Göm menyn

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens uppdrag

För att säkerställa att utbildningen på grund-och avancerad nivå vid
Medicinska fakulteten håller hög kvalitet har fakultetsstyrelsen inrättat en
Utbildningsnämnd för utbildning på grund- och avancerad nivå (nedan
kallad Utbildningsnämnden).


Uppgifter för Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå
Utbildningsnämnden ska initiera och löpande stödja regelbunden
uppföljning och utvärdering av fakultetens utbildningar på grund- och
avancerad nivå. Därutöver ska utbildningsnämnden vara en drivande kraft i
fakultetens utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete inom ramen för
nämndens uppdrag.
Utbildningsnämnden får framför allt sina uppdrag från fakultetsstyrelsen,
men har även möjlighet att i dialog med styrelsen, ta initiativ till ytterligare
aktiviteter inom ramen för fakultetens utvecklings- och kvalitetsarbete.
Utbildningsnämnden ska upprätta en årsplanering för sitt arbete. Planen ska
utgå från Medicinska fakultetens övergripande verksamhetsplan.
Utbildningsnämndens arbete rapporteras till fakultetsstyrelsen.
Utbildningsnämnden ska bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde
inför beslut i fakultetsstyrelsen samt besluta i vissa ärenden enligt gällande
delegationsordning.
Utbildningsnämnden har möjlighet att inrätta rådgivande och beredande
underorgan.


Sidansvarig: kjerstin.augustsson.odman@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-17