Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) är den nämnd vid medicinska fakulteten vid Linköpings universitet som arbetar med frågor som rör forskning och forskarutbildning. FUN ska verka för hög forskningskvalitet, god forskningsetik, god forskningsmiljö och hög kvalitet i forskarutbildningen. FUN skall också verka för att det finns ett nära samband mellan forskning, utbildning och hälso- och sjukvård samt främja det internationella forskningsutbytet och förståelsen för andra länder. I uppdraget ingår även att samverka med det omgivande samhället.

Det är FUN som beslutar om antagning av forskarstuderande, samt om disputation. Nämnden beslutar t.ex. vilka forskarutbildningskurser som ska finansieras av fakulteten, både allmänvetenskapliga och ämnesinriktade kurser. FUN fastställer kursplan till samtliga forskarutbildningskurser. Nämnden ger bidrag till forskarstuderande för att studera en kurs vid ett annat lärosäte.

FUN diskuterar även strategiska frågor vad gäller forskarutbildning, t.ex. hur man ska få studenter att bli intresserade av forskning.

 

Beslut om FUNs delegation av beslutanderätten i ärenden om utbildning på forskarnivå

 

Beslut om FSMs delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning 2021


Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-17