Göm menyn

Anvisningar och riktlinjer för utbildningsplaner

1. Handläggningsrutiner
   1.1 Språk
   1.2 Sista fastställningsdatum
   1.3 Flödesschema från förslag till beslutad utbildningsplan

2. Arkivering av utbildningssplaner

3. Utbildningsplanens utformning
   3.1 Beslut om fastställande
   3.2 Syfte
   3.3 Mål
          Allmänna mål
          Mål för examen
          Lokala mål för Medicinska fakulteten
          Lokala mål för utbildningsprogrammet
          Programmets lokala profil

   3.4 Upplägg och studiegång
          Progression
          Undervisning/Arbetsformer

   3.5 Behörighet för antagning
          Tillrädeskrav

   3.6 Examen

   3.7 Övrigt

4. Översikt utbildningsprogrammet
 


1 Handläggningsrutiner

1.1 Språk

Språket i offentlig verksamhet ska vara svenska enligt språklagen. Utbildningsplaner ska därför alltid finnas på svenska. Titeln på programmet ska också finnas på engelska. Utbildningsplanen i sin helhet ska även översättas till engelska av utbildningsplaneförfattaren efter att planen är beslutad i fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten. Till hjälp för översättning av begrepp till engelska, se vidare ordlista på Universitets- och högskolerådets hemsida.

1.2 Sista fastställningsdatum

För utbildningar som startar på höstterminen ska beslut om fastställande/revidering vara fattat i fakultetsstyrelsen senast den 15 mars samma år. För utbildningar som startar på vårterminen ska beslut om fastställande/revidering vara fattat i fakultetsstyrelsen senast den 15 september året innan.

1.3 Flödesschema från förslag till beslutad utbildningsplan

  • Programansvarig skriver förslaget med hjälp av Word-mallen som finns på kursplanekommitténs hemsida.
  • Programansvarig skickar förslaget till ordföranden i kursplanekommittén senast två veckor före utsatt sammanträdesdatum.
  • Utbildningsplanen läggs av sekreteraren på en samarbetsyta på Lisam dit programansvarig bjuds in. Här lämnar kursplanekommittén synpunkter på utbildningsplanen.
  • En vecka före sammanträdesdatum får programansvarig tillgång till utbildningsplanen på Lisam för att åtgärda eventuella kommentarer.
  • Programansvarig har möjlighet att delta vid kursplanekommitténs sammanträde. I annat fall sker återkoppling via mail eller telefon. Efter genomförda åtgärder skickas dokumentet åter till ordföranden i kursplanekommittén för granskning.
  • När ordföranden i kursplanekommittén ger besked att utbildningsplanen är klar för att gå vidare som handling för beslut, lämnas den av programansvarig till utbildningsnämndens sekreterare för fortsatt handläggning.
  • Utbildningsnämnden bereder ärendet inför beslut i fakultetsstyrelsen.
  • Studentenheten tillser att utbildningsplanen erhåller programkod och att utbildningsplanen läggs in i utbildningsdatabasen.
  • Fakultetskansliet skickar kopia av fastställt beslut till berörd kursplaneförfattare, programansvarig, prefekt/proprefekt, samt berörda på fakultetskansliet/studentenheten för vidare hantering och publicering.
  • Utbildningsplaneförfattaren översätter beslutad utbildningsplan till engelska. Översatt utbildningsplan skickas sedan till utbildningsnämndens sekreterare.

2. Arkivering av utbildningsplaner

Diarieföring och arkivering görs av fakultetskansliet.

3. Utbildningsplanens utformning

3.1 Beslut om fastställande

Beslut om fastställande av utbildningsplan (inklusive revideringar) beslutas av fakultetsstyrelsen. Vid revidering av utbildningsplan ska programkod för utbildningen anges efter diarienumret på första sidan.

Beslut om ändringar av redaktionell art i en tidigare fastställd utbildningsplan beslutas av respektive utbildningsprograms programutskott. Med redaktionell art menas layout, stavfel och grammatiska fel som inte påverkar innehållet.

