Göm menyn

Nästa steg i institutionsutredningen

Rektor har gett fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten fram till den 14 december på sig att ta ställning till institutionsutredningens förslag. Så här kommer processen nu att fortsätta.

En projektledning och omorganisationsstöd kommer att tillsättas som ser till att kärnverksamheten inte berörs i onödan, så att kvaliteten i våra utbildningar inte påverkas och en god arbetsmiljö för våra medarbetare bevaras under omorganisationen.

I en förankrings- och modifieringsprocess kommer fakultetsledningen och fakultetsstyrelsen dels att beakta remissvaren och dels föra en breddad och fördjupad dialog med ämnesföreträdare, avdelnings- och enhetschefer och administratörer inom avdelningarna, samt ledningen för strategiområdena. Därutöver är mötena självklart också öppna för andra intresserade medarbetare.

Konstruktiva förslag

Dialogerna kommer att gå ut på att grupperna ger konstruktiva förslag på hur vi bäst gör en fördelning av vår verksamhet på två institutioner.

Medicinska fakulteten har utmaningar kring ekonomin för utbildningarna. Det finns behov av besparingar samtidigt som pedagogik och kvalitet behöver utvecklas, och lärarnas tid för forskning och kompetensutveckling behöver utökas.

I nuvarande organisation har de två största utbildningar, läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet, strukturella problem med stora olikheter mellan institutionerna som skapar merarbete och ekonomisk osäkerhet. Samtidigt ökar pressen från nationellt håll på bland annat ökad akademisk närvaro. I utvärderingen av klinisk forskning (ALF) framkom kritik av fakultetens komplicerade organisation.

"Strukturer som jobbar med oss"

– Vi behöver skapa en likartad och funktionell process för fördelning av utbildningsuppdrag och ekonomi mellan och inom de två institutionerna, säger Johan D Söderholm, dekanus på Medfak. 
– För att långsiktigt kunna ha en positiv utveckling behöver vi kunna arbeta gemensamt och smidigt inom Medfak, såväl mellan institutioner som gentemot hälso- och sjukvården. Därför behöver vi ta till vara den möjlighet vi nu har fått att bilda två rena Medfak-institutioner med bästa kvalitet i kärnverksamheten som ledord och där strukturerna jobbar med oss, inte mot oss.


Wed Oct 31 15:02:23 CET 2018
Medicinska fakulteten föreslår ny institutionsindelning

Fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten föreslår en ny organisation och förändrad indelning av verksamheten i enlighet med det förslag som tagits fram under året.

Vidareutvecklat förslag till institutionsstruktur

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version kring förslaget i den pågående institutionsutredningen. Den nya versionen tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande.

Bästa VR-omgången vid Medfak

Årets utdelning från Vetenskapsrådet inom Medicin och hälsa var den bästa någonsin för Linköpings universitet. Av beviljade medel för 2019 gick 7,8 procent till LiU.

Så går institutionsutredningen vidare

Institutionsutredningen skulle enligt tidigare beslut överlämnats till Rektor 15 oktober. Rektor utökar dock nu tiden för inlämnande till 14 december. Detta då utredningens förslag innebär organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar.

Information kring institutionsutredningen

28 augusti rapporterade utredarna Diana Berggren och Lars Rydberg läget i institutionsutredning för fakultetsstyrelsen. ”Utredningen pågår fortsatt för fullt och kommer att presenteras i skriftlig form 5 oktober. Innan dess kommer vi dock ha tre informationsmöten för personal vid institutionerna och fakulteten samt ett större möte efter det datumet”, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten.

Nu lanseras nya Edit

Sedan början av 2000-talet har Medicinska fakulteten använt sig av systemet EDIT – Educational Development using Information Technology – för att presentera PBL-scenarier via nätet med hjälp av film, text, ljud och bild. Från och med höstterminen 2018 har systemet fått en uppfräschning och flyttar in i Lisam.

Medicinska fakultetens hedersdoktorsföreläsningar 2018 25/5

Medicinska fakultetens hedersdoktorer 2018, Pia Minati och Niklas Ekdal, föreläser kring psykisk ohälsa och suicid utifrån egna erfarenheter och händelser – kopplat till frågor hur samhället ska ta sig an detta folkhälsoproblem.

Så står sig LiU och Region Östergötland i ALF-utvärderingen

”Även om utvärderarna är positiva till mycket av det som görs inom klinisk forskning i Östergötland pekar rapporten tydligt på några delar som vi behöver jobba med.” Det säger Johan Söderholm efter det att Vetenskapsrådet ALF-utvärdering släppts.

Halsfluss i fokus i årets FORSS-projekt

Kan antibiotika lindra symtomen för patienter med halsfluss även när provsvaren är negativa för streptokock A? Den frågan ska Katarina Hedin försöka få svar på i en studie som har utsetts till årets FORSS-projekt.

Dela med dig av erfarenheter från internationella samverkansprojekt

Driver du ett internationellt projekt i samarbete med en icke-akademisk partner från näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle? Har du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och åsikter kring ditt projekt under en kort intervju?

Så var Pedagogikdagarna 2018

Hållbart lärande och IKT-pedagogik stod i fokus vid årets upplaga av Pedagogikdagarna som bjöd på både föreläsningar, utställningar och mingel.

Viktig info från VR

Vetenskapsrådet informerar om att från och med i år får publikationslistan för den sökande i de flesta utlysningar max omfatta fem A4-sidor.

GDPR-föreläsningen "Hur förändras forskning vid LiU" nu på nätet

Missade du GDPR-föreläsning med KI-forskaren och experten Magnus Stenbeck och LiU:s jurist Anna Maria Lindberg? Föreläsningen finns nu på nätet tillsammans med föreläsarnas powerpoint-presentationer. Magnus Stenbecks powerpoint finns dessutom att ladda ner i engelsk version.

Hur påverkar "nya PUL" forskningen vid LiU?

Medicinska fakulteten inbjuder alla forskare vid LiU till ett informationsmöte kring den viktiga nya EU-lagstiftningen (dataskyddsförordning, GDPR) som börjar gälla under 2018.

Éva Tamas får STINT-stipendium

Ett utbyte med Ohio State University. Det är vad Éva Tamas kan se fram mot under hösten efter att ha fått medel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Fortsatt arbete med nya liu.se

LiU har tre olika huvudkanaler för att sprida information på webben. Men hur hänger de samman och hur är de tänkta att användas? Webbenheten reder ut begreppen.

Nyhetsarkiv

2018

2017


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 12 12:05:19 CET 2018