Göm menyn

Psykoterapeut med inriktning
familjeterapi

Programmet fokuserar på såväl skolspecifika som skolövergripande frågor. De skolövergripande frågorna rör etik, diagnostik, bibliotekskunskap och litteratursökning, utveckling och hälsa, samt vetenskapsteori och forskningsmetodik och forskningsetik, inklusive moment som är av vikt vid all psykoterapiutövning

Psykoterapeut.

De skolspecifika studierna är de mest omfattande och rör fördjupad terapeutisk metod och teknik, frågor om klinisk bedömning och prognos samt utveckling av den egna personliga terapeutiska stilen. Studierna omfattar en stor mängd klinisk psykoterapihandledning i grupp av eget klientarbete. Egen utbildningsterapi är ett moment. 

Karriärvägar

Programmet ger behörighet till att söka handledar- och lärarutbildning i psykoterapi.

Utbildningens upplägg

Studierna sker på halvtid i sex terminer och i utbildningen tillämpas problembaserat lärande. Arbetet sker i s.k. basgrupper där fall, problem, eller vinjetter introducerar diskussioner. Föreläsningar, seminarier och övningar följer basgruppsarbetet.

Psykoterapeututbildningen med inriktning familjeterapi omfattar 52 hp teori (det psykoterapeutiska arbetets grunder, psykoterapeutisk metodik, psykiatrisk och psykosocial ohälsa, intervjumetodik och diagnostik, etik och juridik inom psykoterapeutisk verksamhet, behandlingsplanering samt familjerekonstruktion), 16 hp omfattande psykoterapi under handledning, samt 7 hp omfattande vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetik. Den sjätte och sista terminen ägnas huvudsakligen åt det självständiga arbetet (examensarbete) i form av empiriskt undersökningsarbete och uppsatsskrivning som omfattar 15 hp.

På IKE/Barn och ungdomspsykiatri, den avdelning där utbildningen ges, bedrivs en bred forskning om barn, unga och familjer, huvudsakligen med förtecken av risk och utsatthet.

 


Kontakt

Postadress:
Linköpings Universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE
Barn och ungdomspsykiatri
581 85 Linköping

Besöksadress:
Universitetssjukhuset
Avd. för barn och ungdomspsykiatri
Ingång 21, plan 14

Kontaktpersoner:
Marie Wadsby, programansvarig
Tel: 010 - 103 42 08
 

Gunilla Linghammaradministratör
Tel: 010 - 103 38 63 

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-17