3.2 Syfte

Beskriv syftet med programmet, t.ex.… att programmet syftar till att förbereda för legitimation, anställning inom. Vidare syftar programmet till en generell examen på kandidatnivå/magisternivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå….

3.3 Mål

Allmänna mål

Hänvisa till de allmänna målen i Högskolelagen (1992: 1434), för den nivå vars examen programmet syftar till som bilaga 1. Se vidare universitetskanslersämbetets hemsida.

Mål för examen

Hänvisa till de examensmål som anges i Högskoleförordningen (1993:100, bilaga 2-Examensordning) för den yrkes- och/eller den generella examen som programmet syftar till som bilaga 2. Se vidare universitetskanslersämbetets hemsida.

Lokala mål för Medicinska fakulteten

Välj de lokala mål som är uppsatta och som är relevanta för programmet.

Lokala mål för utbildningsprogrammet

Bestäm eventuellt lokala mål för programmet som visar på det specifika med att läsa just detta program i vid Medicinska fakulteten i relation till allmänna mål och examensmål.

Programmets lokala profil

Beskriv här exempelvis den specifika forskning som programmets lokala mål tar sin utgångspunkt i.

3.4 Upplägg och studiegång

Beskriv här omfattningen i högskolepoäng (om verksamhetsförlagd utbildning ingår, specificera även dennas omfång i högskolepoäng) som programmet omfattar. Lista i programmet ingående kurser först med svensk titel, antal högskolepoäng samt termin, sedan motsvarande kurs med engelsk titel. Om kurs ges över flera terminer ange poängfördelning mellan terminerna.

Om valbara kurser förekommer ska detta informeras om här.

Progression

Lärandemålen i respektive kurs ska utformas med hänsyn till kursens relation till föregående och efterföljande kurser och i relation till de allmänna målen för examen i Högskolelagen (se SFS 1992:1434 med uppdateringar) och till målen för yrkesexamen och generell examen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, bilaga 2 Examensordning). Målen ska vara preciserade och uttrycka progression (ökad svårighet och komplexitet, d.v.s. grad av fördjupning inom och mellan nivåer). För att beskriva kvalitativ progression kan Blooms taxonomi eller SOLO-taxonomin användas. Progression avser både ämnesspecifika som generiska kunskaper. Se Dublindeskriptorerna för lärandemål på respektive nivå.

Under denna rubrik beskrivs hur progressionen framgår i lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser samt av föreslagen litteratur i resurslistorna.

Undervisning/Arbetsformer

Utgå från de allmänna målen och examensmålen samt Medicinska fakultetens lokala mål som studenten ska uppnå i programmet. Definiera nivå och visa på progression genom utbildningen samt vilka undervisnings- och arbetsformer som kan stödja studenten att uppnå ovan nämnda mål.

3.5 Behörighet för antagning

Ange de förkunskaper, utöver grundläggande behörighet, som är helt nödvändiga för att klara studier inom programmet.

Se information om särskild behörighet, tabell för områdesbehörigheter på www.studera.nu.

Tillrädeskrav

Ange de eventuella tillträdeskrav till högre termin som finns. Tillträdeskravet måste avse hel termin och kan inte gälla enbart en kurs på terminen.

Exempel:

För tillträde till termin 2 krävs följande godkända moment…….x, y…

För tillträde till termin 3 krävs godkända kurser på termin 1 …….samt följande moment på termin 2…………

3.6 Examen

Här benämns på svenska och engelska den eller de examina som programmet leder till.

3.7 Övrigt

Ange tiden för när utbildningsplanen eller en ändring av den skall börja gälla, samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.

Ange även de förutsättningar och villkor som inte angivits tidigare.

4. Översikt utbildningsprogrammet

En översikt över utbildningsprogrammet läggs som en bilaga 3 till utbildningsplanen.

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-02