Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Grundläggande kvalitativ metodik, 5 hp (8FO0130)

Basic Qualitative Methodology, 5 credits

Entries/Ansökan

Tid/Time:  Nästa kurs ges ht-2024 / Next course is planned for autumn 2024

Ansökningstid / Application open: 21 februari-20 maj 2024 / February 21 - May 20 2024

Denna kurs ges med regelbundenhet på höstterminen jämna årtal.

This course is given regularly, autumn semester every two years.

Kursinnehåll / Contents

Kursen ” Grundläggande kvalitativ metodik” (5hp) omfattar vetenskapsfilosofisk och -teoretisk grund för kvalitativ forskning samt kvalitativ design och dess betydelse för datainsamling och -analys. Kursen vänder sig till dig som planerar eller genomför kvalitativ forskning. Även du som önskar orientera dig i grunderna för kvalitativ metod har nytta av kursen. Syftet med kursen är ökad kunskap om och förståelse för kvalitativ forskning, och saklig tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder och -resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Som kursdeltagare kan du använda eget material i kursen eller ta del av exempel från aktuell kvalitativ forskning.

The course Basic Qualitative Methodology (5 credits) gives basic knowledge regarding fundamental theory and philosophy in qualitative research and qualitative study design, data collection and analysis. The course is designed for doctoral students planning or conducting qualitative research, but also students aiming for an orientation on basic qualitative methodology. The aim of the course is to provide knowledge and understanding of qualitative research, and application of qualitative methods and results in Health Care and Social Services. Participants may use their own research for the study assignments, or apply examples from current qualitative research.

Studieupplägg / Study methods

Studierna bedrivs på halvfart och deltagarna har gemensamma, schemalagda föreläsningar och seminarier under två veckor, samt examination under en senare, tredje förutbestämd vecka. Däremellan arbetar kursdeltagarna med sitt eget lärande utifrån litteratur, och rapporterar det i en skriftlig och muntlig examinationsuppgift.

The course requires half time study, and consists of lectures and seminars during two weeks, and an examination a few weeks later. Inbetween the students are expected to engage in literature studies and producing a written examination assignment, also to be presented orally.

Förkunskapskrav / Admission Requirements

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Följande prioriteringsordning tillämpas vid antagning::

1. Antagna forskarstuderande vid Medicinska fakulteten eller forskarstuderande antagna vid fakultetsövergripande forskarskola inom LiU.

2. Antagna forskarstuderande vid LiU

3. Antagna forskarstuderande vid andra universitet

Deltagande av andra än ovanstående grupper kan endast ske i mån av plats.

 

Entry requirements for studies on third-cycle education courses

  • second-cycle degree,
  • 240 credits in required courses, including at least 60 second-cycle credits, or
  • acquisition of equivalent knowledge in some other manner

Special requirement for this course is Scientific Methodology, 5 credits, or other comparable knowledge.

 

PhD students are admitted according to the following priority order:
1. PhD students registred at the Faculty of Health Sciences or PhD students strongly connected to the Faculty of Health Sciences registred at other faculties within Linköping University
2. PhD students registred at other faculties within Linköping University
3. PhD students registred at other universities

Participation in the course of other students than above is only possible if there are fewer applicants from the above groups than students to be admitted.

 

Kursplan

Syllabus 

Course evaluation autumn 2022

 

Kurslitteratur / Course Literature

Förslag på kurslitteratur kommer att meddelas före kursstart / A list of relevant literature will be provided before the start of the course.

Övrigt / Additional information

Kursspråket är i normalfallet engelska / The course is normally taught in English.

Kursadministration / Course administration

Kursansvarig och examinator / Course coordinator and examiner: Ann Catrine Eldh

Kursadministratör / Administrator: Nora Östrup

Kurshemsida / Course web page: Grundläggande kvalitativ metodik


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-01