Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Kompetensrådets uppdrag

I det samarbetsavtal som tecknats mellan Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet finns följande formulering:

3.5 Samarbete kring program- och kursutveckling
Parterna skall fortlöpande identifera krav på morgondagens medarbetare inom hälso- och sjukvården. Parterna har för detta ändamål inrättat ett gemensamt kompetensråd. Kompetensrådet är ett rådgivande, initierande, utredande och beredande organ till den av parterna gemensamt bedrivna samverkansberedningen. Kompetensrådet förbereder frågor som rör utbildning, t ex genomförande av HU:s verksamhetsförlagda utbildning, efterutbildning och specialistutbildning och hälso- och sjukvårdens personal- och kompetensförsörjning. Rådet kan ansvara för verkställande av beslut i fakultetsstyrelse, grundutbildningsnämnd och i överenskommelser i samverkansberedningen rörande kvalitetssäkring av inom LiÖ genomförd verksamhetsförlagd utbildning. Förutom ovanstående, tillkommer uppgifter som fastställts i den särskilda överenskommelsen för kvalitetskriterier för verksamhetsförlagd utbildning 2006. Samarbete kring program- och kursutveckling bedrivs även av samverkansgrupper som ansvarar för operativa frågor. En förutsättning för att Kompetensrådet ska kunna arbeta är att samverkansgrupper för samtliga berörda utbildningsprogram formellt tillsättes och att dessa har tydliga mandat. Uppgifterna för samverkansgrupperna fastställs i den särskilda överenskommelsen för kvalitetskriterier för verksamhetsförlagd utbildning 2006. Kompetensrådet finansieras genom att varje organisation bär sina egna kostnader utom i de fall parterna i särskilt avtal överenskommer om en annan kostnadsfördelning.


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-19