Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Avancerad magnetresonans: praktisk användning och säkerhet, 3 hp [8FO0143)

Advanced Magnetic Resonance: Practical use and Safety, 3 credits

Entries / Ansökan

For information in Swedish, see below

Application is open until late autumn

 

Time: The course runs on-demand over the year, after application you will be contacted by the course coordinator

Contents

The aim of this course is to provide PhD-students the practical skills needed to safely operate and run a magnetic resonance imaging scanner in advanced imaging research projects, as well as basic theoretical knowledge of how MR-images are generated.

Lectures will cover theoretical knowledge on MR function, MR safety, MR use, ethical considerations, GDPR, MDR and IT-infrastructure in the CMIV premises. Throughout the course there will also be hands-on sessions at the MR-scanners allowing the students to operate a MR-scanner independently in advanced imaging research projects.

For a complete list of learning outcomes, see the syllabus.

Educational methods and examination

Educational methods applied in the course are lectures, practical sessions and group discussions. Examination will consist of an oral part and a practical part.

Admission Requirements

Entry requirement for studies on third-cycle education courses

  • second-cycle degree,
  • 240 credits in required courses, including at least 60 second-cycle credits, or
  • acquisition of equivalent knowledge in some other manner

 

Course Literature

The course organiser will provide a list of relevant literature before the start of the course.

Additional information

The course is taught in English.

 

Syllabus 

Course administration 

Course coordinator: Yosef Al-Abasse 

Examiner: Peter Lundberg

Course administrator: Liselotte Lundberg

 

Swedish version

Ansökan kan göras under hela året, till sen höst.

Tid: Kursen ges kontinuerligt vid behov, efter anmälan kommer du att bli kontaktad av kursansvarig

Innehåll

Syftet med denna kurs är att ge doktorander de praktiska färdigheter och den värderingsförmåga som krävs för att förhålla sig till samt säkert använda och köra en magnetkamera i avancerade bildforskningsprojekt.

Ett antal föreläsningar kommer att täcka den grundläggande teorin om en magnetkameras funktion samt MR-säkerhet, magnetkameraanvändning, etik, GDPR, MDR och CMIVs IT-infrastruktur samt grundläggande teoretisk kunskap om hur MR-bilder genereras.

Se kursplanen för kompletta lärandemål

Undervisningsmetoder och examination

Undervisningsformer som tillämpas i kursen är föreläsningar, praktiska sessioner och gruppdiskussioner. Examinationen består av en muntlig och en praktisk del.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

En förteckning över rekommenderad litteratur kommer att tillhandahållas av kursledningen före kursstart. 

Övrig information

Kursen ges i normalfallet på engelska.

 

Kursplan 

Kursadministration

Kursansvarig: Yosef Al-Abasse 

Examinator: Peter Lundberg

Kursadministratör: Liselotte Lundberg

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-14