Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Ansökan om licentiatseminarium

Pricklista

Pricklistan innehåller information om vad som ska göras inför licentiatseminariet.

Anmälan till licentiatseminarium som lämnas till handläggaren ska innehålla:

 • Från ämnesföreträdaren: Förslag på två ledamöter varav minst en extern sakkunnig (utanför LiU). Båda skall vara lägst docenter. De sakkunniga skall ha vidtalats och accepterat uppdraget vid anmälan till licentiatseminarium. Ordförande vid licentiatseminarium är normalt ämnesföreträdaren. Om ämnesföreträdaren är huvud- eller biträdande handledare skall den interne betygsnämnsledamoten vara ordförande. Ordförande ska vara lägst docent.
 • Från huvudhandledaren: Kort beskrivning av de ingående delarbetena och specifikation av den forskarstuderandes egna insats i det vetenskapliga arbetet. I de fall ett arbete också använts vid en annan licentiat- eller doktorsavhandling skall en ingående beskrivning göras av de olika författarnas insatser. Ett arbete kan högst användas vid två disputationstillfällen och då endast om respektive doktorands insatser tydligt kan beläggas. Om ett arbete används i en licentiatavhandling och senare i någon annans doktorsavhandling, kan det alltså inte användas i en annan doktors- eller licentiatavhandling.
 • Utdrag ur Ladok där genomgångna forskarutbildningskurser och moment redovisas.
 • Individuell studieplan (inklusive samtliga individuella studieplaner som reviderats under forskarutbildningen).
 • Ett av respondenten undertecknat medgivande för elektronisk publicering (frivilligt)
 • De i avhandlingen ingående delarbetena skickas i elektronisk form till forskarutbildningsadministratören vid institutionen. 
 • Jävsintyg som undertecknats av samtliga handledare, respondent, ämnesföreträdare och FUS.

Blankett hämtar du här

Handläggning av licentiatansökan

 • Anmälan till licentiatseminarium lämnas till handläggare vid institutionen
 • FUS kontrollerar att den föreslagna betygsnämnden inte är jävig, att erforderligt antal poäng i forskarutbildningen är uppfyllda samt att anmälan i övrigt följer de regler som fastställts
 • FUS föredrar det individuella ärendet för FUN som fastställer tid och plats för seminariet, samt utser betygsnämnd och ordförande/sammankallande för seminariet
 • Betygsnämnden förhandsgranskar och motiverar tillstyrkan till seminariet eller i förekommande fall avstyrkan
 • FUNs ordförande beslutar på delegation från FUN om godkännande av seminarieansökan

 

 

 

 

Doktorshatt


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-03