Göm menyn

Nära dialog och gemensamma mål gav toppbetyg för sjukgymnastik

Vid Universitetskanslerämbetets granskning av landets sjukgymnastutbildningar låg Linköpings universitet i topp. Maria Ekfeldt, som läser sista året på grundutbildningen, tror att en av framgångsfaktorerna är den goda kontakten mellan studenterna och lärarna.

Universitetskanslerämbetet, tidigare Högskoleverket, genomför granskningar av landets högskole- och universitetsutbildningar i fyraårscykler. I början av året kom resultatet av granskningen av landets sjukgymnastutbildningar. Linköpings universitet fick högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”. 

Maria Ekfeldt, som läser sin sjätte och sista termin på grundutbildningen, tror att toppbetyget har många orsaker.

– Det är en god stämning mellan lärare och studenter. Både lärarna och ledningen är väldigt lyhörda när det gäller våra åsikter, vilket är värdefullt, säger hon.

Foto: Peter Karlsson/Svarteld

Får se sjukgymnastyrket ”på riktigt”

Maria är en av representanterna i Student- och lärarforum där studenter och lärare träffas flera gånger per termin. Vid mötena diskuterar de allt från schemaläggning och praktik till antal raster per dag.

– För oss studenter är det viktigt med en nära dialog med lärarna kring utvecklingen av utbildningen. Det är en förutsättning att vi kan träffas öga mot öga och inte enbart kommunicera via mejl, säger Maria Ekfeldt.

Hon poängterar att grundutbildningens upplägg, ger henne och hennes studiekamrater en bra helhetsbild eftersom varje kurs integrerar så pass många olika ämnen.

– Jag tror det är extra viktigt på en professionsutbildning, att man förstår hur saker hänger ihop. Att vi dessutom jobbar i handledarledda basgrupper ger en bra möjlighet att diskutera olika saker i smågrupper.

Maria Ekfeldt säger att hon uppskattar det nära samarbetet mellan representanter från utbildningen och handledarna på de praktikplatser som studenterna befinner sig på varje termin.

– Vår VFU, verksamhetsförlagda utbildning, är viktig ur många aspekter. Att komma ut i arbetslivet och se sjukgymnastyrket ”på riktigt” är lärorikt. Men det är minst lika viktigt att man blir väl mottagen som student, säger Maria Ekfeldt.

Tack vare de engagerade handledarna ute på praktikplatserna känner sig Maria och hennes studiekamrater alltid väl mottagna under sina VFU-perioder.

– Jag känner även flera som har praktiserat i både Jönköping och Örebro. Där har allt varit välordnat med bostad och annat runtomkring, vilket är lika viktigt som själva arbetsplatsen.

Bred mix av föreläsare och handledare

Pia ÖdmanPia Ödman är universitetslektor och biträdande programansvarig. Hon framhåller att de engagerade och kompetenta lärarna samt en tydlig ledning av programmet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för sjukgymnastutbildningen.

– Vi är noga med att alla som undervisar ska ha rätt kompetens. Vi uppmuntrar dem att vidareutbilda sig, gå olika pedagogiska kurser och jobbar ständigt på att alla ska sträva mot samma mål. Det ger en tydlig riktning och linje att följa i utvecklingen av programmet.

Man är noga med att, i varje kurs, ta in en bred mix av föreläsare och handledare. Det handlar om både forskande och kliniskt verksamma personer.

– Under varje kurs, det vill säga termin, i grundutbildningen jobbar man i ett lärarlag med fyra till fem personer som har det yttersta ansvaret. Det gör att lärarna blir engagerade och får nära kontakt med studenterna.

Pia Ödman nämner också att de lägger stor vikt vid att genomföra regelbundna utvärderingar. Dels får studenterna vid varje kursslut ge sina åsikter, men lärare och ledning utvärderar och kontrollerar även löpande att studenterna verkligen når de mål som finns i kursplanen. Detta görs genom examinationer, men även i ett aktivt och systematiskt förbättringsarbete.

– Vi är även noga med att ha en levande dialog med alla för att säkerställa en rättvis och säker examination. Det är viktigt att de som examinerar verkligen förstår bedömningskriterierna. Men det är lika viktigt att studenterna förstår dem. De ska veta vad de blir bedömda på.

Mentorsystem på masterprogrammet

Elisabeth SkargrenÄven magister- och masterprogrammet fick omdömet ”mycket hög kvalitet” i Universitetskanslerämbetets granskning. 2008 startade masterprogrammet i sjukgymnastik vid Linköpings universitet. Elisabeth Skargren, docent i sjukgymnastik, var med och jobbade med akademiseringen av ämnet.

– Vi utförde ett gediget planeringsarbete som fokuserade starkt på att innehållet i programmet verkligen ska leva upp till den avancerad nivå som man kan förvänta sig av ett masterprogram, säger Elisabeth Skargren.

En av grundpelare i masterprogrammet är mentorsystemet där varje student under ett tillfälle varje termin träffar en mentor att bolla med kring om hur man kan profilera sin utbildning.

– Vi tror det är viktigt att med jämna mellanrum sätta sig ner och fundera, få tips och råd kring vart man är på väg. Det kan handla om allt från allmän peppning till att diskutera möjligheten att efter programmet satsa på en forskarkarriär.

Elisabeth poängterar att ett viktigt uppdrag för lärare och mentorer är att fånga upp de studenter som verkar ha intresse och förutsättningar för en fortsättning inom forskningen.

– Ska man forska krävs det att man sätter sig in väldigt djupt i ett speciellt ämne. Vi har ett ansvar att göra studenterna medvetna om vad som krävs för detta, säger Elisabeth Skargren.

Forskande praktiker

Birgitta ÖbergBirgitta Öberg, professor och ämnesansvarig inom sjukgymnastik, poängterar vikten av att forskarna även har praktikerkunskaper. Många av forskarna inom sjukgymnastik jobbar även praktiskt vilket är en stor tillgång för både forskare, kliniker och studenter.

– Vi arbetar ständigt med att bygga bryggor mellan teori och praktik. Som forskande praktiker har du stor chans att föra in frågor som uppstår till forskningsfältet, se närmare på dessa och i slutändan kanske påverka den kliniska verksamheten, säger Birgitta Öberg.

Hon är stolt över att det finns en stabil och utvecklad forskningsplattform i Linköping.

– Jag själv doktorerade på 80-talet när sjukgymnastik inte var ett eget akademiskt ämne. Jag har varit med under hela resan där sjukgymnastik som forskningsområde byggts upp med alltfler erfarna forskare. Nu ser jag fram emot att det inom en snar framtid kommer finnas fler professorer inom ämnet i Linköping, avslutar Birgitta Öberg.

Sjukgymnastutbildningen vid Linköpings universitet

Grundutbildningen på sjukgymnastprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier, 180 högskolepoäng. Programmet innehåller teoretisk, färdighets- och verksamhetsförlagd utbildning. Hösten 2008 startade masterprogrammet i sjukgymnastik vid Hälsouniversitetet. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och ingår i ett integrerat masterprogram i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, omvårdnadsvetenskap och sjukgymnastik.

 

Text: Jessica Holm

Foto sjukgymnastik: Peter Karlsson /Svarteld

 

Läs mer: Många vill bli sjukgymnast

 

Mer om Birgitta Öbergs forskning

Mer om Pia Ödmans forskning

 


2013-04-29Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08