Göm menyn

Fortsatt färre doktorander

Antalet nya doktorander har varierat kraftigt under åren. De senaste tre åren har trenden gått mot allt färre nyantagna, även vid LiU. Vad gäller  medicin och hälsovetenskap vid LiU är läget dock i stort sett oförändrat.

Det visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet och SCB.
Förra året antogs i landet 3100 nya forskarstuderande, en minskning med 800 jämfört med 2012, och med det fortsatte trenden med allt färre nyantagna som nu pågått sedan 2010. Vid LiU antogs enligt statistiken 170 nya doktorander.

Minskningen pågår inom alla forskningsämnesområden. Antalsmässigt är den störst inom samhällsvetenskap, men procentuellt sett är minskningen lika stor inom humaniora. Flest nyantagna finns inom medicin och hälsovetenskap.

Promotion, översikt scenen.Men statistiken visar också att doktoranderna tar sin examen allt snabbare. Andelen som tar sin doktorsexamen inom fem år har ökat stort sedan 1998. Numera examineras nästan hälften inom fem år – bland nybörjarna 1998 var den andelen 40 procent. Sett till riket studerar drygt 60 procent på heltid och de flesta har en doktorandanställning.

Linköpings universitet följer den allmänna trenden, undantaget medicinsk fakultet:
– Här ligger siffrorna stabilt, med ett antal nya doktorander och licentiater strax under 70, kommenterar Fredrik Elinder, prodekan.

År 2010 påbörjade 272 studenter sina studier till forskare, 2013 var de 170.

KArin Fälth-Magnusson, porträtt– Över åren har antalet nya doktorander alltid varierat, ibland ganska kraftigt. Det hänger ihop med de ekonomiska förutsättningar som forskningsledarna måste utgå från, säger prorektor Karin Fälth-Magnusson.

Med en allt hårdare konkurrens väljer många att anställa postdocs till sina forskargrupper; de har kommit längre i forskarkarriären och kan snabbare bidra till goda forskningsresultat och vetenskaplig publicering. Dessutom kan anställningen vara kortare, på två år. Universitetsledningen på LiU har sedan många år ställt krav på anställning för doktortiden, minimum fyra års anställning.

– Idag omfördelas en femtedel av forskningsanslagen utifrån vetenskaplig publicering och storlek på externa medel. Att ta in en doktorand är ett mångårigt åtagande som ställer krav på utbildningsinsatser och handledning. Man hoppas kanske på snabbare resultat genom anställning av en postdoc istället.

Med de stora kullarna forskarstuderande för några år sedan väcktes farhågorna för deras möjligheter att få meningsfulla forskarjobb efter doktorsexamen – nu väcks farhågor om att doktoranderna kanske är för få.

– I det långa loppet måste det vara en balans mellan kategorierna licentiander, doktorander och postdoktorer. Det brukar jämna ut sig, säger Karin Fälth-Magnusson.

För LiU:s del har nybörjarna inom området naturvetenskap minskat från 79 år 2010 till 54 år 2013. Motsvarande siffror för teknik är 75-29, medicin och hälsovetenskap 72-67, humaniora 9-3.
För samhällsvetenskapens del var 2012 ett toppår med 55 nya forskarstuderande, det kan jämföras med förra året då antalet var 38.

 

Fotnot: UKÄ garderar sig för att antalet nybörjare i efterhand visar sig större, då det tillkommer en efterrapportering från lärosätena.

 

Gunilla Pravitz 2014-06-16


2014-06-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08