Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Ansökan om disputation

Anmälan om disputation lämnas till forskarutbildningssamordnaren vid respektive institution.

Anmälan ska bland annat innehålla förslag på fakultetsopponent, förslag på två ledamöter i betygsnämnden samt en ersättare. OBS! Fakultetsopponenten ska ej ha deltagit vid halvtidsseminariet.

Blankett hämtar du här - OBS! Listan över bilagor på sida 1 som ska inkluderas ansökan
 

Pricklista

Pricklistan innehåller information om vad som ska göras inför disputationen.

 

Tid och plats för disputation

Disputation kan ske på helgfria vardagar. Det får maximalt genomföras två disputationer per dag vid MedFak (en på förmiddag och en på eftermiddag), medan flera licentiatseminarier kan genomföras samtidigt. Ett licentiatseminarium kan även genomföras samtidigt som en annan disputation vid Medfak (dock inte lämpligt om det är inom samma/gränsande ämnesområden).

I normalfallet sker disputation eller licentiatseminarium vid Campus US, Campus Norrköping eller Campus Valla.

Disputation och licentiatseminarium kan även genomföras vid Länssjukhuset i Ryhov (Jönköping), Lasarettet i Kalmar, samt Universitetssjukhuset i Örebro för de forskarstuderande vars forskarutbildning har haft en tydlig anknytning till respektive ort (landsting).

Betygsnämnd, ordförande vid disputationen och fakultetsopponent

Betyg för doktorsavhandling ska bestämmas av en betygsnämnd som ska bestå av tre eller fem ledamöter.  Minst en av ledamöterna i betygsnämnden skall vara extern, dvs vara från annat universitet än LiU. Fakultetsopponenten och samtliga ledamöter i betygsnämnden ska vara minst docenter. FUS föreslår en intern betygsnämndsledamot från det fasta betygskollegiet, denne är ordförande vid disputationsakten. FUS föredrar disputationsärendet vid ett FUN-sammanträde då fakultetsopponent, samtliga betygsnämndsledamöter, ersättare samt ordförande vid disputationsakten utses.

Om möjligt ska någon av betygsnämndens ledamöter ha varit sakkunnig vid halvtidskontrollen. En av ledamöterna i betygsnämnden, normalt den som tillhör det fasta betygskollegiet, är sammankallande för betygsnämnden inför förhandsgranskning.

 

Förhandsgranskning

Efter att FUN utsett betygsnämnd sänds delarbetena till betygsnämnds-ledamöterna för förhandsgranskning. Vid granskningen ska en bedömning ske av om det framlagda avhandlingsarbetet med kursdel motsvarar en arbetsinsats om 4 års heltidsstudier, och håller en god internationell standard. Om så är fallet ska anmälan till disputation tillstyrkas. Avrådan ska motiveras skriftligen och sammankallande i betygsnämnden ska kontakta FUN’s ordförande för diskussion om fortsatt handläggning.

 

 

Doktorshatt


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-03