Göm menyn

Stress i barndomen kan öka risk för typ 1 diabetes

Varför barn utvecklar barndiabetes (typ 1 diabetes) är fortfarande okänt, men både gener och miljö verkar spela roll. En miljöfaktor som skulle kunna ha betydelse är stress eftersom stresshormoner kan påverka både känsligheten för och behovet av insulin. Maria Nygrens doktorsavhandling visar att upplevelser av svåra livshändelser i barndomen ökar risken för att insjukna i typ 1 diabetes.

Bilden visar en flicka som skriver.Tidigare har sambandet mellan stress och barndiabetes bara studerats i retrospektiva studier, där man efter att barnen insjuknat i diabetes frågat om deras stress-upplevelser innan diagnosen.

Studien Alla Barn i sydöstra Sverige (ABIS) är den första som undersöker sambandet i en prospektiv studie, och har frågat om stress hos barnen och inom familjen innan några av dem har fått diabetesdiagnos.

– Resultaten visar att stress hos föräldrarna – som stress i föräldrarollen, oro för barnet, föräldrarnas sociala stöd - under barndomen är kopplat till barnens psykiska hälsa i 12-14 års ålder. Vi ser det som ett argument för att stress hos föräldrarna påverkar barnens upplevelser av stress, säger Maria Nygren.

Forskarna hittar däremot inget samband mellan stress hos föräldrarna och högre risk för barndiabetes, men kan inte heller utesluta att ett litet samband skulle kunna existera.

Svår livshändelse ökar risk

Resultaten visar däremot att de barn som upplevt en svår livshändelse under barndomen har en större risk för att sedan insjukna i diabetes jämfört med de som inte upplevt en sådan händelse.

– Svåra livshändelser är till exempel dödsfall och allvarlig sjukdom i familjen, skilsmässa, separation, konflikter mellan vuxna i hemmet, nya barn eller vuxna i familjen. De här resultaten ger oss anledning att tro att stress, till följd av en svår livshändelse, på något sätt påverkar den autoimmuna processen i kroppen som så småningom leder fram till en barndiabetes-diagnos, säger Maria Nygren.

Men i tolkningen av resultaten är det viktigt att komma ihåg att risken för att få barndiabetes fortfarande är mycket liten (bara 5 av 1000 barn i ABIS har barndiabetes vid 14 års ålder), och att de allra flesta upplever svåra livshändelser under barndomen utan att senare få diabetes.

Maria Nygren disputerade den 25 september på IKE Pediatrik. Linköpings universitet. Avhandlingen heter "Stress in childhood and the risk of type 1 diabetes".

ABIS följer barn födda i sydöstra Sverige mellan 1997-1999och samlar in data genom frågeformulär om miljöfaktorer som kan spela roll för utvecklingen av barndiabetes. Totalt har föräldrar till drygt 16000 barn svarat på minst ett frågeformulär. Eftersom barnen är små ställs frågan om stress hos föräldrarna, samt om svåra livshändelser som barnet varit med om.

Text:  Maria Carlqvist, Region Östergötland


2015-10-06Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08