Göm menyn

Tidig sexuell debut kopplas till risk

En tidig sexuell debut är förknippad med andra problematiska beteenden under senare tonåren. Det visar Åsa Kastboms avhandling. Hon ser också en koppling till barnmisshandel.

Åsa KastbomNär barns sexuella beteenden kännetecknas av nyfikenhet och upptäckarglädje tyder det på en normal utvecklingsprocess men när barnet visar sexualiserade och ovanliga sexuella beteenden bör vuxna runtomkring barnet reagera. Det visar delstudien på barn mellan 7 och 13 år.

– Ett översexualiserat eller annorlunda sexuellt beteende hos barn ska undersökas av professionella med kunskap om barn och deras utveckling. En första insats kan vara att fråga barnet, säger Åsa Kastbom, ST-läkare i Region Östergötland och nybliven doktor vid Linköpings universitet.
 

En tidig sexuell debut, före 14 års ålder, beskrivs ofta som ett riskbeteende i sig men även kopplat till andra riskbeteenden. I två delstudier har Åsa Kastbom tittar både på tidig och sen sexdebut och associationer till detta hos cirka 3500 svenska gymnasieungdomar. Medelåldern för samlagsdebut var 15,4 år. Av dessa 18-åringar hade 7,5 procent haft samlag före 14 års ålder. Bland dem var det vanligare att inte bo med biologiska föräldrar och ha högre alkohol-, drog- och cigarett konsumtion än bland ungdomar med sexdebut senare i livet. Pojkarna med tidig sex debut hade lägre självkänsla och sämre mental hälsa än pojkarna med senare sexdebut.

Åsa Kastbom ser en koppling mellan tidig sexdebut och barnmisshandel.

– Bland flickorna med tidig debut visade det sig vara mer än dubbelt så vanligt med erfarenhet av sexuella övergrepp och bland pojkarna mellan två till sju gånger vanligare med olika former av fysisk barnmisshandel.  Det visade sig också vara mer än fem gånger vanligare att någonsin ha sålt sex bland ungdomarna med tidig sexdebut jämfört med ungdomarna med senare sexdebut.
 

Avhandlingen visar att på olika anledningar till varför vissa ungdomar inte haft sexuell debut vid 18 års ålder. Faktorer som familjestabilitet och kulturell bakgrund spelade roll. Bland ungdomar med sexuell identitet som homo- eller bisexuell var det mycket vanligare med erfarenhet av såväl fysisk misshandel, sexuella övergrepp och sexuell exploatering.

– Vuxna och framför allt professionella behöver bli mer medvetna om denna grupps sårbarhet, den ökade risken för erfarenhet av barnmisshandel och kunna erbjuda olika former av stöd, säger Åsa Kastbom. 

Text: Maria Carlqvist, Region Östergötland

Avhandlingen ”Sexuella beteenden, debut och identitet hos svenska skolbarn och ungdomar” läggs fram vid Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, den 18 december.


2015-12-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08