Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Doktorsavhandlingens utformning och omfång

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 hp inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 hp godkänd. 

De flesta avhandlingar vid medicinska fakulteten är sammanläggningsavhandlingar som baseras på ett antal delarbeten. Delarbetena omges av en ramberättelse skriven på engelska, som tillsammans med ingående delarbeten utgör avhandlingen. Det finns också möjlighet att disputera på en monografiavhandling. Samtliga avhandlingar vid Medicinska fakulteten ska följa LiUs grafiska profil, se sidan Tryckning och sammanfattning.

Rekommendation till utformning av ramberättelse
 

För doktorander antagna från och med 1 juli 2007 gäller följande för doktorsavhandlingens utformning och omfång:

  • avhandlingen ska omfatta minst två delarbeten, vanligtvis fler, men sällan fler än fyra. Det exakta antalet som krävs beror av de enskilda arbetenas kvalitet, omfång och inte minst den roll doktoranden haft i tillkomsten av respektive delarbete. Det finns ingen begränsning för hur många avhandlingar en specifik publikation kan användas i – den avgörande faktorn är om den enskilda doktoranden har gjort en betydande insats i arbetet
  • minst två delarbeten ska vara accepterade/publicerade i refereegranskade tidskrifter med internationell spridning, eller vara ”open access”-publikationer med refereeförfarande 
  • doktoranden ska vara försteförfattare på minst ett av de accepterade arbetena  
  • högst hälften av delarbetena som ska ingå in en avhandling får ha publicerats/accepterats för publikation före antagningen till forskarutbildning. Inget delarbete får ha publicerats mer än fem år före antagning till forskarutbildning
  • doktoranden ska ha deltagit i samtliga delar av publikationsprocessen för vetenskapliga arbeten 


För doktorander antagna före 1 juli 2007 finns följande alternativ:

  1. Kvarstå i tidigare forskarutbildningsämne med tillhörande Allmän studieplan. Kurs- och momentkrav kvarstår enligt tidigare. Allmän studieplan och krav vid examination kvarstår d.v.s. vid en sammanläggningsavhandling gäller att doktoranden författat minst fyra vetenskapliga artiklar i vilka vederbörande gjort en självständig och framträdande insats. I övrigt gäller samma regler som ovan.
  2. Byta till forskarutbildningsämne Medicinsk vetenskap med tillhörande Allmän studieplan. Kurs och momentkrav följer då vad som sägs under Kurser och andra moment i forskarutbildningen vid HU. Krav vid examination se För antagna från och med 1 juli 2007.


Aktivitetsgrad
För doktorander antagna från och med 1/7 2007 ska senast den termin disputation genomförs, ha varit registrerad doktorand med en aktivitetsgrad motsvarande två år på 100%. För doktorander antagna från och med 1/1 2009 ska senast den termin disputation genomförs, ha varit registrerad doktorand med en aktivitetsgrad motsvarande tre år på 100%.

Doktorshatt


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-26