Göm menyn

Studievägledare på Medfak får toppbetyg

Resultaten från studentundersökningen visar att studenterna på Medicinska fakulteten överlag är nöjda med livet som student. Mest nöjda är studenterna över studievägledningen.

stapeldiagram som visar att studentnöjdheten ökat sedan 2010Studentundersökningen (tidigare Nöjd Student Index) är ett initiativ från studentkårerna och ett samarbete mellan kårerna och universitetet. Undersökningen visade att nöjdheten med livet som student på LiU ligger kvar på samma nivå som 2012, men att fler studenter har gett högsta betyg. 
 
Medicinska fakultetens studenter ligger högst i svarsfrekvens på hela universitetet,  61 % av de tillfrågade studenterna har besvarat undersökningen.

Hög kvalitet på studievägledningen

Särskilt utmärkande för Medicinska fakulteten är Studentenheten och studievägledarna där 80 % har sagt att de är nöjda eller mycket nöjda med studievägledningen som helhet och hela 89 % har sagt att de är nöjda med bemötanden hos studievägledningen.

 
–    Det är glädjande att se att studenterna fortfarande tycker att både tillgänglighet och bemötande håller lika hög eller till och med högre kvalitet än föregående undersökning, särskilt med tanke på renoveringen av våra lokaler och att vi suttit evakuerade i paviljonger under de senaste åren, kommenterade Kerstin Hawkins, avdelningschef för Studentenheten på Medicinska fakulteten, det goda resultatet.

Även biblioteket får en ökad nöjdhet med 90 % som är nöjda eller mycket nöjda med det bemötande de får på biblioteket.

Resultat Studievägledning

Stolta studenter

De frågor som värderats högst på universitetet gäller övergripande frågor om huruvida man är stolt över att studera på LiU och om man skulle kunna rekommendera LiU till andra. Även frågor om huruvida LiU är framgångsrikt inom utbildning och forskning har värderats högt – liksom de sociala aspekterna av utbildningarna. 

Mikrovågsugnar och negativ stress ett fortsatt problem

Karin Kjellgren
Karin Kjellgren

De delar som fått lägst omdöme av Medfakstudenterna är tillgången på matplatser och mikrovågsugnar samt tillgången på lugna platser, men med det nya huset snart inflyttningsklart ska förhoppningsvis några av de problemen vara lösta.

Undersökningen visar även att precis som tidigare år har en stor del av studenterna svarat att negativ stress upplevs som ett stort hinder för att lyckas med studierna. 46 % av alla studenter uppger att de någon gång upplevt att negativ stress haft en stor inverkan på studierna, och det har ökat sedan förra mätningen 2012. 

-    Det är självklart allvarligt att en så stor del av studenterna upplever att negativ stress haft en stor inverkan på studierna, säger Karin Kjellgren, prodekan vid Medicinska fakulteten. Samtidigt visar undersökningen att majoriteten också anser att prestationskraven antingen är utmanande på ett positivt sätt eller lagom utmanande. 

Även tydligheten på de krav som ställs kring studierna och återkoppling på prestationer får låga omdömen vid Medicinska fakulteten.

Fokusområden 

Det som väntar härnäst är att en arbetsgrupp bestående av representanter från kårerna, fakulteterna och universitetsförvaltningen tar fram ett förslag på fokusområden som skall arbetas med. Utbildningsrådet prioriterar därefter 2-4 fokusområden och tar fram handlingsplaner under hösten som därefter återkopplas löpande fram till hösten 2017. 

-    Statistiken har inget värde i sig utan det är vad man tar med sig och omvandlar i praktisk handling som är det viktiga. Det är inspirerande för att man faktiskt ser att det blir bättre av de insatser som görs, säger prorektor Karin Fälth-Magnusson. 

Studentundersökningen har gått ut till samtliga studenter som läser minst 22,5 hp på termin 2 och framåt innehåller frågor om hur studenterna upplever sin studiemiljö med frågor om utbildning, lika villkor, studentinflytande och service samt mer praktiska aspekter som studieplatser och studentkök.


Johan Jäger 2015-06-04Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08