Göm menyn

Hälsouniversitetet förbättrar för studenterna

Årets NöjdNSI-logo-student-index (NSI) visar att de flesta studenterna i undersökningen är nöjda. För att komma till rätta med de problem som ändå framkommit har en åtgärdsplan tagits fram. Den rör bland annat den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och upplevd negativ stress.

 

Vartannat år genomför LiU NSI-undersökningen där studenterna får besvara frågor om arbetsmiljö, studentinflytande och utbildning. I år svarade 60 procent av Hälsouniversitetets studenter på enkäten vilket är den klart högsta svarsfrekvensen bland fakulteterna och de flesta är nöjda. De nöjdaste studenterna har sjukgymnastprogrammet. Ett område där Hälsouniversitetet har fått ett mycket högt medelvärde är studievägledningen.

Flera åtgärder har vidtagits sedan NSI 2010 och nu är en handlingsplan för NSI 2012 framtagen. I handlingsplanen listas fem åtgärdsområden på fakultetsnivå: Undervisning och pedagogisk utveckling, upplevd negativ stress, externt förlagda utbildningsmoment (VFU), administrativa elektroniska stödsystem och internationalisering. Åtgärder har även tagits fram för respektive program.

Karin Kjellgren, prodekanus för utbildning, är glad över den höga svarsfrekvensen på Hälsouniversitetet:

– Det gör att vi har ett bra underlag för att veta vad studenterna tycker om sin studiesituation. Vi har noggrant analyserat resultaten och påbörjat utvecklingsarbeten av bland annat en översyn av integrationsmomenten och vidareutveckling av verksamhetsförlagd utbildning.

Information om arbetet med åtgärdsområdena kommer att lämnas löpande till studenter och anställda på Hälsouniversitetet.

 

Läs handlingsplanen i sin helhet (pdf)

I slutrapporten för NSI 2010 kan du läsa om förbättringsarbetet som gjorts efter förra NSI (pdf)

Information om NSI


2012-12-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08