Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Vad händer vid disputationen?

Vid disputationsakten finns dels en värd, dels en ordförande. Vanligtvis är ämnesföreträdaren värd, eller om denne har förfall huvudhandledaren. Jäv behöver ej beaktas. Ordföranden för disputationsakten är den som av FUN utsetts att sammankalla betygsnämnden vid förhandsprövningen.

Värden hälsar välkommen till disputationsakten, presenterar respondent, titel på avhandlingen, fakultetsopponent, betygsnämndsledamöterna, samt huvud- och biträdande handledare. Han/hon överlämnar därefter ordet till ordföranden för disputationsakten.

  • Ordföranden förklarar disputationen öppnad samt redogör för ordningen vid disputationen
  • Respondent anmäler eventuella korrektioner i avhandlingen och kan vid behov dela ut erratalista
  • Fakultetsopponent ger en kort populärvetenskaplig introduktion av avhandlingen och det forskningsfält som behandlats
  • Respondent eller fakultetsopponent presenterar avhandlingens huvudsakliga resultat och slutsatser
  • Fakultetsopponent diskuterar avhandlingen med respondent, påtalar styrkor och brister samt ställer frågor som respondenten skall besvara.
  • Ordföranden låter betygsnämnden ställa frågor
  • Ordföranden efterhör om församlingen önskar ställa frågor
  • Ordföranden avslutar disputationen och kallar betygsnämnden till omedelbart sammanträde för beslut om betyg. Betygsnämnden utser vid sitt sammanträde en ordförande inom sig

Vad händer om en betygsnämndsledamöter eller fakultetsopponent inte kan närvara?

Vad händer vid förhinder senast dagen före disputation?

Om det uppstår giltigt förfall för ordinarie betygsnämndsledamot att tjänstgöra vid disputationen senast dagen före disputationen, skall detta anmälas till FUN:s ordförande, eller vid förfall för denne vice ordföranden. FUN:s ordförande/vice ordförande kan då besluta om att ersättaren skall gå in som ordinarie ledamot, eller besluta om annan lösning.

Om fakultetsopponent blir förhindrad att genomföra sitt uppdrag senast dagen före disputationen, skall FUN:s ordförande eller vid förfall för denne vice ordföranden omedelbart kontaktas, och har då att fatta beslut om hur situationen skall lösas.

Vad händer vid förhinder på disputationsdagen?

Om betygsnämndsledamot eller fakultetsopponent på disputationsdagen meddelar förhinder att genomföra sitt uppdrag, eller ej infinner sig till disputationens början, har den som är sammankallande i betygsnämnden och tillika ordförande för disputationsakten delegation att utse ersättare. Om nödvändigt kan disputationsakten ajourneras under högst 2 timmar.

För utebliven intern betygsnämndsledamot kan en ojävig docent utses.

För utebliven fakultetsopponent kan någon av betygsnämndsledamöterna utses. Denne betygsnämndsledamot ersätts då antingen av den tidigare av FUN utsedde ersättaren, eller om denne inte akut kan fullgöra uppdraget, av en ojävig docent.

Vid förfall för extern ledamot krävs ersättare från annan fakultet än Medfak.

Efter genomförd disputation skall FUN delges omständigheterna.

 

Doktorshatt


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-16