Göm menyn

Nytt regionalt ALF-avtal tydliggör samverkan

Det nya nationella ALF-avtalet som slöts i september 2014 har nu kompletterats med regionala ALF-avtal (RALF-avtalet) mellan de sju universiteten med medicinsk fakultet och respektive region/landsting. RALF-avtalet mellan LiU och Region Östergötland tydliggör hur universitetet ska samverka med sjukvårdens olika delar inom klinisk forskning och utbildning.

Samarbetet mellan staten och vissa regioner/landsting kring utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården regleras i ett särskilt avtal - det så kallade ALF-avtalet.
– Det nationella avtalet är väldigt tydligt i att forsknings-ALF ska användas till kliniska projekt av högsta kvalitet och medlen kommer också delvis att omfördelas mellan lärosätena efter prestation, säger dekanus Johan Dabrosin Söderholm, därför behöver vi fördela mer av våra ALF-medel i konkurrens och med extern granskning. Samtidigt innebär decentraliseringen av läkarutbildningen att vi öppnar upp RALF-avtalet för utökad samverkan inom klinisk forskning med Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län.

Avtalet klargör bland annat att verksamheter som ska tillhöra universitetssjukvården måste, förutom att bedriva sjukvård och utveckling av hög kvalitet, även ägna sig åt högkvalitativ forskning, ha tydliga strukturer för forskningsarbetet och bedriva undervisning.
En annan viktig nyhet är också att en forskningschef tillsätts som en ny befattning på varje produktionsenhet.  Forskningschefen ska arbeta för att långsiktigt utveckla och kvalitetssäkra forskningen i sjukvården.
–  Forskningscheferna kommer också att ingå i nya ledningsgruppen för universitetssjukvårdens forskning. Vi ser detta som en ny viktig funktion som innebär ett ytterligare närmande mellan medicinska fakulteten och sjukvården som långsiktigt kan öka regionens konkurrenskraft och stärka vår universitetssjukvård, säger Jan Marcusson, FoU-chef inom Region Östergötland.

Det nya RALF-avtalet träder i kraft från och med 1 maj 2015, men implementeringen av avtalet kommer att ske i olika steg under hösten 2015 och våren 2016.
  – Nu närmast kommer en arbetsgrupp ta fram detaljerade anvisningar kring hur ALF-medlen ska ansökas och fördelas, avslutar Fredrik Elinder, prodekan för forskning, som kommer att leda detta arbete.

 

RALF-avtalet i sin helhet

 

Nationella ALF-avtalet

 

ALF-resurser i Östergötland

 


2015-05-04Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08