Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärnan, 5 hp (8FO0106)

Entries/Anmälan

Tid: Veckorna 14-23, 2024

Kursinnehåll

Kursen belyser olika magnetresonanstekniker för undersökning av hjärnan och kognitiva funktioner och skall ge deltagarna möjligheter att använda dessa för lösande av forskningsproblem.

Kursen innehåller teori och metodik inom:

• funktionell magnetresonanstomografi (fMRI)

• magnetresonansspektroskopi (MRS)

• magnetresonansangiografi (MRA)

• kontrastmedel vid MR-undersökningar av hjärnan

• perfusions-MR

• diffusions-MR med traktografi

• kvantitativ MR

• peroperativMR och förberedelser

• MR-avbildning av patofysiologiska förlopp vid sjukdomar som berör hjärnan

• kliniska tillämpningar för MRT/MRS vid t.ex. tumörsjukdomar, multipel skleros (MS) och psykiatriska sjukdomar

• kvalitetsaspekter inom MRT/MRS som del av forskningsundersökningar med MR

• hantering av insamlade och rekonstruerade bilddata, bildframställning, resultatrapportering från MR-utrustning till analyserbart forskningsmaterial

• aspekter på ett etiskt och professionellt förhållningssätt vid MR-undersökningar, särskilt i samband med att de utförs i forskningsprojekt

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

- avlagt en examen på avancerad nivå,

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller

- på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Särskild information

För att kunna tillgodogöra sig denna kurs behöver den forskarstuderande ha ett forskningsområde inom magnetresonanstomografi (MRT). Denna forskarutbildningskurs samläses till stor del med motsvarande kurs på avancerad nivå, med kurskod 8FA250.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- Förklara tekniska och metodologiska aspekter inom funktionell magnetresonansavbildning (fMRI).

- Förklara hur olika tekniker används för avbildning av hjärnan samt teknikernas diagnostiska värde.

- Beskriva hur cerebral patofysiologi kan avbildas med hjälp av magnetresonanstekniker (MR-tekniker) med eller utan kontrastmedel.

- Beskriva förberedelser och genomförande av peroperativ MRT av hjärnan.

- Beskriva hur olika MR-tekniker kan utnyttjas inom forskning och utveckling.

 

Färdighet och förmåga

- Utforma paradigm för specifika funktionella MR-undersökningar.

- Optimera inställningar i olika pulssekvenser vid avbildning av hjärnan

- Tolka och analysera kvantitativa MR-data från olika tekniker inom avbildning av hjärnan.

- Utnyttja kvantitativa och kvalitativa MR-data för lösande av forskningsproblem.

- Muntligt och skriftligt beskriva och argumentera för val av MR-undersökning för besvarande av forskningsfrågor.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Förstå och värdera val av MR-avbildningsteknik vid olika patologiska tillstånd i hjärnan.

- Iaktta ett etiskt förhållningssätt vid användande av MR-undersökningar för forskningsändamål.

 

Examination

Kursen examineras med

- individuell skriftlig hemtentamen

- muntlig presentation och skriftlig rapport om hur vald MR-teknik utnyttjas för lösandet av forskningsproblem

- skriftlig peer review av medstudenters rapporter enligt ovan

 

Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är auskultationer, basgruppsmöten och seminarier.

 

Kursplan

 

Kursansvarig: Rozalyn Simon

Examinator: Maria Engström

Administratör: Liselotte Lundberg


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-14