Göm menyn

Resistenta bakterier ökar dödsrisk med 50 procent

Orsakar resistenta stafylokocker, MRSA,  fler dödsfall på sjukhusen än de bakterier som är känsliga för vanliga antibiotika? Uppfattningarna har gått brett isär, men nu visar en världsomfattande studie vid bland annat Linköpings universitet att risken att dö kan vara 50 procent högre för intensivvårdspatienter som infekterats av MRSA.

Håkan HanbergerGula stafylokocker, Staphylococcus aureus, är en vanlig orsak till infektioner hos patienter i intensivvård och är i många länder ofta meticillinresistenta, det vill säga motståndskraftiga mot de flesta stafylokockantibiotika.

Då återstår bara ett fåtal, mycket dyra antibiotika med besvärliga biverkningar. Smittan sprids särskilt lätt i sjukhusmiljöer där många patienter som är speciellt utsatta för infektioner vårdas.

Men frågan om MRSA orsakar en ökad dödlighet hos patienterna är kontroversiell. Nu publicerar Håkan Hanberger, professor i infektionsmedicin vid LiU, och kolleger en studie utförd i 75 länder med ett entydigt resultat: Patienter som intensivvårdats för en infektion orsakad av gula stafylokocker har en 50 procent ökad risk för dödlig utgång om bakterien är resistent.

Studien visar också att varannan stafylokock var resistent mot de stafylokockpenicilliner som fortfarande är standardbehandling i svensk sjukvård, säger Håkan Hanberger. Artikeln med Hanberger som försteförfattare publiceras i International Journal of Antimicrobial Agents och finns nu tillgänglig i tidskriftens webbupplaga.

Studien EPIC II genomfördes under en enda dag, 8 maj 2007 vid 1 265 intensivvårdsavdelningar i 75 länder i alla världsdelar. Data samlades in om de inneliggande patienterna, sammanlagt 13 796 personer. Drygt hälften av dessa hade någon form av infektion: 999 patienter var smittade med gula stafylokocker varav 494 med MRSA. Patientgruppen följdes upp efter 60 dagar.

Patienterna med MRSA var något äldre än de övriga och led i högre grad av cancer och kronisk njursvikt. Men när resultatet korrigerats för dessa och andra faktorer i så kallad multivariat analys visade det sig att infektioner med resistenta stafylokocker svarade för en nära 50-procentig ökning av dödligheten.

-I Sverige är förekomsten av MRSA fortfarande låg, under fem procent, varför det är mycket viktigt att patienter som infekterats med stafylokocker utomlands isoleras och screenas för att undvika spridning i svensk sjukvård, säger Håkan Hanberger.

Text: Åke Hjelm
Foto: Peter Karlsson/Svarteld 

 


2011-08-24Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08