnas utifrån resultat på högskoleprovet, där 1,0 högskolepoäng läggs till poängen från högskoleprovet.

Anmälan till respektive program görs som vanligt via www.antagning.se.
Redovisning av yrkeslivserfarenhet görs enligt något av alternativen nedan:
1 Yrken, förutom socionom, som finns med bland ”Exempel på yrken som ger arbetslivserfarenhet”, se nedan, redovisas genom tjänstgöringsintyg.
2 Annan arbetslivserfarenhet inom medicin och vård, inkl. socionom, redovisas genom tjänstgöringsintyg tillsammans med blanketten ”Intyg om yrkeslivserfarenhet”, blanketten finns här.
OBS! Om tjänstgöringen varit hos flera olika arbetsgivare krävs ett tjänstgöringsintyg från varje arbetsgivare.
OBS! Om flera intyg skickas måste den sammanlagda arbetslivserfarenheten vara minst på två år på minst halvtid efter 19 års ålder.

Tjänstgöringsintyg och ”Intyg om yrkeslivserfarenhet” ska vara inskickade i samband med aktuell sökperiod. Tidigare inskickade intyg beaktas inte.
Sänd ansökan till:
Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Du kan ladda upp dina dokument istället för att skicka in dem per post till antagningsservice. Läs mer om hur det går till på denna länk.
www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/Ladda-upp-sa-har/

Intygen ska vara inskickade senast den 15 april inför hösttermin och senast den 15 oktober inför en vårtermin.

Exempel på yrken som ger arbetslivserfarenhet är:

vårdbiträde
undersköterska
sjuksköterska
barnmorska
arbetsterapeut
sjukgymnast/fysioterapeut
logoped
operationsassistent
skötare
röntgenassistent
arbete inom äldreomsorg
ambulansförare
tandläkare
arbete på korttidsboende och gruppbostad
psykolog
psykoterapeut
socionom (efter särskild prövning, blankett måste fyllas i)
leg. kiropraktor
leg. naprapat
läkare
tandhygienist,
tandsköterska
ortopedingenjör
audionom,
perfusionist
biomedicinsk analytiker
apotekare
receptarie

Regler för beräkning av arbetslivserfarenhet

Arbetstid: Du ska ha arbetat minst 2 år på halvtid för att din arbetslivserfarenhet ska räknas. Normal arbetstid för heltidsarbete är 38h/vecka, vilket betyder för halvtid 3,8h/dag, 19h/vecka och 76h/månad. Du kan ha tjänst från flera arbetsgivare under samma period där summan av tiden från dem ska uppgå till minst halvtid. Det går inte att slå samman arbetstid från perioder där tjänsten inneburit mer än halvtid till perioder där arbetstiden understigit halvtid.

Om den totala perioden ger ett genomsnitt som understiger halvtid kan man istället räkna med de eventuellt kortare perioder som uppgår till minst halvtid, men dessa måste då framgå tydligt på tjänstgöringsintyget.

Vid tjänst där arbetstiden understigit 3,8h/dag godtas tjänstgöringsintyg som visar en period på minst 3år och en totalsumma på minst 2450h.

Tjänstgöringsintyg: För att ett intyg ska godtas och registreras ska:
•    det vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Undantag är den anställning du har nu. Då ska ett intyg för höstens antagning vara daterat tidigast i januari för att räknas fram till den 30 juni, och för vårens antagning ska det vara daterat i juli för att räknas till den 31 december
•    det stå om du har arbetat heltid, halvtid eller varit timanställd
•    det stå under vilken period du har arbetat.
•    det vara underskrivet av löneadminstratör, chef e.dyl.

Anställningsbevis räcker inte: Ett anställningsbevis är inget bevis på att du faktiskt arbetet och räcker därför inte som underlag.

Eget företag: Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagarförening eller revisor. På intyget måste omfattningen av arbetet framgå.

Märk handlingarna med personnummer
Ditt personnummer ska finnas på alla betyg och intyg du skickar in. Du ska skicka in kopior och inte originalhandlingen. Kopiorna ska vara vidimerade. Det betyder att någon intygar med sin namnteckning att kopian överensstämmer med originalet. Be också honom eller henne att texta sitt namn tydligt under namnteckningen och skriva dit sitt telefonnummer.

Kontaktpersoner

Vid frågor om tjänstgöringsintyg och arbetslivserfarenhet kontakta:
E-post: antagning@liu.se
Växel: 013-28 10 00

Logopedprogrammet
Susanna Djerf
E-post: susanna.djerf@liu.se
Tel: 013-28 68 95

Läkarprogrammet
Gunilla Hultman
E-post: gunilla.hultman@liu.se
Tel: 013-28 68 97

Sjuksköterskeprogrammet
Ann-Christin (Titti) Josefsson
E-post: ann-christin.josefsson@liu.se
Tel: 013-28 68 17
Mån-Tis, Tor-Fre

Anna Svalin
E-post: anna.svalin@liu.se
Tel: 011-36 35 33


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Dec 04 12:48:58 CET 2017