Göm menyn

Adjungerad lärare

Anställning som adjungerad lärare (adjungerad professor, adjungerad universitetslektor och adjungerad universitetsadjunkt) initieras normalt inom den institution till vilken vederbörande anses vara knuten.

Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetset ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitetet.

En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet, d v s svenska universitet och högskolor.

En adjungerad professor ska uppfylla behörighetsvillkoren för anställning som professor.

En adjungerad universitetslektor ska uppfylla behörighetsvillkoren för anställning som universitetslektor.

En adjungerad universitetsadjunkt ska uppfylla behörighetsvillkoren för anställning som universitetsadjunkt. Den som är anställd som adjungerad universitetsadjunkt ska bedriva utbildning huvudsakligen inom ramen för universitetets professionsutbildningar.

Handläggning av anställning som adjungerad lärare:

Förslag från institution till anställningsnämnd för första anställning som adjungerad lärare ska innehålla följande:

  • Förslag till ämnesområde för anställningen
  • Redogörelse för avsedda arbetsuppgifter
  • Skriftligt samtycke från föreslagen person
  • Skriftligt samtycke från föreslagen persons arbetsgivare (det ska klart framgå att arbetsgivaren är beredd att bevilja tjänstledighet som motsvarar omfattningen av anställningen som adjungerad lärare)
  • Finansiering av anställningen
  • Handlingar som styrker föreslagen persons behörighet (LiU:s CV-mall ska användas)

Vid förlängning/omförordnande av anställning som adjungerad lärare ska institutionens förslag innehålla ovanstående samt underlag som visar vad personen åstadkommit under föregående adjungeringsperiod.

Handläggningen av anställning som adjungerad professor och adjungerad universitetslektor bereds i anställningsnämnden på samma sätt (i tillämpliga delar) som vid extern rekrytering. Även sakkunnigas arbete sker på samma sätt som vid tillsättning av en anställning som professor och universitetslektor.

Anställningsform

En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år. Vid beräkning av anställningstid som adjungerad professor ska även anställningstid som adjungerad professor enligt de äldre bestämmelserna beaktas.

En adjungerad universitetslektor och universitetsadjunkt får anställas 2+2+2 år och i dagsläget finns ingen bortre gräns.

 

Anställningsordning sid 9

Riktlinjer vid Linköpings universitets anställningsnämnder sid 9-10


Sidansvarig: christina.lundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-16