Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Mätteknik och modellering inom fysiologiska tryck och flöden, 5 hp  (8FO0100)

Measurement and Modelling of Physiological Pressure and Flows,
5 credits

Tid/Time: Vecka 3-10 2024  / Weeks 3-10 2024

Entries/Anmälan


Innehåll / Contents

I kursen fokuserar vi på begrepp, principer och tekniker för modellering och mätning av fysiologiska tryck och flöden i främst cirkulations- och respirationssystemet samt deras användning för diagnos av sjukdomar.

In the course, we focus on concepts, principles and techniques for modelling and measuring physiological pressures and flows in primarily the circulatory and respiratory systems and their use for diagnosis of diseases.

Undervisnings- och arbetsformer / Educational methods

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, demonstrationer, laborationer.

The pedagogical approach applied at the Faculty of Medical and Health Sciences is student centered, problem based learning (PBL). The student takes responsibility for his/her own learning, and seeks and evaluates information and knowledge based on own queries and formulated problems. The role of the teacher is to guide and support the students.

Educational methods applied in this course are lectures, demonstrations and laboratory work.

 

Lärandemål / Learning outcomes

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för relevanta strömningsmekaniska teorier och modeller av cirkulationssystemet vid hälsa och sjukdom
 • generalisera teorier och mätmetoder för tryck och flöden till andra fysiologiska system

Färdighet och förmåga

 • tillämpa strömningsmekaniska teorier och modeller av cirkulationssystemet vid hälsa och sjukdom
 • tillämpa teorier om andningsfysiologi, gasutbyte och luftvägssjukdomar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera, bedöma och kritiskt förhålla sig till tryckmätningar, blodflödesbedömningar och gasflödesanalyser

 

By the end of the course the students will be able to:

Knowledge and understanding

 • present relevant flow mechanical theories and models of the circulatory system in health and disease
 • generalize theories and measurement methods for pressures and flows to other physiological systems

Competence and skills

 • apply flow mechanical theories and models of the circulatory system to health and disease
 • apply theories on respiratory physiology, gas exchange and respiratory diseases

Judgement and approach

 • evaluate, assess and critically relate to pressure measurements, blood flow assessments and gas flow analyses

Examination / Examination

Kursen examineras med en individuell skriftlig fördjupningsuppgift. För godkänt på kursen krävs dessutom aktiv närvaro vid obligatoriska moment. Obligatoriska moment utgörs av föreläsningar och laborationer.

Student som inte uppnått godkänt resultat erbjuds ett tillfälle till omexamination i anslutning till kursen. Därefter erbjuds deltagande i examination vid senare kurstillfälle. Omfattningen vid omexamination skall vara densamma som vid ordinarie examination.

The course is examined with an individually written assignment. For passing the course, active attendance is also required for compulsory elements. Compulsory parts consist of lectures and laboratory work.

Students who fail are offered one re-examination occasion in close connection to the course. After that participation in a coming course examination is offered.  The re-examination should be equally comprehensive as the ordinary examination.

Behörighet och antagning

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60
 • hp på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Doktorander antas enligt följande prioritetsordning:

 1. Doktorander registrerade vid Medicinska fakulteten eller doktorander starkt förknippad med Medicinska fakulteten som registrerats vid andra fakulteter inom Linköpings universitet

 2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet

 3. Doktorander registrerade vid andra universitet

Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående grupper än antalet tillgängliga platser.

Admission

Entry requirement for studies on third-cycle education courses

 • second-cycle degree,
 • 240 credits in required courses, including at least 60 second-cycle credits, or
 • acquisition of equivalent knowledge in some other manner

Betyg / Grading

Godkänd eller Underkänd.

Pass or Fail

Intyg / Course certificate

På studentens begäran kan kursbevis utfärdas av examinator.

On the student’s request, course certificate is issued by the course examiner.

Kurslitteratur / Recommended reading

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

A list of recommended literature will be provided by the course coordinator before the start of the course.

Övrig information / Additional information

Kursspråket är normalt engelska

The course is normally given in English

 

Kursplan

Syllabus

 

Kursansvarig och examinator: Tino Ebbers

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-15